Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

EICH ARHOLIADAU

Arholiadau 2021/22 – Asesiadau Semester Dau

Ar gyfer cyfnod asesu mis Mai/Mehefin, bydd cyfuniad o asesu ar-lein ac yn bersonol ar draws y Brifysgol sydd wedi’i bennu gan eich Ysgol.

Yn dilyn pandemig COVID-19, gwnaeth asesu myfyrwyr ehangu i gynnwys mwy o ymagweddau ar-lein ac rydym yn gobeithio cadw rhai o’r dulliau asesu newydd lle bo’n briodol. Serch hynny, bydd rhai adrannau ar draws y Brifysgol y bydd rhaid sefyll arholiadau’n bersonol ar gyfer cofrestriad proffesiynol neu resymau addysgegol.

Byddwch yn cael gwybod y math o asesiad y byddwch yn ei wneud o leiaf 4 wythnos ymlaen llaw gan eich Ysgol a byddwch yn cael gwybod am ddyddiadau eich asesiad o leiaf bythefnos cyn yr asesiad.

Yn unol â chyngor Llywodraeth Cymru, mae'r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn parhau i wisgo gorchudd wyneb ym mhob lleoliad dan do, yn enwedig lle nad yw'n bosib cadw pellter cymdeithasol.

Argymhellir y dylai unrhyw un sy'n profi'n bositif am Covid-19 aros gartref a pheidio â dod i'r arholiadau ar y campws. Nid yw'n ofyniad cyfreithiol mwyach i hunanynysu, ond er mwyn lleihau'r risg o drosglwyddo'r feirws i eraill, os oes gennych chi symptomau dylech chi wneud prawf a hunanynysu os ydych yn profi'n bositif. Nid oes angen prawf LFT negatif arnoch ar ddiwrnod 10 i roi’r gorau i hunanynysu.

Os yw'r Brifysgol wedi eich asesu a chadarnhau bod angen darpariaethau arbennig arnoch (e.e. seibiannau/amser ychwanegol ar gyfer asesiadau a amserir), bydd eich Cyfadran/Ysgol, neu yn achos arholiadau ar y safle, Swyddfa Arholiadau'r Brifysgol, yn sicrhau bod darpariaethau addas ar waith.

Yn Swyddfa Arholiadau Prifysgol Abertawe, rydym yn:

  • Cynorthwyo wrth drefnu a rheoli cyfnodau arholi ar gyfer arholiadau ar y safle
  • Llunio'r amserlen arholiadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau ar y safle/ar-lein, gan gydweithio'n agos â'r Cyfadrannau/Ysgolion
  • Darparu cymorth a gwneud trefniadau ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn darpariaeth ychwanegol ar gyfer eu harholiadau ar y safle.

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i chi sefyll yr arholiadau a gynhelir ar y safle ar gyfer y modiwlau rydych wedi cofrestru arnynt yn unol â’r amserlen swyddogol. Cynhelir arholiadau'r Brifysgol yn unol â rheolau llym a bennir gan y Brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys rheolau am absenoldeb o arholiadau, ymddygiad yn ystod arholiad, a chamymddygiad academaidd. 

Tramgwyddau Arholiad

Mae tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau'n ddifrifol iawn ym marn Prifysgol Abertawe.

Os cewch eich dal yn cyflawni tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, gall hyn gael effaith drychinebus ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, y cyfeirir ato'n aml fel 'arfer annheg' neu 'gamymddygiad academaidd', yn golygu unrhyw weithred lle rydych yn cael - neu'n ceisio cael - mantais nas caniateir, boed ar eich rhan eich hun neu ar ran rhywun arall.

Tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau.