Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rhaglen Cymorth i Raddedigion

Os gwnaethoch chi raddio yn 2019 neu 2020, byddwch wedi mynd i mewn i farchnad lafur na welwyd ei thebyg erioed. Cafwyd newid mawr ym myd gwaith, gwnaeth y pandemig newid y farchnad swyddi'n llwyr a newidiodd ein bywydau mewn ffordd hynod ddramatig mewn ychydig fisoedd.  Yn wir, mae dod o hyd i rôl i fyfyriwr graddedig wedi bod yn fwy anodd nag y byddech wedi’i ddychmygu erioed.  Ond, mae llawer o resymau dros fod yn optimistaidd. Mae galw o hyd am eich sgiliau a chânt eu gwerthfawrogi'n fawr - mae rolau ar gael ichi o hyd ac rydym yma i'ch helpu! 

Mae gennym raglen gymorth newydd sy’n cefnogi graddedigion 2019 a 2020 gan gynnwys:

  • Mynediad at ein Cwrs Datblygu Gyrfa - ein cwrs ar-lein y gallwch ei ddilyn yn ôl eich pwysau i ddatblygu'ch sgiliau parodrwydd am y byd gwaith, rhoi hwb i'ch hyder a datblygu'ch gwytnwch, gan eich helpu i lywio'ch ffordd drwy'r broses recriwtio a dod o hyd i swydd i raddedig.
  • Mae'r staff ymroddedig yn ein Tîm Cymorth i Raddedigion wrth law i gynnig cyngor ar yrfaoedd ar sail un i un i'ch cefnogi wrth gynllunio'ch camau nesaf a theilwra'ch chwiliad swyddi.
  • Mynediad at raglen o hyfforddiant byw gan gynnwys cyrsiau sgiliau technegol a throsglwyddadwy.
  • Cyflwynwch gais am fwrsariaeth sy’n werth hyd at £300 i'ch cefnogi gyda'ch gweithgarwch cyflogadwyedd.
    • Ewch i ffair gyrfaoedd i raddedigion a/neu ddigwyddiad cyflogadwyedd penodol.
  • Cwblhewch Interniaeth - Gallwn ariannu cyflogau interniaeth yn llawn, ar y Cyflog Byw, am hyd at 3 mis mewn sefydliadau yng Nghymru, gan roi cyfle i chi arddangos eich sgiliau i gyflogwyr ac archwilio'ch opsiynau, wrth ddatblygu'ch CV a rhoi hwb i'ch hyder.

Os hoffech gymryd rhan, neu gael rhagor o wybodaeth, byddwn yn ddiolchgar pe gallech gwblhau ein Ffurflen Diddordeb yn y Rhaglen Cymorth i Raddedigion. Ac yna gallwn drefnu cyfarfod ar amser sy'n gyfleus i chi.