Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sut gallwn ni eich helpu?

Mae gwasanaethau MyUniHub wedi’u haddasu eleni. Er mwyn bodloni’r newidiadau o ran galw am ein gwasanaethau ar-lein rydyn ni’n lleihau oriau agor ein desg gymorth.

O ddydd Llun, 12fed Ebrill, bydd y tîm ar gael yn bersonol ar Gampws Parc Singleton bob dydd Llun a dydd Iau.

Ar Gampws y Bae bydd y tîmargael bob dydd Mawrth a dydd Gwener.

Oriau agor ein desg gymorth yw 10:00 tan 16:00. Dylech chi wirio bod ein desgiau cymorth ar agor cyn ceisio ymweld â ni.

Cofiwch, gallwch chi gysylltu â MyUniHub rhwng 08:30 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener trwy ffonio 01792 606000, Sgwrs Fyw a thrwy e-bostio MyUniHub@abertawe.ac.uk

Yn ôl yr arfer, byddwn ni’n parhau i adolygu canllawiau Llywodraeth Cymru ac addasu ein gwasanaethau yn unol â hyn.

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Globe being held in a person's hand
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
  • Esbonio’n eglur yr hyn y mae ei angen arnoch gennym
  • Bod yn ystyrlon o breifatrwydd eraill sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • Trin ein staff gyda chwrteisi a pharch
  • Cadw pob apwyntiad a drefnwyd
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ohonom
  • Amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a chroesawgar
  • Eich ateb yn brydlon, bod yn gwrtais ac yn gyfeillgar, a chadarnhau pwy rydych yn siarad ag ef
  • Anelu at ateb eich ymholiad ar yr alwad neu’r ymweliad cyntaf neu o fewn 24 awr o dderbyn eich e-bost
  • Rhoi gwybod i chi pan fydd MyUniHub ar gau neu os bydd oedi o ran ymateb i’ch ymholiad
Ymholiadau gan rieni/gwarcheidwaid

Sylwer nad ydym yn gallu trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud â myfyriwr heb ganiatâd y myfyriwr ymlaen llaw oherwydd deddfwriaeth diogelu data.

Nid ydym am siarad â chi, ond mae gofyniad cyfreithiol arnom i lynu wrth ganllawiau ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi. Byddwn yn hapus i siarad â chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond allwn ni ddim mynd i fanylion penodol oni bai bod yna amgylchiadau eithriadol sy'n rhwystro'ch mab neu'ch merch rhag gysylltu â ni. Hefyd, rhaid i ni gael caniatâd ysgrifenedig eich mab neu ferch i ni wneud hynny.

Ymholiadau gan drydydd partïon

Mae Prifysgol Abertawe’n defnyddio Hedd i weinyddu pob ymholiad gwirio gan drydydd parti o ran myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr.

Gwasanaeth swyddogol Addysg Uwch y DU yw Hedd i wirio ymgeiswyr a dilysu prifysgolion. Mae’n cynnig system ganolog i wirio graddau sy’n cysylltu cyflogwyr, asiantaethau, prifysgolion, llysgenadaethau a chynghorau.

Gallwch wirio lle astudio myfyriwr presennol neu gyn-fyfyriwr, y dyfarniad a’r radd a dderbyniwyd a dyddiadau mynychu. Sylwer: rhaid cael caniatâd y myfyriwr er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau at: Heddhelp@prospects.ac.uk

Ni all myfyrwyr a graddedigion ddefnyddio Hedd i wirio eu dyfarniadau eu hunain. Dylid anfon unrhyw ymholiadau o'r fath at MyUniHub.