Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
dau fyfyriwr yn y llyfrgell

Diben Rheoliadau Academaidd yw sicrhau safonau academaidd i bortffolio rhaglenni a dyfarniadau Prifysgol Abertawe. Mae’r rheoliadau hefyd yn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn cael eu trin yn deg. Mae’n bwysig i’r holl fyfyrwyr sydd wedi cofrestru yn y Brifysgol gynefino’u hunain â rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau academaidd penodol a rhai cyffredinol y Brifysgol, ynghyd â’r rheolau sy’n berthnasol i’w hastudiaethau.

Mae rheoliadau, polisïau a gweithdrefnau’r Brifysgol yn cyd-fynd â’r Côd Ansawdd a gyhoeddwyd gan yr Asiantaeth Sicrhau Ansawdd sef y corff sy’n monitro ac yn cynghori sefydliadau ar safonau ac ansawdd.

Asesiad Cyffredinol a Rheoliadau Dyfarniad

Rheoliadau Cyffredinol 
(yn berthnasol i raglenni BA/BSc (Anrhydedd), Graddau Cychwynnol Uwch, Diploma Addysg Uwch, Tystysgrifau Addysg Uwch)

Rheoliadau Asesu  Graddau Baglor 
(yn berthnasol i raglenni BA/BSc (Anrhydedd)) 
Graddau Cychwynnol Uwch
(yn berthnasol i raglenni arbenigol mewn meysydd megis Mathemateg, Ffiseg) 
Graddau Sylfaen 
(rhaglenni dysgu yn seiliedig ar waith ym meysydd Peirianneg a Chyfrifiadureg) 

Diploma i Raddedigion

(yn berthnasol i raglenni sy'n agored i raddedigion yn unig) 

Tystysgrifau Sylfaen 

Tystysgrifau Addysg Uwch (CertHE) 

Diploma Addysg Uwch (DipHE)

Saesneg ar gyfer Astudiaethau Prifysgol ac ELTS
(gwneud cais i fyfyrwyr sy'n dilyn Saesneg ar gyfer Astudiaethau Prifysgol) 
Rheoliadau ar gyfer Myfyrwyr Cysyllt
(yn berthnasol i fyfyrwyr sy'n astudio modiwlau, yn hytrach na rhaglen astudio)
Rheolau Prentisiaethau Gradd
Rheoliadau Penodol ar gyfer y Gwyddorau Dynol ac Iechyd
(yn berthnasol i BSc mewn Nyrsio, BMid mewn Bydwreigiaeth, Diploma Gwyddor Barafeddygol, BSc mewn Gwaith Cymdeithasol, BSc mewn Gwyddor Gofal Iechyd, Diploma Gwyddor Barafeddygol ar gyfer Technegwyr Meddygol Brys)
 
(yn berthnasol i raddau Baglor Nyrsio a Baglor Bydwreigiaeth)
 
(yn berthnasol i fyfyrwyr sydd wedi'u cofrestru ar y rhan briodol o Gofrestr Broffesiynol y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth)
 
 
 
Rheoliadau Penodol ar gyfer Peirianneg

 

Rheoliadau Asesu Peirianneg
(yn berthnasol i raglenni Peirianneg achrededig)

Rheoliadau Penodol ar gyfer Rheoli

 

Rheoliadau Asesu'r Ysgol Reolaeth
(yn berthnasol i raglenni â dau leoliad gwaith semester sy'n cynnig 60 credyd)

Rheoliadau Penodol ar gyfer Meddygaeth

 

Rheoliadau'r Rhaglen MBBCh
(yn berthnasol i'r Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion)

Rheoliadau a Pholisïau Ychwanegol sy'n berthnasol i bob myfyriwr

Mae atebion i rai Cwestiynau Cyffredin ar gael hefyd ar wefan Sylfaen Wybodaeth Cwestiynau Cyffredin y Brifysgol.