Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Sut gallwn ni eich helpu?

Mae MyUniHub yn parhau i addasu ei wasanaethau yn 2021/22. Rydym bellach yn gallu gwneud rhagor o welliannau i argaeledd ein desg ar y campws.

 Ers dydd Llun 21 Chwefror 2022, mae’r tîm ar gael wyneb yn wyneb o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10:00 a 16:00 ar Gampws Singleton a Champws y Bae.

 Gallwch gysylltu â MyUniHub rhwng 08:30 a 17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy ffonio 01792 606000 a thrwy e-bostio MyUniHub@abertawe.ac.uk.

MyUniChat

Helo a chroeso i MyUniChat! Rydym ni yma i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Globe being held in a person's hand
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
  • Esbonio’n eglur yr hyn y mae ei angen arnoch gennym
  • Bod yn ystyrlon o breifatrwydd eraill sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • Trin ein staff gyda chwrteisi a pharch
  • Cadw pob apwyntiad a drefnwyd
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ohonom Ymholiadau gan rieni/gwarcheidwaid Ymholiadau gan drydydd partïon