Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gweithio wrth i chi astudio

Mae ein Parth Cyflogaeth yn cynnwys cyfleoedd am waith dros dro a rhan-amser.

Lawrlwythwch ein taflen: 

Fel rheol, canllawiau’r Brifysgol yw na ddylai israddedigion amser llawn weithio mwy na 15 awr yr wythnos, ac ni ddylai myfyrwyr ôl-raddedig weithio mwy na 6 awr yn ystod yr wythnos waith. Rhowch amser i ddarllen manylion llawn y canllawiau cyflogaeth i fyfyrwyr yma.

TARGETjobs

Ewch i wefan TARGET Jobs i dderbyn cyngor a chymorth ar ddod o hyd i waith rhan-amser â thâl a gwneud cais amdano - sgroliwch i lawr y dudalen i'r adran “Part-time work”.

Y Wasg Leol

Hysbysebir swyddi yn argraffiad dydd Mercher y South Wales Evening Post (sydd ar gael yn y Llyfrgell) ac ar eu gwefan yn https://www.walesonline.co.uk.

Rhwydweithio

Yn gyffredinol, deuir o hyd i dros hanner yr holl swyddi trwy rwydweithio yn hytrach na thrwy hysbysebion neu ymgyngoriaethau recriwtio. Mae’r egwyddor sylfaenol yn syml – mae’n ymwneud â siarad â phobl ac adeiladu rhestr o gysylltiadau personol trwy’r teulu, ffrindiau, gweithgareddau cymdeithasol, safleoedd rhwydweithio ar-lein ac ati. Gweler awgrymiadau a chyngor ar ein tudalen rh wydweithio.

Holwch.  Mae llawer o fusnesau lleol fel archfarchnadoedd, siopau, bariau a bwytai’n aml yn rhoi cardiau neu bosteri yn eu ffenestri neu yn eu hadeilad, yn enwedig mewn lleoliadau lle mae llawer o bobl yn mynd heibio – ewch â chopïau o’ch CV a llythyr eglurhaol gyda chi bob tro. Ewch ati i ymarfer “CV 1 funud” – sef crynodeb geiriol byr o’ch profiad, eich sgiliau a’ch rhinweddau personol.

Canolfannau Gwaith

Gall canolfannau gwaith fod yn ffynhonnell wybodaeth dda am swyddi dros dro/rhan-amser lleol.  Cliciwch ymai dderbyn gwybodaeth am Ganolfannau Gwaith yn ardal Abertawe.  

Gwaith Menter, Creadigrwydd a’r We

Os ydych chi o natur fentrus neu os oes gennych ddiddordeb mewn dull creadigol o greu cyfleoedd, cynigia’r Rhyngrwyd farchnadoedd ar gyfer pob math o waith a llawer o farchnadoedd arbenigol.  Dyma rai syniadau i chi:

 

  • www.loulabella.co.uk  – Busnes ar-lein sy’n dylunio ac sy’n gwneud trefnwyr bagiau llaw, a sefydlwyd gan Laura Ancell wrth astudio ym Mhrifysgol Bournemouth.
  • www.studentgems.com  - Swyddi un tro sy’n talu a phrosiectau llawrydd.  Llawer o gyngor defnyddiol ar gyllid, treth, cael yr yswiriant iawn os oes arnoch ei angen, diogelu’ch hawliau Eiddo Deallusol, a rhagor.
  • Os ydych chi’n deall y we’n dda, gallech gynnig ystod o wasanaethau o wersi Trydar i waith dylunio – gwefannau, ffotograffiaeth, fideos, logos ac ati, gan dargedu Busnesau Bach a Chanolig eu Maint (BBaChau) nad oes ganddynt y gyllideb i gyrraedd ffioedd uchel cwmnïau dylunio sydd wedi ennill eu plwyf.

Os ydych chi’n ystyried gwneud unrhyw beth ar sail hunangyflogedig, gwnewch yn siŵr eich bod yn archwilio’r gofynion yswiriant, treth a rhwymedigaethau cyfreithiol eraill. Gallwch dderbyn cyngor gan fudiadau cymorth i fusnesau megis Menter Cymru a Busnes Cymru. Mae Cymorth i fyfyrwyr entrepreneuraidd ar gael ar y campws hefyd.  

Cadw’n ddiogel

Mae nifer fawr o adnoddau gwych ar y rhyngrwyd, ond os ydych chi’n defnyddio unrhyw wasanaeth recriwtio ar-lein, gwnewch yn siŵr eich bod chi’n darllen eu telerau busnes a’u polisi preifatrwydd yn ofalus i wirio’r hyn a ddywedant am ddiogelwch a’r ffordd maent yn trafod gwybodaeth bersonol y defnyddwyr.

Byddwch yn wyliadwrus o bethau fel ceisiadau i gynnwys gwybodaeth gyfrinachol fel manylion banc yn eich ceisiadau, gwerthu am gomisiwn yn unig ac o ddrws i ddrws, neu arian am hyfforddiant cyn dechrau gweithio, oherwydd gallai’r fath bethau fod yn arwydd o dwyll o bosibl.  Dilynwch eich greddf os ydy rhywbeth yn swnio’n rhy dda i fod yn wir!

Rhifau Yswiriant Gwladol

Mae angen rhif YG ar bawb sy’n gweithio yn y DU. I dderbyn gwybodaeth ewch i:

Myfyrwyr Rhyngwladol
 
Gwiriwch eich hawl i weithio yn y DU gyda’r tîm anhygoel yn International @CampusLife. Maent yno i’ch helpu a chynnal sesiynau galw heibio ac apwyntiadau i sicrhau y cewch drefn ar eich cyfyngiadau visa.