Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profiad gwaith

Lleoliadau gwaith â thâl (SPIN)

Drwy ein Rhwydwaith Interniaeth â Thâl, rydym yn ceisio cysylltu cyflogwyr a myfyrwyr ar gyfer lleoliadau gwaith 4 wythnos o hyd ar lefel raddedig. Caiff pob rôl ei hysbysebu trwy'r Parth Cyflogaeth ac mae ein Harbenigwyr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn rhoi cefnogaeth i'r rheiny ar leoliadau gwaith i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y gorau o'r interniaeth. Telir myfyrwyr isafswm o £300 yr wythnos, amser llawn ac mae cymorth grantiau ar gael i gyflogwyr er mwyn talu eu cyflog. Gall lleoliadau gwaith redeg drwy gydol y flwyddyn er byddai'n rhaid iddynt fod ar sail ran-amser yn ystod y tymor.

Cliciwch yma i chwilio am leoliadau gwaith ac interniaethau.

Cofiwch wirio’r safle yn aml - caiff hysbysebion newydd eu cynnwys bob dydd!

Wythnos o Waith (WoW)

Mae ein cynllun Wythnos o Waith yn cynnig blas ar amrywiaeth eang o fusnesau i fyfyrwyr ac yn rhoi cyfle i gyflogwyr ddod â dawn ddeinamig myfyrwyr i'w busnes ar gyfer prosiectau byrrach. Caiff pob rôl ei hysbysebu trwy'r Parth Cyflogaeth ac mae ein Harbenigwyr Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn rhoi cefnogaeth i'r rheiny ar leoliadau gwaith i sicrhau bod y busnes a'r myfyriwr yn cael y gorau o'r interniaeth. Mae bwrsariaethau ar gael i dalu treuliau myfyrwyr. Gall lleoliadau gwaith redeg drwy gydol y flwyddyn er byddai'n rhaid iddynt fod ar sail ran-amser yn ystod y tymor.

Cliciwch yma i chwilio am leoliadau gwaith ac interniaethau.

Cofiwch wirio’r safle yn aml - caiff hysbysebion newydd eu cynnwys bob dydd!

Lleoliadau Santander

Profiad gwaith: WoW, SPIN, Santander

Lleoliadau gwaith wedi'u hariannu gan Santander

Mae Rhaglen Lleoliadau Gwaith Prifysgolion Santander yn cynnig profiad gwaith â thâl i fyfyrwyr a graddedigion diweddar gyda busnesau bach a chanolig a sefydliadau trydydd sector lleol. Mae Santander yn cynnig grantiau hyblyg i'r cyflogwyr hyn.

Cliciwch yma i chwilio am leoliadau gwaith ac interniaethau.

Cofiwch wirio’r safle yn aml - caiff hysbysebion newydd eu cynnwys bob dydd!

 

Lleoliadau Gwaith Hyblyg

Gwyddem fod angen i'ch gwaith fod yn hyblyg weithiau. Efallai y dymunech leoliadau gwaith hirach neu fyrrach na'r rhai a amlinellir o dan y tabiau eraill.

Un ffordd wych o sicrhau eich bod yn derbyn lleoliad gwaith sy'n gweddu eich sgiliau a'ch cynllun gyrfa yw creu eich cyfleoedd eich hun gan holi cyflogwyr yn uniongyrchol.  Cysylltwch â ni, rhowch wybod i ni am unrhyw brofiad gwaith addas ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion rydych chi wedi dod o hyd iddo a byddwn yn ceisio dod o hyd i gymorth ac ariannu ar eich cyfer. Hoffem glywed gennych.

Dewch o hyd i'ch swydd ddelfrydol: Dewch o hyd i'ch lleoliad gwaith eich hun

Methu â dod o hyd i'ch swydd ddelfrydol yn y Parth Cyflogaeth? Un ffordd wych o sicrhau eich bod yn derbyn lleoliad gwaith sy'n gweddu eich sgiliau a'ch cynllun gyrfa yw creu eich cyfleoedd eich hun gan holi cyflogwyr yn uniongyrchol. Cysylltwch â ni, rhowch wybod i ni am unrhyw brofiad gwaith addas ar gyfer israddedigion/ôl-raddedigion rydych chi wedi dod o hyd iddo a byddwn yn ceisio dod o hyd i gymorth ac ariannu ar eich cyfer. Hoffem glywed gennych.

Profiad Gwaith ac Interniaethau i Raddedigion

Erbyn hyn rydym yn cynnig lleoliadau gwaith ac interniaethau wrth ochr rolau eraill i raddedigion trwy ein Parth Cyflogaeth. Yn ogystal, mae rhai o'n rhaglenni lleoliad gwaith ac ariannu ar gael i'r rheiny sydd wedi graddio o Brifysgol Abertawe yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Os hoffech dderbyn gwybodaeth bellach, e-bostiwch: EmploymentZone@abertawe.ac.uk.

Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae'n bwysig iawn eich bod yn gwirio bod gennych hawl i weithio yn y Deyrnas Unedig.

Mae'r tîm anhygoel yn Rhyngwladol@BywydCampws yma i'ch helpu. Maent yn cynnal sesiynau galw heibio ac yn trefnu apwyntiadau i sicrhau bod cyfyngiadau eich visa mewn lle.

Lleoliadau Gwaith a Nodweddion Gwarchodedig

Boed eich bod yn mynychu lleoliad gwaith neu interniaeth â thâl neu'n ddi-dâl neu eich bod yn weithiwr cwmni mae'r gyfraith yn eich diogelu rhag gwahaniaethu ar sail:

  • oedran
  • bod neu ddod yn berson trawsrywiol
  • bod yn briod neu mewn partneriaeth sifil
  • bod yn feichiog neu ar absenoldeb mamolaeth
  • anabledd
  • hil gan gynnwys lliw, cenedligrwydd, tarddiad ethnig neu genedlaethol
  • crefydd, cred neu ddiffyg crefydd/ffydd
  • rhyw
  • tueddfryd rhywiol

Gelwir y rhain yn 'nodweddion gwarchodedig' ac mae gennym rwydwaith cefnogi gwych yn y Brifysgol os bydd angen unrhyw gymorth arnoch chi ynghylch unrhyw un o'r uchod.

Hawliau Beichiogrwydd a Mamolaeth

Os ydych chi'n feichiog ac yn mynychu lleoliad gwaith neu interniaeth mae gennych hawliau a chyfrifoldebau sy'n debyg iawn i'r rheiny sydd gan unrhyw weithiwr beichiog arall. Mae tudalen gwybodaeth y llywodraeth yn lle da i ddechrau chwilio am wybodaeth ond cysylltwch â ni os gallwn eich helpu mewn unrhyw ffordd.