Coronafeirws: y diweddaraf

Oherwydd y sefyllfa bresennol, mae MyUniHub yn gweithredu gwasanaeth cyfyngedig ar-lein.  Mae'r Swyddfau MyUniHub ar gau felly nid ydym yn gallu gweld myfyrwyr wyneb yn wyneb na chymryd ymholiadau dros y ffôn.  Cysylltwch â ni ar myunihub@swansea.ac.uk.

Er na fyddwn yn gallu darparu tystysgrifau amnewid, neu drawsgrifiadau gwreiddiol,  gallwn ddarparu datganiadau interim i fyfyrwyr yn cadarnhau eich cwrs, dyddiadau a astudiwyd a dyfarniad a enillwyd os yn berthnasol.  Ar gyfer y rhain a phob ymholiad arall, anfonwch e-bost atom. **

Sut gallwn ni eich helpu?

Mae tîm MyUniHub yma i'ch helpu i gael mynediad at ystod eang o wasanaethau cymorth y Brifysgol a'ch helpu i ddatrys unrhyw ymholiadau a allai fod gennych.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Globe being held in a person's hand
Yr hyn rydym yn ei ddisgwyl gennych chi
  • Esbonio’n eglur yr hyn y mae ei angen arnoch gennym
  • Bod yn ystyrlon o breifatrwydd eraill sy’n defnyddio ein gwasanaeth
  • Trin ein staff gyda chwrteisi a pharch
  • Cadw pob apwyntiad a drefnwyd
Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl ohonom
  • Amgylchedd cyfeillgar, cefnogol a chroesawgar
  • Eich ateb yn brydlon, bod yn gwrtais ac yn gyfeillgar, a chadarnhau pwy rydych yn siarad ag ef
  • Anelu at ateb eich ymholiad ar yr alwad neu’r ymweliad cyntaf neu o fewn 24 awr o dderbyn eich e-bost
  • Rhoi gwybod i chi pan fydd MyUniHub ar gau neu os bydd oedi o ran ymateb i’ch ymholiad
Ymholiadau gan rieni/gwarcheidwaid

Sylwer nad ydym yn gallu trafod unrhyw faterion sy’n ymwneud â myfyriwr heb ganiatâd y myfyriwr ymlaen llaw oherwydd deddfwriaeth diogelu data.

Nid ydym am siarad â chi, ond mae gofyniad cyfreithiol arnom i lynu wrth ganllawiau ar y wybodaeth y gallwn ei rhoi i chi. Byddwn yn hapus i siarad â chi am unrhyw ymholiadau cyffredinol, ond allwn ni ddim mynd i fanylion penodol oni bai bod yna amgylchiadau eithriadol sy'n rhwystro'ch mab neu'ch merch rhag gysylltu â ni. Hefyd, rhaid i ni gael caniatâd ysgrifenedig eich mab neu ferch i ni wneud hynny.

Ymholiadau gan drydydd partïon

Mae Prifysgol Abertawe’n defnyddio Hedd i weinyddu pob ymholiad gwirio gan drydydd parti o ran myfyrwyr presennol a chyn-fyfyrwyr.

Gwasanaeth swyddogol Addysg Uwch y DU yw Hedd i wirio ymgeiswyr a dilysu prifysgolion. Mae’n cynnig system ganolog i wirio graddau sy’n cysylltu cyflogwyr, asiantaethau, prifysgolion, llysgenadaethau a chynghorau.

Gallwch wirio lle astudio myfyriwr presennol neu gyn-fyfyriwr, y dyfarniad a’r radd a dderbyniwyd a dyddiadau mynychu. Sylwer: rhaid cael caniatâd y myfyriwr er mwyn defnyddio’r gwasanaeth hwn.

Dylid anfon unrhyw ymholiadau at: Heddhelp@prospects.ac.uk

Ni all myfyrwyr a graddedigion ddefnyddio Hedd i wirio eu dyfarniadau eu hunain. Dylid anfon unrhyw ymholiadau o'r fath at MyUniHub.