Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Pam bod rhwydweithio yn fuddiol?

 • Ennill Craffter Gyrfaoedd - trwy rwydweithio gallwch chi ddysgu mwy am sut mae mudiad neu ddiwylliant yn gweithio a gall hyn eich helpu i benderfynu a hoffech chi ddilyn eich syniadau am yrfaoedd. Mae rhwydweithio yn rhoi cyfle i ofyn cwestiynau yn uniongyrchol i unigolyn sydd wedi'i leoli mewn mudiad sy'n rhoi'r cyfle i chi dderbyn gwybodaeth nad yw'n cael ei chynnwys ar wefannau.
 • Mae'n rhoi'r cyfle i chi dargedu eich ceisiadau swyddi - trwy rwydweithio gallwch ddysgu pam bod pobl yn mwynhau gweithio i fudiad penodol a gallwch ddysgu a yw'r cyflogwr yn cynnig yr hyn rydych chi'n chwilio amdano.
 • Gallwch ddysgu am swyddi - mae marchnad swyddi gudd ar gael a thrwy rwydweithio cewch gyfle i gael mynediad ati. Gallwch dderbyn gwybodaeth am swyddi cyn iddynt gael eu hysbysebu ac efallai y byddwch yn creu profiad gwaith tra eich bod yn y brifysgol.

Y pethau i'w gwneud ac i'w hosgoi wrth rwydweithio

Pethau i'w gwneud

 • Dylech fynychu digwyddiadau rhwydweithio a drefnir gan Academi Cyflogadwyedd Abertawe, eich coleg a'ch adran. Weithiau mae digwyddiadau anffurfiol yn rhoi'r hyder i chi gychwyn ar hogi eich sgiliau.
 • Os ydych chi'n mynychu digwyddiad rhwydweithio megis Ffair Yrfaoedd dylech ymchwilio i'r digwyddiad o flaen llaw. Darganfyddwch ba gyflogwyr / mudiadau fydd yn bresennol ac ymchwiliwch i'r rhai sydd y mwyaf perthnasol i chi. Trwy ddysgu am y mudiad, yr hyn mae’n ei wneud a’r amrywiaeth o gyfleoedd bydd gennych fan cychwyn da i siarad â chyflogwyr.
 • Paratowch eich broliant o flaen llaw, ystyriwch y prif bwyntiau yr hoffech eu cyfleu i unigolyn am eich hun. Gallai'r rhain gynnwys eich enw, eich pwnc astudio, ble rydych chi'n astudio a'ch amcanion gyrfaoedd. Gall hyn fod yn ddigon i gychwyn sgwrs.
 • Yn ystod digwyddiad rhwydweithio dylech gerdded tuag at rywun o'r blaen er mwyn iddynt eich gweld.
 • Gweithiwch yr ystafell, peidiwch â chanolbwyntio ar un unigolyn yn unig, gwnewch ymdrech i greu cyswllt â chynifer o bobl â phosib. 

Pethau i'w hosgoi

 • Anghofio cyflwyno eich hun. Wrth greu eich rhwydwaith sicrhewch eich bod yn cyflwyno eich hun yn gywir.
 • Mynd ar ôl pobl trwy gyfryngau cymdeithasol cyn y digwyddiad. Mae dysgu am y mudiad a rôl unigolyn mewn mudiad yn iawn. Mae llinell denau rhwng ymchwilio unigolyn a mudiad fel eich bod yn ymddangos yn hysbys ac yn awyddus ac ymddangos yn rhyfedd.
 • Anghofio dilyn pethau i fyny. Os ydych chi wedi derbyn cyfle i greu cyswllt yn ystod digwyddiad rhwydweithio dylech chi ddilyn hyn i fyny.

Cwestiynau Rhwydweithio

 • Beth mae eich rôl yn ei gynnwys?
 • Ers pryd rydych chi wedi gweithio i'r mudiad?
 • Sut enilloch chi'r rôl yn y mudiad?
 • A yw'ch mudiad yn cymryd rhan mewn llawer o ddigwyddiadau fel hyn?
 • Pa gyngor fyddech yn ei roi i rywun sydd ar fin graddio?
 • Fel cyflogwr, beth yw'r tri pheth pwysicaf rydych yn chwilio amdano mewn graddedig?
 • Beth ydych chi'n disgwyl gan gydweithiwr yn ystod tri mis cyntaf ei gyflogaeth?
 • Pe baech yn dechrau eich gyrfa eto, beth fyddech yn ei wneud yn wahanol?
 • Esboniwch ddiwrnod arferol yn eich rôl ac yn eich mudiad.

Gair o gyngor ar rwydweithio

 • Gwrandewch
  • Ni wyddoch yr hyn na wyddoch
  • Gall ffordd i mewn ddod gan ffynhonnell annhebygol
 • Gofynnwch gwestiynau agored
  • Gall cwestiynau caeedig ladd y sgwrs
  • Dylech osgoi cwestiynau sy'n arwain at atebion 'ydw' neu 'nac ydw'
 • Dangoswch ddiddordeb
  • Cymerwch ran mewn sgyrsiau dibwys
  • Dysgwch fwy am bobl
 • Crwydrwch yr ystafell
  • Siaradwch â gwahanol bobl
  • Dylech osgoi aros wrth y bwrdd lluniaeth

Rhwydweithio ar Waith!

Mae chwaer un o'ch ffrindiau wedi cysylltu â chi am mae'n awyddus i wrando ar eich profiadau ym Mhrifysgol Abertawe. Mae hi wedi gofyn a fyddai modd i chi dreulio 20 munud yn sôn am eich profiad wrthi.

Byddai'r mwyafrif o fyfyrwyr yn hapus i wneud hyn oherwydd:

 • Mae'n ffrind i'ch chwaer - cyswllt wedi'i hen sefydlu.
 • Mae gennych chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arni am ei bod yn gofyn am eich profiadau ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Nid yw'n gofyn i chi ennill lle iddi ym Mhrifysgol Abertawe.
 • Nid yw 20 munud yn gyfnod hir allan o'ch diwrnod.
 • Mae siarad am eich profiad eich hun yn eithaf pleserus.