Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profiad gwaith

Lleoliadau gwaith â thâl (SPIN)

Drwy ein Rhwydwaith Interniaeth â Thâl, rydym yn ceisio cysylltu cyflogwyr a myfyrwyr ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos o hyd ar lefel raddedig. Caiff pob rôl ei hysbysebu trwy'r Parth Cyflogaeth ac mae ein Harbenigwyr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn rhoi cefnogaeth i'r rheiny ar leoliadau gwaith i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y gorau o'r interniaeth. Telir myfyrwyr isafswm o £300 yr wythnos, amser llawn ac mae cymorth grantiau ar gael i gyflogwyr er mwyn talu eu cyflog. Gall lleoliadau gwaith redeg drwy gydol y flwyddyn er byddai'n rhaid iddynt fod ar sail ran-amser yn ystod y tymor.

Cliciwch yma i chwilio am leoliadau gwaith ac interniaethau.

Cofiwch wirio’r safle yn aml - caiff hysbysebion newydd eu cynnwys bob dydd!

Wythnos o Waith (WoW) Lleoliadau Santander Lleoliadau Gwaith Hyblyg

Dewch o hyd i'ch swydd ddelfrydol: Dewch o hyd i'ch lleoliad gwaith eich hun

Methu â dod o hyd i'ch swydd ddelfrydol yn y Parth Cyflogaeth? Un ffordd wych o sicrhau eich bod yn derbyn lleoliad gwaith sy'n gweddu eich sgiliau a'ch cynllun gyrfa yw creu eich cyfleoedd eich hun gan holi cyflogwyr yn uniongyrchol. Cysylltwch â ni, rhowch wybod i ni am unrhyw brofiad gwaith addas ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion rydych chi wedi dod o hyd iddo a byddwn yn ceisio dod o hyd i gymorth ac ariannu ar eich cyfer. Hoffem glywed gennych.

Profiad Gwaith ac Interniaethau i Raddedigion

Erbyn hyn rydym yn cynnig lleoliadau gwaith ac interniaethau wrth ochr rolau eraill i raddedigion trwy ein Parth Cyflogaeth. Yn ogystal, mae rhai o'n rhaglenni lleoliad gwaith ac ariannu ar gael i'r rheiny sydd wedi graddio o Brifysgol Abertawe yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach, e-bostiwch: EmploymentZone@abertawe.ac.uk.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio bod gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r tîm anhygoel yn Rhyngwladol@BywydCampws yma i'ch helpu. Maent yn cynnal sesiynau galw heibio ac yn trefnu apwyntiadau i sicrhau bod cyfyngiadau eich visa mewn lle.

Lleoliadau Gwaith a Nodweddion Gwarchodedig

Boed eich bod yn mynychu lleoliad gwaith neu interniaeth â thâl neu'n ddi-dâl neu eich bod yn weithiwr cwmni mae'r gyfraith yn eich diogelu rhag gwahaniaethu ar sail:

  • oedran
  • bod neu ddod yn berson trawsrywiol
  • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
  • bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth
  • anabledd
  • hil gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol
  • crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/ffydd
  • rhyw
  • tueddfryd rhywiol

Gelwir y rhain yn 'nodweddion gwarchodedig' ac mae gennym rwydwaith cefnogi gwych yn y Brifysgol os bydd angen unrhyw gymorth arnoch chi ynghylch unrhyw un o'r uchod.

Hawliau Beichiogrwydd a Mamolaeth

Os ydych chi'n feichiog ac yn mynychu lleoliad gwaith neu interniaeth mae gennych hawliau a chyfrifoldebau sy'n debyg iawn i'r rheiny sydd gan unrhyw weithiwr beichiog arall. Mae tudalen gwybodaeth y llywodraeth yn lle da i ddechrau chwilio am wybodaeth ond cysylltwch â ni os gallwn eich helpu mewn unrhyw ffordd.