Coronafeirws: y diweddaraf

Ar hyn o bryd rydym ni’n adolygu gweithdrefnau monitro presenoldeb ar gyfer blwyddyn academaidd 20/21 yn sgil yr amgylchiadau newidiol ynghylch pandemig Covid-19. Byddwn ni’n diweddaru’r wybodaeth ar y dudalen hon unwaith y caiff y gweithdrefnau newydd eu cadarnhau.

MONITRO PRESENOLDEB

Rydym yn ymrwymedig i wella profiad y myfyrwyr sy'n astudio yma ym Mhrifysgol Abertawe. Credwn y gall monitro presenoldeb ein helpu i sicrhau eich llesiant a'ch cefnogi i wneud cynnydd tuag at eich nodau academaidd a'u cyflawni. Yn ogystal, mae dyletswyddau arnom i ddarparu gwybodaeth am bresenoldeb i gyrff allanol pan ofynnir amdani, megis Student Finance England/Cyllid Myfyrwyr Cymru, UKVI a noddwyr allanol.

  • LLESIANT - Os nad ydych yn cyfranogi yn eich astudiaethau, mae'n rhaid i ni wybod fel y gallwn gynnig cyngor a chymorth i'ch helpu i ail-ddechrau cyfranogi a llwyddo yn eich astudiaethau.
  • Y Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr - Mae'n rhaid i ni gadarnhau i'r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr eich bod yn astudio bob tymor er mwyn rhyddhau eich taliadau cynhaliaeth.
  • UKVI - Os ydych yn astudio yma drwy Fisa Haen 4, mae'n rhaid i ni ddweud wrth UKVI os nad ydych yn cyfranogi yn eich astudiaethau bellach
  • Cynnydd Academaidd - Mae eich Coleg yn defnyddio data am bresenoldeb, ar y cyd â'ch presenoldeb mewn cyfarfodydd gyda'ch Mentor Academaidd/Goruchwyliwr a data asesu, i sicrhau bod eich cynnydd academaidd ar y trywydd iawn ac i gynnig cymorth os bydd ei angen arnoch.
  • Amserlennu - Helpwch ni i gadw cofnod cywir o ganran eich presenoldeb drwy wirio unrhyw anghysondeb rhwng cofnodion sganio'ch cerdyn a'ch amserlen.

Mae ein dull monitro'n dibynnu ar eich dull astudio presennol

Cysylltwch â'ch Coleg i gael rhagor o wybodaeth am eich dull astudio.