Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
dyn yn edrych ar pelydrau-x

Mae astudiaethau ôl-raddedig yn ddewis cadarnhaol iawn am nifer o resymau, er enghraifft:

 • Paratoi ar gyfer gyrfa mewn ymchwil academaidd ac addysg
 • Diddordeb cryf yn eich pwnc a mynd i'r afael â her ddeallusol
 • Dilyn cwrs trosi er mwyn newid cyfeiriad gyrfa 
 • Ennill cymhwyster ychwanegol i roi mantais gystadleuol i chi yn y farchnad swyddi.

Serch hynny, gall fod yn drywydd drud ac anodd, felly meddyliwch yn ofalus am sut bydd o fudd i'ch nodau tymor hir - ni fydd cyflogwyr o angenrheidrwydd yn cynnig cyflog uwch oherwydd bod gennych gymhwyster ôl-raddedig. Gall fod yn ddefnyddiol weithiau os nad yw'ch canlyniadau Safon Uwch neu'ch gradd gystal ag yr oeddech wedi gobeithio, gan gofio bod llawer o gyflogwyr sy'n recriwtio graddedigion yn gofyn am nifer penodol o bwyntiau UCAS a dosbarth gradd o leiaf 2:1.

Os oes gennych yrfa benodol mewn golwg, byddai'n syniad ymchwilio i lwybrau i'r yrfa rydych wedi'i dewis gan gynnwys pa sgiliau a chymwysterau mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt ac a ydy cymwysterau ôl-raddedig yn cael eu hargymell.

Ar gyfer rhai gyrfaoedd proffesiynol e.e. y gyfraith, addysgu a seicoleg, mae cymwysterau ôl-raddedig wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol priodol yn hanfodol. Lle bo hynny'n berthnasol, mae cyrsiau ym Mhrifysgol Abertawe wedi'u hachredu gan gyrff proffesiynol hefyd, ac mae hyn yn cefnogi'r broses bontio i astudiaethau ôl-raddedig proffesiynol a datblygiad gyrfaol.

NID YW HI BYTH YN RHY GYNNAR I DDECHRAU CYNLLUNIO - archwilio opsiynau a ffynonellau arian, mynd i ffeiriau a diwrnodau agored i ôl-raddedigion, cael profiad gwaith perthnasol yn ôl yr angen ac ymchwilio/cysylltu â goruchwylwyr ymchwil posib. Yn gyffredinol, bydd angen i chi gyflwyno'ch cais mor gynnar â phosib yn y flwyddyn academaidd cyn y flwyddyn pan hoffech ddechrau'ch astudiaethau. Bydd dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau i'r rhan fwyaf o gyrff ariannu a byddant yn disgwyl bod gennych gynnig amodol gan brifysgol pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais am arian. Felly, bydd angen i chi ganiatáu digon o amser i gysylltu â goruchwylwyr posib er mwyn ysgrifennu'ch cais. 

Achubwch ar y cyfle i siarad â'ch tiwtoriaid am eu profiad o astudiaethau ôl-raddedig, addysgu ac ymchwil. Os hoffech chi drafod eich opsiynau neu unrhyw agwedd ar y broses cyflwyno cais/cyfweliad gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd, ewch i'n tudalen ar siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd.

Adnoddau gwybodaeth

Mae Graduate Prospects a TARGETpostgrad yn darparu gwybodaeth fanwl, gynhwysfawr am wahanol fathau o gyfleoedd astudiaethau ac ymchwil ôl-raddedig, cyllid a'r prosesau cyflwyno cais i astudio yn y DU a thramor, gan gynnwys gwybodaeth am astudio yn y DU i fyfyrwyr rhyngwladol.

Ysgrifennu datganiadau personol:

Dyma rai gwefannau defnyddiol eraill sy'n cynnig amrywiaeth eang o wybodaeth a chyngor ar astudiaethau ôl-raddedig:

 • Camau at Astudio Ôl-raddedig - Yr adnodd swyddogol ac annibynol sy'n cynnig cyfarwyddyd i unrhyw un sy'n ystyried gwneud cwrs ôl-raddedig a addysgir
 • Cymharu Cyrsiau Meistr – adnodd i chwilio am gyrsiau meistr a’u cymharu.
 • UCAS Ôl-raddedig - Noder: nid yw’r gwasanaeth UKPASS ar gyfer gwneud cais am gyrsiau ôl-raddedig a gynigir trwy’r wefan UCAS yn cael ei ddefnyddio ar gyfer yr holl gyrsiau ôl-raddedig.
 • The Guardian – gwybodaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig 
 • FindAMasters.com gan gynnwys cyngor ar amrywiaeth eang o bynciau perthnasol a dolenni i wefannau ar gyfer graddau Meistr, rhaglenni MBA, PhD, doethuriaethau proffesiynol, datblygiad proffesiynol parhaus (DPP), swyddi ôl-ddoethurol a PhD a fforwm ôl-raddedigion.
 • Gwefannau cyrff proffesiynol: Fel arfer, mae gan gyrff proffesiynol grwpiau aelodaeth ar gyfer myfyrwyr sy'n ddefnyddiol i rwydweithio a chael mwy o wybodaeth am astudiaethau a hyfforddiant proffesiynol ychwanegol, e.e. Grŵp Aelodau Myfyrwyr BPS. Mae'r wefan hon yn ffynhonnell dda o wybodaeth am gyrff proffesiynol yn gyffredinol: www.totalprofessions.com. Mae proffilau mathau o swyddi ar wefan Graduate Prospects yn rhoi manylion cyrff proffesiynol lle bo'n briodol:  https://www.prospects.ac.uk/job-profiles.
 • Hysbysebir cyrsiau ac ysgoloriaethau ymchwil mewn nifer o gyhoeddiadau a gwefannau proffesiynol, er enghraifft:

