Mae ceisiadau am Wobr Cyfle Prifysgol Abertawe (gan gynnwys cymorth profedigaeth a chymorth ôl-raddedig), Cymorth gyda Phrofion Diagnostig a'r Gronfa Cymorth Myfyrwyr Rhyngwladol bellach ar gau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023/2024. Bydd ceisiadau yn ailagor ar gyfer myfyrwyr cofrestredig ym mis Awst 2024. Cysylltwch â ni am gyngor a chymorth os ydych yn cael anawsterau ariannol: hardshipfunds@swansea.ac.uk

Rhaid cyflwyno cais o leiaf 5 wythnos cyn dyddiad gorffen eich cwrs. Caiff pob cais ei asesu yng nghyd-destun y ffaith bod yr ymgeisydd yn nesáu at ddyddiad gorffen ei gwrs. Os ydy'ch dyddiad gorffen wedi ei estyn, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hyn cyn i ni allu parhau i asesu eich cais.

Sylwch NAD yw dyfarniadau o'r gronfa wedi'u gwarantu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â hardshipfunds@swansea.ac.uk 

Ddim yn siŵr a allwch chi wneud cais? Gweler ein canllawiau cyflym isod:

I fod yn gymwys, rhaid eich bod:
- Wedi cofrestru ar gwrs amser llawn neu ran-amser (ni all myfyrwyr allanol gyflwyno cais).
- Yn fyfyriwr cartref neu’n fyfyriwr o’r UE â statws ffioedd cartref
- Gall myfyrwyr cymwys o’r DU neu’r UE sydd wedi gohirio eu hastudiaethau wneud cais i’r gronfa galedi ar yr amod’ iddynt fod yn gofrestredig yn y flwyddyn academaidd bresennol cyn gohirio eu hastudiaethau

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, ewch at ein tudalen we Cronfa Argyfwng Myfyrwyr Rhyngwladol

Beth yw ystyr bod mewn caledi ariannol?

Wrth asesu ceisiadau byddwn yn ystyried a ydy myfyriwr yn methu talu ei gostau presennol a hanfodol oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Mae disgwyl i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu ceisiadau.

Dylid cyfyngu tystiolaeth o'ch amgylchiadau i ddogfennaeth swyddogol yn unig a'i lanlwytho i ffurflen gais.  PEIDIWCH ag anfon unrhyw dystiolaeth drwy e-bost oni bai y gofynnir i chi wneud hynny.  Bydd unrhyw dystiolaeth a anfonir drwy e-bost heb gais yn cael ei dileu yn unol â rheoliadau’r GDPR.

Enghreifftiau o bryd na ddylech chi wneud cais.
- Nid ydych chi wedi manteisio ar yr HOLL gyllid statudol y mae gennych hawl iddo
- Gallwch dalu eich costau uniongyrchol a hanfodol
- Mae arian ar gael i chi mewn cyfrifon cynilo megis ISAs neu Gymorth i Brynu
- Nid ydych chi wedi defnyddio gorddrafft a drefnwyd – dylai cais i’r gronfa fod yn opsiwn olaf
- Talu tuag at ffioedd dysgu – nid dyna ddiben y gronfa
- Ni wnaethoch chi gynllun ariannol rhesymol i dalu eich costau cyn dechrau eich cwrs
- Yn anffodus, ni allwn helpu tuag at gost therapi neu gwnsela preifat. Dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Lles

Os oes gennych ymholiadau eraill ynghylch gwneud cais, e-bostiwch hardshipfunds@abertawe.ac.uk 
Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw gyfeiriad e-bost neu staff Arian@BywydCampws.

Beth sydd ar gael?

Mae gennym dau chais* ar gael i chi, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:

- Dyfarniad o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Mae'r cais hwn ar gyfer yr holl fyfyrwyr cymwys sydd mewn anawsterau ariannol. Mae'n ein galluogi i ddeall dy sefyllfa ariannol gyffredinol ac a wyt ti wedi wynebu amgylchiadau neu gostau annisgwyl. Does dim uchafswm, ond ni allwn warantu dyfarniad, a'r bwriad yw cynnig cymorth tymor byr gyda chostau byw hanfodol.

 -Cymorth gyda Phrawf Diagnostig.

Dyfarniad cyfyngedig yw hwn ar gyfer cost Asesu Diagnostig am Anghenion Dysgu Penodol mewn achosion o galedi ariannol yn unig. Argymhellir bod myfyrwyr yn cysylltu â hardshipfunds@abertawe.ac.uk cyn cyflwyno cais.

Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu cyfeiriad e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw gyfeiriad e-bost neu staff Arian@BywydCampws.

*Bydd pob dolen yn mynd â chi i'r un dudalen. Rhaid i chi ddewis y broses ymgeisio gywir o gwymplen y 'Gronfa'.


Cwestiynau Cyffredin am Gronfeydd Caledi

Pryd caiff penderfyniad ei wneud ynghylch fy nghais?

Gall gymryd hyd at 15 o ddiwrnodau gwaith o'r dyddiad cyflwyno i asesiad cychwynnol gael ei wneud. Os oes angen i chi ddarparu rhagor o wybodaeth, bydd y penderfyniad terfynol ynghylch eich cais yn cymryd mwy o amser. Yn ystod cyfnodau prysur, gall gymryd mwy o amser i gwblhau’r asesiad. Mae'n bosibl y gall ceisiadau am yr ail dro gymryd hyd at 20 niwrnod gwaith fel ein bod yn gallu blaenoriaethu ymgeiswyr sy'n cyflwyno cais am y tro cyntaf.

Sut byddaf yn gwybod a ydw i wedi darparu digon o wybodaeth/tystiolaeth?

Os nad yw'r wybodaeth yn eich cais sydd ei hangen arnom i gwblhau asesiad, byddwch yn derbyn e-bost awtomataidd yn gofyn am ragor o wybodaeth o fewn 15 diwrnod gwaith ar ôl cyflwyno cais. Bydd gennych 5 niwrnod gwaith i lanlwytho'r dystiolaeth y gofynnwyd amdani ac ailgyflwyno'r cais. Ni wneir penderfyniad terfynol tan y bydd yr holl dystiolaeth ofynnol wedi'i darparu. Os na fyddwch yn darparu'r wybodaeth ofynnol o fewn 5 niwrnod gwaith, mae'n bosibl y caiff eich cais ei ganslo.

Allaf gyflwyno cais i'r gronfa galedi i helpu tuag at gost fy llety?

Gallwch, gall ymgeiswyr nodi'r angen am gymorth tuag at gostau llety. Fodd bynnag, caiff yr holl geisiadau eu hasesu yn unol â'n meini prawf cyffredinol. Os asesir bod ymgeisydd yn gymwys i dderbyn dyfarniad o'r gronfa galedi, mae'n bosib y bydd yr aseswr yn cynghori'r myfyriwr i neilltuo ei ddyfarniad fel taliad at gostau llety.

Ydw i'n gallu gwneud cais i'r gronfa galedi am gymorth tuag at gostau atgyweirio offer megis gliniadur?

Ydych. Bydd dal angen i chi ddarparu tystiolaeth eich bod yn profi caledi ariannol ac efallai na fyddwch yn derbyn cost lawn yr atgyweiriadau. Os oes angen cymorth ar frys arnoch, mae'r llyfrgell yn cynnig cynllun benthyg gliniadur. 

Rydw i yn fy mlwyddyn olaf, ydw i'n gallu ymgeisio beth bynnag?

Rhaid cyflwyno cais o leiaf 5 wythnos cyn dyddiad gorffen eich cwrs. Caiff pob cais ei asesu yng nghyd-destun y ffaith bod yr ymgeisydd yn nesáu at ddyddiad gorffen ei gwrs. Os ydy'ch dyddiad gorffen wedi ei estyn, rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o hyn cyn i ni allu parhau i asesu eich cais.

Mae'r cynnydd yng nghostau byw wedi effeithio ar fy ngallu i fforddio costau graddio - Gaf i gyflwyno cais?

Cewch gyflwyno cais i'r gronfa galedi am gymorth gyda chostau graddio.  Mae hyn wedi'i gyfyngu i gostau uniongyrchol megis hurio gŵn a thocynnau seremoni. Gallwch gyflwyno cais yn eich blwyddyn olaf ond rhaid gwneud hynny 5 wythnos cyn dyddiad gorffen eich cwrs er mwyn cymhwyso i gael eich asesu.

Sylwer, NI ellir gwarantu y byddwch yn derbyn dyfarniad o'r gronfa galedi.

Mae tîm Arian@BywydCampws wedi ymrwymo i gefnogi a hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ei holl arferion a gweithgareddau. Rydym yn croesawu ceisiadau gan y nodweddion gwarchodedig canlynol: oedran, anabledd, ailbennu rhywedd, priodas a phartneriaeth sifil, beichiogrwydd a mamolaeth, hil (gan gynnwys lliw croen, cenedligrwydd, tarddiad ethnig a chenedlaethol), crefydd a chred, rhyw, cyfeiriadedd rhywiol.