Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Four students having a discussion in The Lighthouse

SIARTER MYFYWYR ATODOL I YMATED I COVID-19


Rydym wedi addasu i ffyrdd newydd o astudio, gweithio a symud o amgylch ein gofodau yn ystod y pandemig ac wedi gorfod newid ein hymddygiad arferol.

Er mwyn parchu diogelwch personol pob myfyriwr ac aelod staff, ac yn wir y gymuned ehangach, gan sicrhau bod pawb yn cadw'r Brifysgol yn lle diogel i astudio a gweithio ynddo, rydym yn gofyn i chi ddilyn ein Siarter Myfyrwyr Atodol a sicrhau eich bod yn ymwybodol o’r rheoliadau diweddaraf sydd ar waith.

Dylech ei darllen yn ofalus a sicrhau eich bod yn glynu wrth yr egwyddorion.

Sylwer, o ganlyniad i natur sefyllfa Covid-19, gall y siarter atodol hon newid.
Caiff myfyrwyr eu hysbysu am unrhyw newidiadau drwy e-bost.

COVID 19: YMDDYGIAD MYFYRWYR

Caiff cyhuddiadau o dorri’r disgwyliadau a nodir yn y Siarter Myfyrwyr Atodol (uchod), neu o ran gofynion iechyd a diogelwch yn fwy cyffredinol, eu hystyried yn unol â rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol sy’n rheoli ymddygiad a disgyblaeth myfyrwyr.
Mae'n bwysig eich bod yn darllen hwn yn llawn: COVID-19 – Rheoliadau Ymddygiad Myfyrwyr.

Siarter Myfyrwyr Prifysgol Abertawe


Yma yn Abertawe, rydych chi'n rhan o Brifysgol fywiog, amrywiol a chynhwysol. Mae profiad cadarnhaol ar gyfer myfyrwyr yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr ac, yn anad dim, chi, ein myfyrwyr. Mae eich llais chi'n hynod bwysig i ni - rydym yn sicrhau ein bod yn gwrando ar ein holl fyfyrwyr, a’n bod yn gwerthfawrogi adborth ac yn gweithredu arno er mwyn cyfoethogi eich amser yn Abertawe.

Fel Prifysgol, rydym yn ymrwymedig i'ch cefnogi i sicrhau y gallwch gyflawni eich potensial llawn.

Crëwyd y Siarter Myfyrwyr hon i atgyfnerthu ein hymrwymiadau i chi. Cafodd ei llunio mewn partneriaeth rhwng ein myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a Thîm Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr y Brifysgol, ac mae'n amlygu addewidion penodol i'n holl staff a myfyrwyr. Gallwn i gyd chwarae ein rhan wrth greu amgylchedd dysgu cefnogol, cynhwysol a disglair. Mae'r Siarter hon yn ymgorffori'r egwyddorion a fydd yn helpu i wneud eich amser yn Abertawe yn fwy buddiol byth.

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn ymdrechu i:

- esbonio mewn termau syml yr hyn y gall ein holl fyfyrwyr ei ddisgwyl gan y Brifysgol
- amlinellu disgwyliadau rhesymol y Brifysgol o fyfyrwyr
- amlygu ein hymrwymiad ar y cyd i gyfoethogi profiad y myfyrwyr
- cynnig canllaw cyfeirio gwerthfawr i'n myfyrwyr i'w helpu i gael mynediad at amrywiaeth o wybodaeth a fydd yn eu helpu drwy eu hastudiaethau
- adlewyrchu gwerthoedd allweddol y Brifysgol

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Katie Phillips, a'r Is-ganghellor, yr Athro Paul Boyle

Caiff y Siarter Myfyrwyr ei hadolygu a'i diweddaru bob blwyddyn gan staff a myfyrwyr yn y Pwyllgor Partneriaethau ac Ymgysylltu â Myfyrwyr. Dosberthir y Siarter Myfyrwyr i staff a myfyrwyr bob blwyddyn drwy e-bost, ar-lein ac mewn cyfarfodydd sefydlu / cyfarfodydd â thiwtoriaid academaidd, i sicrhau bod y corff cyfan o fyfyrwyr a staff yn deall ac yn cymryd rhan.