I gael gwybodaeth fanwl am feysydd ymchwil penodol, bydd angen i chi edrych ar y tudalennau adrannol ar wefannau sefydliadau addysg uwch. Nid oes un broses ganolog i wneud ceisiadau fel sy'n cael ei chynnig gan UCAS ar gyfer cyrsiau israddedig, felly bydd raid i chi wneud ymholiadau uniongyrchol i'r sefydliad addysg uwch/adran benodol i gael gwybodaeth a ffurflenni cais.

Astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe

Ewch i www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/.

Cymharu cymwysterau rhyngwladol â safonau'r DU

Mae NARIC (National Recognition Information Centre) yn adnodd defnyddiol os bydd angen i chi gymharu'ch cymwysterau rhyngwladol â safonau'r DU. Caiff ymholiadau cyffredinol eu hateb am ddim ond, os bydd angen asesiad unigol a llythyr cymhariaeth arnoch, codir tâl am y gwasanaeth hwn.

Gall myfyrwyr rhyngwladol glicio yma i gael manylion y gofynion derbyn i gyrsiau ôl-raddedig ar wefan Prifysgol Abertawe neu gellir e-bostio ymholiadau i admissions@abertawe.ac.uk Byddai'n ddefnyddiol hefyd siarad â'r tiwtor derbyn yn eich adran.

Graduate Management Admission Test (GMAT)

Mae'r GMAT yn asesiad wedi'i safoni sy'n cael ei gynnal yn Saesneg. Mae'n helpu ysgolion busnes i asesu cymwysterau ymgeiswyr am astudiaethau busnes a rheolaeth uwch. Fe’i defnyddir fel un rhagfynegydd o berfformiad academaidd mewn MBA neu raglenni rheolaeth eraill i raddedigion. Mae’n mesur rhesymu beirniadol a geiriol, darllen a deall, cywiro brawddegau, digonolrwydd data a gallu i ddatrys problemau, ac mae hefyd yn cynnwys ysgrifennu traethodau.

 • Mae defnyddiau i’ch helpu i baratoi ar gyfer yr arholiad GMAT (http://www.gmac.com/) ar gael drwy’r cwrs Cynllunio Gyrfa Rhyngweithiol (Interactive Career Planning) ar Blackboard.
 • Ewch wefan y Graduate Management Admission Council i gael gwybodaeth am fformat y profion. Mae’r GMAC yn sefydliad nid-er-elw ar gyfer ysgolion rheolaeth blaenllaw i raddedigion yn fyd-eang.
 • Mae gwybodaeth am y GMAT ar gael ar wefan y Fulbright Commission sy'n rhoi cyngor a chymorth i bobl sydd am astudio yn UDA.
 • Mae nifer o ddosbarthiadau paratoi ar gael yn y DU, er enghraifft dosbarthiadau Kaplan a llyfrau y gallwch eu defnyddio i baratoi gartref. Ewch i'w gwefan yn y DU www.kaptest.co.uk/. Mae llyfrau paratoi ar gyfer profion GMAT gan Kaplan ar gael mewn siopau llyfrau hefyd.  

Prawf sy'n debyg i Brawf GMAT yw'r Watson-Glaser Critical Thinking Test yn www.getfeedback.net.  Mae'n brawf heriol sy'n cael ei ddefnyddio i werthuso gallu i resymu'n ddadansoddol ac yn rhesymegol. Mae'n cael ei ddefnyddio i asesu ymgeiswyr am swyddi lle mae angen gwneud penderfyniadau cymhleth. Mae cymorth ac awgrymiadau ar gael yn www.getfeedback.net/help/tips/.


Prawf Derbyn i Ysgol Meddygaeth (GAMSAT) - mewngofnodwch i MyUni i ddefnyddio'r ddolen hon.

Datblygwyd GAMSAT i gynorthwyo wrth ddethol myfyrwyr i gymryd rhan mewn rhaglenni i raddedigion. Mae wedi'i ddylunio i asesu gallu i ymgymryd ag astudiaethau deallusol ar lefel uchel mewn rhaglenni meddygol ac iechyd proffesiynol. Ewch i www.gamsatuk.org i gael mwy o wybodaeth.