Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Y Gyfadran yn cydnabod y gall fod rhaid i fyfyriwr gael seibiant o'i raglen oherwydd salwch, amgylchiadau personol eithriadol, rhesymau ariannol neu pan fydd y myfyriwr yn bwriadu trosglwyddo i raglen arall. 'Gohirio' yw'r term a ddefnyddir am hyn a bydd yn golygu rhoi eich astudiaethau academaidd o'r neilltu am weddill y flwyddyn academaidd.

Gallwch wneud cais i ohirio'ch astudiaethau tan ddiwrnod cyntaf Tymor yr Haf. Cliciwch yma i weld dyddiadau tymhorau'r Brifysgol. Rhaid i unrhyw gais i ohirio sy’n cael ei wneud ar ôl yr adeg hon fod yn seiliedig ar iechyd neu resymau anorchfygol eraill a rhaid cyflwyno dogfennaeth ategol.

Edrychwch ar y camau isod y bydd rhaid eu dilyn os ydych yn ystyried gohirio'ch astudiaethau.