Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gall MyUniHub roi tystiolaeth o’ch statws myfyriwr i wneud cais i gael eich eithrio o Dreth y Cyngor. Sylwer nad oes angen tystysgrifau Treth y Cyngor ar gyfer llety yn y brifysgol.

Gellir cael tystysgrif Treth y Cyngor o MyUniHub os bydd angen un arnoch, drwy ddyfynnu eich rhif myfyriwr. Yna gallwch gasglu’r dystysgrif o MyUniHub neu gellir ei phostio i gyfeiriad o'ch dewis. Os ydych yn ei chasglu wyneb yn wyneb, bydd angen i chi gyflwyno dogfen adnabod (e.e. cerdyn myfyriwr).

Anfonir rhestr o holl fyfyrwyr cofrestredig amser llawn Prifysgol Abertawe i Gyngor Dinas a Sir Abertawe yn rheolaidd, os bydd eu cyfeiriad tymor yn ardal Dinas a Sir Abertawe. Sicrhewch eich bod yn diweddaru eich cyfeiriad yn ystod y tymor cyn gwneud cais am ddatganiad prawf cofrestru.

Fodd bynnag, bydd angen i chi ofyn am dystysgrif Treth y Cyngor gan MyUniHub yn yr achosion hyn:

  • Nid ydych yn byw yn ardal Abertawe
  • Mae angen tystiolaeth o'ch statws fel myfyriwr ar eich rhieni

Sylwer mai’r awdurdod lleol perthnasol sydd â’r gair olaf o ran y penderfyniad terfynol ar gyfer cael eich eithrio o Dreth y Cyngor. Ewch i dudalennau Cyngor Abertawe fan hyn.

Mae 'Treth y Cyngor' yn dreth ar y cartref. Pennir swm y dreth gan gynghorau lleol, sy'n defnyddio'r arian ar gyfer y gwasanaethau y maent yn eu darparu. Ni chaiff pobl eu heithrio o'r dreth ond caiff rhai adeiladau eu heithrio. Mae hynny'n golygu na chaiff myfyrwyr eu heithrio ond caiff llety lle nad oes neb ond myfyrwyr amser llawn yn byw ei eithrio. Yn achos llety lle mae rhai o'r preswylwyr yn fyfyrwyr ac eraill nad ydynt yn fyfyrwyr, ni chaiff y llety ei eithrio, ond mae'n bosibl y bydd lefel y dreth yn is, gan ddibynnu ar nifer yr oedolion sy'n byw yn y llety a sawl un sy’n fyfyriwr amser llawn.

Cyfrifoldeb y myfyriwr yw sicrhau bod ei awdurdod lleol yn cael gwybod am unrhyw newidiadau i’w amgylchiadau.