Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym wedi casglu ystod eang o wybodaeth ynghyd a fydd o bosibl yn ddefnyddiol i chi. Mae nifer o adnoddau a rhaglenni lleol ac ar-lein sy’n cael eu diweddaru’n rheolaidd.

Gwefannau

  • Mae elusen Mind yn darparu gwybodaeth a chanllawiau cryno i ymdopi a chael cymorth ar gyfer amrywiaeth eang o faterion iechyd meddwl, gan gynnwys A-Y o Iechyd Meddwl
  • Student Minds yw elusen y DU ar gyfer iechyd meddwl myfyrwyr
  • Mae Student Space yn darparu gwybodaeth a chyngor gan arbenigwyr i'ch helpu i ymdopi â heriau'r coronafeirws, gan gynnwys cymorth dros y ffôn, drwy neges destun a sgwrs ar y we.
  • SilverCloud – cwrs ar-lein sy’n rhoi cymorth ar gyfer gorbryder, iselder, a llawer mwy, yn seiliedig ar Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT). Mae GIG Cymru yn cynnig cwrs am ddim i bobl 16 oed a hŷn sydd wedi’u cofrestru gyda Meddyg Teulu yng Nghymru neu sy’n byw yng Nghymru AC nad ydynt yn derbyn gwasanaethau iechyd meddwl eilaidd neu drydyddol (e.e. nid ydynt o dan ofal seiciatrydd neu seicolegydd). Am ragor o wybodaeth, ewch i dudalennau gwe Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu cofrestrwch yn uniongyrchol yn: https://nhswales.silvercloudhealth.com/signup/

Apiau

  • Mae CYSYLLTU wedi gweithio mewn partneriaeth â The Foundation for Positive Mental Health i ddarparu mynediad am ddim i’r Ap Feeling Good ar gyfer pob aelod staff a myfyriwr. Mae’r ap yn eich dysgu chi sut i dawelu eich meddwl a datblygu meddylfryd cadarnhaol, gan alluogi lefel uwch o wydnwch emosiynol i ymdrin yn fwy effeithiol â heriau bywyd pob dydd
  • Mae Headspace yn darparu ap ymwybyddiaeth ofalgar ar gyfer ffonau symudol, lle gallwch fanteisio ar raglen 10 niwrnod am ddim o ganllawiau sain i ymwybyddiaeth ofalgar.Mae Headspace ar gael am ddim i fyfyrwyr gyda Spotify Premium
  • Gallwch bori ein rhestr o Apiau Lles defnyddiol

Canllawiau a Llyfrau Hunangymorth

Adnoddau Lleol

  • Hafal Gwasanaeth Noddfa Iechyd Meddwl - Mae’r Noddfa yn wasanaeth sydd ar gael y tu hwnt i oriau swyddfa arferol ac yn cynnig cymorth y marferol a therapiwtig, holistaidd ac sy’n canoli ar y person, a hynny er mwyn cefnogi pobl sydd mewn risg o brofi argyfwng iechyd meddwl yn Nghastell­nedd Port Talbot ac Abertawe. Mae’r gwasanaeth ar gael 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn, rhwng 6pm a 2am. Mae’r Noddfa nawr ar agor i bobl sydd yn atgyfeirio eu hunain. Os hoffech gael mynediad at y gwasanaeth, cysylltwch gyda ni’n uniongyrchol ar 01792 399 676 ac mae llinellau ar agor rhwng 6pm a 1:30am.
  • Mae Byw’n Iach gan GIG Cymru'n cynnig canllawiau a thechnegau i'ch helpu i wneud y dewisiadau gorau er lles eich iechyd