Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae'r rhaglen rheoli straen yn gwrs 6 wythnos sy'n cael ei redeg gan wasanaeth lles y Brifysgol; Mae'n dysgu cyfranogwyr o dechnegau CBT (therapi ymddygiad gwybyddol) i helpu i leihau straen gyda nod cyffredinol o wella strategaethau ymdopi i gefnogi a hybu lles unigolyn.

Nid yw’r Gwasanaeth Lles yn cynnal sesiynau Rheoli Straen yn ystod gwyliau’r haf fodd bynnag cynigir y cwrs gan y GIG yn y gymuned leol trwy Raglen Byw Bywyd Iach Bae Abertawe. Sylwer, efallai y bydd cyfyngiadau o ganlyniad i bandemig COVID-19.

Ar gyfer y rhai sydd eisoes wedi mynychu’r cwrs mae’r llyfrynnau a’r ymarferion ymlacio ac ymwybyddiaeth ofalgar ar gael yn y parth am ddim ar y wefan Rheoli Straen. I’w cyrchu ewch i https://stresscontrol.org/free-zone/ 

Gallwch hefyd e-bostio lles@swansea.ac.uk os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach.