EICH ARHOLIADAU

Arholiadau 2023/24 – Semesterau Un a Dau 2023/2024

Yn Swyddfa Arholiadau Prifysgol Abertawe, rydym yn:

  • Cynorthwyo wrth drefnu a rheoli cyfnodau arholi ar gyfer arholiadau ar y safle
  • Llunio'r amserlen arholiadau ar gyfer arholiadau ac asesiadau ar y safle/ar-lein, gan gydweithio'n agos â'r Cyfadrannau/Ysgolion
  • Darparu cymorth a gwneud trefniadau ar gyfer myfyrwyr sy’n derbyn darpariaeth ychwanegol ar gyfer eu harholiadau ar y safle.

Cynhelir cyfuniad o asesiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb ar draws y Brifysgol a bennir gan eich Cyfadran. 

Bydd eich Cyfadran yn rhoi gwybod i chi y math o asesiad y byddwch yn ei wneud, a byddwch yn cael gwybod am ddyddiadau eich asesiad o leiaf 4 wythnos cyn dyddiad cynnal yr asesiad. 

Os ydych wedi cael eich asesu gan y Brifysgol ac mae angen darpariaethau arnoch (e.e. seibiannau/mwy o amser), bydd y Swyddfa Arholiadau’n sicrhau bod darpariaethau addas yn eu lle ar gyfer arholiadau ar y campws. Caiff trefniadau darpariaeth ar gyfer asesiadau ar-lein eu rheoli gan y Cyfadrannau.

Mae’r Brifysgol yn disgwyl i chi sefyll yr arholiadau a gynhelir ar y safle ar gyfer y modiwlau rydych wedi cofrestru arnynt yn unol â’r amserlen swyddogol. Cynhelir arholiadau'r Brifysgol yn unol â rheolau llym a bennir gan y Brifysgol. Mae'r rhain yn cynnwys rheolau am absenoldeb o arholiadau, ymddygiad yn ystod arholiad, a chamymddygiad academaidd. 

Tramgwyddau Arholiad

Mae tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau'n ddifrifol iawn ym marn Prifysgol Abertawe.

Os cewch eich dal yn cyflawni tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, gall hyn gael effaith drychinebus ar eich gyrfa yn y dyfodol.

Mae tramgwydd mewn cysylltiad ag arholiad, y cyfeirir ato'n aml fel 'arfer annheg' neu 'gamymddygiad academaidd', yn golygu unrhyw weithred lle rydych yn cael - neu'n ceisio cael - mantais nas caniateir, boed ar eich rhan eich hun neu ar ran rhywun arall.

Tramgwyddau mewn cysylltiad ag arholiadau.