Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Four students having a discussion in The Lighthouse

SIARTER MYFYWYR ATODOL I YMATED I COVID-19


 Wrth i gymuned y Brifysgol addasu i ffyrdd newydd o astudio, gweithio a symud o gwmpas, bydd angen newid ein ffyrdd arferol o ymddwyn. 

Er mwyn parchu diogelwch pob myfyriwr ac aelod staff ac, yn wir, y gymuned ehangach, a sicrhau y gallwn i gyd helpu i gadw’r Brifysgol yn lle diogel i astudio a gweithio, rydym wedi llunio Siarter Myfyrwyr Atodol i gynorthwyo gyda hyn.

Gofynnwn i chi ei darllen yn ofalus a sicrhau eich bod yn glynu wrth yr egwyddorion.

Otherwydd natur u sefyllfa sy'n destun y siarter hon, gall newid a chaiff myfyrwyr ew hysbysu am newidiadau drwy e-bost.

Rhoddir ystyriaeth i gyhuddiadau o dor-ddisgwyliadau fel y nodwyd yn y Siarter Myfyrwyr Atodol (uchod) neu ynghylch gofynion iechyd a diogelwch yn fwy cyffredinol yn unol â rheoliadau a gweithdrefnau’r Brifysgol sy’n llywodraethu ymddygiad myfyrwyr a disgyblu. Mae’n bwysig eich bod chi’n darllen Rheoliadau Ymddygiad Myfyrwyr – Covid-19 yn eu cyfanrwydd

Siarter Myfyrwyr Prifysgol Abertawe


Yma yn Abertawe, rydych chi'n rhan o Brifysgol fywiog, amrywiol a chynhwysol. Mae profiad cadarnhaol ar gyfer myfyrwyr yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr ac, yn anad dim, chi, ein myfyrwyr. Mae eich llais chi'n hynod bwysig i ni - rydym yn sicrhau ein bod yn gwrando ar ein holl fyfyrwyr, a’n bod yn gwerthfawrogi adborth ac yn gweithredu arno er mwyn cyfoethogi eich amser yn Abertawe. Fel Prifysgol, rydym yn ymrwymedig i'ch cefnogi i sicrhau y gallwch gyflawni eich potensial llawn.

Crëwyd Siarter Myfyrwyr hon i atgyfnerthu ein hymrwymiadau i chi. Cafodd ei llunio mewn partneriaeth rhwng ein myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a Thîm Partneriaeth ac Ymgysylltu'r Brifysgol, ac mae'n amlygu addewidion penodol i'n holl staff a myfyrwyr. Gallwn i gyd chwarae ein rhan wrth greu amgylchedd dysgu cefnogol, cynhwysol a disglair. Mae'r Siarter hon yn ymgorffori'r egwyddorion a fydd yn helpu i wneud eich amser yn Abertawe yn fwy buddiol byth.

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn ymdrechu i:

  • esbonio mewn termau syml yr hyn y gall ein holl fyfyrwyr ei ddisgwyl gan y Brifysgol.
  • amlinellu disgwyliadau rhesymol y Brifysgol o fyfyrwyr 
  • amlygu ein hymrwymiad ar y cyd i gyfoethogi profiad myfyrwyr
  • cynnig canllaw cyfeirio gwerthfawr i'n myfyrwyr i'w helpu i gael mynediad at amrywiaeth o wybodaeth a fydd yn eu helpu drwy eu hastudiaethau 
  • adlewyrchu gwerthoedd allweddol y Brifysgol

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Ffion Davies a'r Is-ganghellor, yr Athro Paul Boyle

Caiff y Siarter Myfyrwyr ei hadolygu a'i diweddaru bob blwyddyn gan staff a myfyrwyr yn y Pwyllgor Partneriaethau ac Ymgysylltu â Myfyrwyr. Dosberthir y Siarter Myfyrwyr i staff a myfyrwyr bob blwyddyn drwy e-bost, ar-lein ac mewn cyfarfodydd sefydlu / cyfarfodydd â thiwtoriaid academaidd, i sicrhau bod y corff cyfan o fyfyrwyr a staff yn deall ac yn cymryd rhan.