Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Tudalennau myfyrwyr Y Coleg Peirianneg a Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Gwybodaeth, digwyddiadau a diweddariadau sy'n berthnasol i chi fel myfyriwr peirianneg presennol yn y Coleg Peirianneg. Os oes unrhyw beth hoffech chi i ni ei ychwanegu at y tudalennau hyn, e-bostiwch engagement@swansea.ac.uk

ORIAU SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA

Mae Tîm y Dderbynfa Peirianneg ar gael i Sgwrsio'n Fyw

9.30am - 4.30pm, Dydd Llun - Dydd Gwener (ac eithrio gwyliau'r DU).

Sylwer oherwydd rheoliadau diogelu data personol GDPR, byddwn ni dim ond yn gallu ymateb i Sgwrsio'n Fyw gyda gwybodaeth gyffredinol. 

Ar gyfer ymholiadau penodol am amgylchiadau neu wybodaeth bersonol, e-bostiwch ni yn EngineeringReception@abertawe.ac.uk.

SGWRSIO BYW'R DDERBYNFA

'WAVE' Y platfform cyllido torfol newydd i fyfyrwyr.

Mae’r platfform hwn yn galluogi myfyrwyr presennol i gael mynediad at gyllid torfol ar gyfer prosiectau a syniadau nad oeddent yn gallu eu sbarduno o’r blaen oherwydd diffyg arian. mae’r platfform yn unigryw o’i gymharu â darparwyr blaenllaw eraill megis ‘justgiving’ oherwydd ei fod ar gael yn rhad ac am ddim, ni ddidynnir ffioedd o arian a godir ac mae ganddo frand prifysgol abertawe, sy’n golygu bod llawer mwy o bobl yn debygol o ymddiried ynddo a rhoi o’u harian..

Darganfyddwch fwy am hyn trwy ymweld â'u gwefan yma

Cysylltiadau Defnyddiol ( amserlenni, gofodau astudio, a mwy)

Caffis Cymorth

Mae’n bryd adolygu! Gan y bydd holl asesiadau Semester 2 2020 yn cael eu cwblhau ar-lein ac ni fydd yr asesiadau traddodiadol yn bosib, rydym yn eich cynghori i baratoi ar gyfer yr asesiadau amgen hyn ac ymgymryd â nhw yn yr un ffordd ag y byddech yn adolygu ar gyfer arholiadau fel arfer. Rydym i gyd yn gweithio o bell nawr, ond mae llawer o ffynonellau cymorth academaidd ar gael i’ch helpu i adolygu a pharatoi.

Gwybodaeth am yr Unibws First

Gallwch brynu tocynnau digyswllt am deithiau sengl a thocynnau bws blynyddol gan ddefnyddio'r ap mTicket, neu gallwch brynu tocynnau yn Undeb y Myfyrwyr.  

Am fwy o wybodaeth am brisiau tocynnau myfyrwyr a mwy

 

 

Fy Disgownt TravelPass

i'r rhai hynny nad ydych yn gallu cerdded neu deithio ar feic, mae'r bws yn opsiwn teithio ardderchog sy'n gyfleus ac yn fforddiadwy. mae gwasanaethau unibus (8, 8x a 10) yn mynd i gampws y bae yn rheolaidd ac mae llawer o fysiau’n aros y tu allan ar ffordd fabian. mae ystod o opsiynau o ran tocynnau a thocynnau blynyddol/tymhorol ar gael i fyfyrwyr; ac mae fy ngherdyn teithio bellach ar gael i'r rhai hynny sy'n 21 mlwydd oed neu'n iau (hyd at ben-blwydd yn 22 oed) sy'n cynnig gostyngiad o ⅓ oddi ar deithiau bws

Gael eich pas bws disgownt yma

Amserlenni

Mae amserlenni'n cynnwys darlithoedd, seminarau a sesiynau ymarferol. Mae gweithgareddau addysgu'n dechrau ar yr awr ac yn gorffen deng munud i'r awr er mwyn galluogi myfyrwyr i symud rhwng dosbarthiadau. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau nad oes gennych unrhyw fodiwlau sy'n gwrthdaro. Os oes gennych fodiwlau sy'n gwrthdaro, e-bostiwch engoffice@abertawe.ac.uk ar unwaith.

Mae'ch amserlenni a llawlyfrau sy'n cynnwys manylion llawn y modiwlau ar eich rhaglenni ar gael ar Fewnrwyd y Coleg. Mae hyn yn cynnwys manylion llawn am ddulliau asesu pob modiwl, gan ddangos a fydd y marciau terfynol yn seiliedig ar arholidau, asesu parhaus, neu gyfuniad o'r ddau

Edrychwch ar eich amserlenni ar fewnrwyd y Coleg yma

Mannau Astudio i Fyfyrwyr

Mae adborth Myfyrwyr wedi ein cynorthwyo i greu nifer a ardaloedd myfyrwyr newydd sydd wedi cael eu cynllunio a'u cyfarparu mewn ymgynghoriad gyda staff, myfyrwyr ac Undeb y Myfyrwyr.

Darganfyddwch lle gallwch astudio ar gampysau Bae a Singleton, yma

Cwrs cynnal a chadw beics ymarferol am ddim

 Bydd y dosbarthiadau yn cael eu cynnal yn siop Cycle Solutions yn Uplands o 4pm ar sawl diwrnod yn ystod y flwyddyn.

Dod yn fuan:

Dydd Mawrth 30ain Ebrill - 4yp

Dydd Mawrth 21 Mai - 4yp

Dydd Mawrth 25 Mehefin - 4yp

Byddwch yn cael eich dwylo'n fudr gan fod hwn yn gwrs cynnal a chadw beics ymarferol. Dim ond 10 lle sydd ar gael fesul sesiwn felly rydym yn eich argymell i archebu'n gynnar.

I archebu eich lle cliciwch yma.

Cyfarfod grŵp defnyddwyr beiciau myfyrwyr a staff

Adborth i'r Brifysgol a'r cyngor lleol, a thrafod syniadau ac opsiynau ar gyfer gwell beicio.
E-bostiwch Jayne Cornelius i RSVP Jayne.Cornelius@swansea.ac.uk

Dyddiadau arfaethedig ar gyfer cyfarfodydd y grŵp defnyddwyr beicio

Dydd Iau 6 Mehefin 12:30-2yh

Dydda Iau 15 Awst 12:30-2yh

Dydd Iau 10 Hydref 12:30-2yh

Dydd Iau 5 Rhagfyr 12:30-2yh

Cyfarfod Grŵp Defnyddwyr Bysiau Staff a Myfyrwyr

Adborth i'r Brifysgol ac i First Bus, a thrafod syniadau ac opsiynau ar gyfer gwell teithio ar fysiau.
E-bostiwch Jayne Chwyrnellais, Cydlynydd y Cynllun Teithio, i RSVP Jayne.Cornelius@swansea.ac.uk

Dyddiadau Arfaethedig

Dydd Mawrth 4 Mehefin 10-12yh

Dydd Mawrth 13 Awst 10-12yh

Dydd Mawrth 8 Hydref 10-12yh

Dydd Mawrth 3 Rhagfyr 10-12yh