Four students having a discussion in The Lighthouse

Siarter Myfyrwyr Prifysgol Abertawe


Yma yn Abertawe, rydych chi'n rhan o Brifysgol fywiog, amrywiol a chynhwysol. Mae profiad cadarnhaol ar gyfer myfyrwyr yn dibynnu ar bartneriaeth lwyddiannus rhwng y Brifysgol, Undeb y Myfyrwyr ac, yn anad dim, chi, ein myfyrwyr. Rydych chi'n bwysig iawn i ni - felly rydym am wneud popeth y gallwn ni ei wneud i wella'ch amser yn Abertawe. Rydym yn ymrwymedig i'ch cefnogi i sicrhau y gallwch gyflawni eich potensial llawn.

Crëwyd y Siarter Myfyrwyr hon i atgyfnerthu ein hymrwymiadau i chi. Cafodd ei llunio mewn partneriaeth rhwng ein myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr a Thîm Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr y Brifysgol, ac mae'n amlygu addewidion penodol i'n holl staff a myfyrwyr. Gallwn i gyd chwarae ein rhan wrth greu amgylchedd dysgu cefnogol, cynhwysol a disglair. Mae'r Siarter hon yn ymgorffori'r egwyddorion a fydd yn helpu i wneud eich amser yn Abertawe yn fwy buddiol byth.

Mae ein Siarter Myfyrwyr yn ymdrechu i:

  • esboniwch mewn termau syml yr hyn y gall pob myfyriwr ei ddisgwyl gan y Brifysgol
  • amlinellu disgwyliadau rhesymol y Brifysgol o fyfyrwyr
  • esboniwch ble a sut mae Undeb y Myfyrwyr yn cefnogi'r Brifysgol a myfyrwyr i wella profiad y myfyrwyr
  • amlygu ein hymrwymiad ar y cyd i gyfoethogi profiad y myfyrwyr
  • cynnig canllaw cyfeirio gwerthfawr i'n myfyrwyr i'w helpu i gael mynediad at amrywiaeth o wybodaeth a fydd yn eu helpu drwy eu hastudiaethau

Llywydd Undeb y Myfyrwyr, Esyllt Rosser, a'r Is-ganghellor, yr Athro Paul Boyle

Dysgu, Addysgu a Chyflogadwyedd

Lles, Diogelu a Chynwysoldeb

Cyfathrebu â'n Gilydd

Llais Myfyrwyr a Phrofiad Myfyrwyr

Gwneud y Peth Iawn

Cadw'n Iach

Sylwer y gallai'r adran hon newid ar fyr rybudd o ganlyniad i faterion iechyd cyhoeddus. Caiff unrhyw newidiadau eu cyfleu trwy e-bost.

Caiff y Siarter Myfyrwyr ei hadolygu a'i diweddaru bob blwyddyn gan staff a myfyrwyr yn y Pwyllgor Partneriaethau ac Ymgysylltu â Myfyrwyr. Dosberthir y Siarter Myfyrwyr i staff a myfyrwyr bob blwyddyn drwy e-bost, ar-lein ac mewn cyfarfodydd sefydlu / cyfarfodydd â thiwtoriaid academaidd, i sicrhau bod y corff cyfan o fyfyrwyr a staff yn deall ac yn cymryd rhan.