Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Cyflwynwch gais am Gefnogaeth Ariannol Ymarferol

Mae’r broses cyflwyno cais i’r Gronfa Caledi a’r Gronfa Argyfwng Myfyrwyr Rhyngwladol ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 bellach ar agor! 

I wneud cais ac gael mwy o wybodaeth ewch i'n tudalen we; https://www.swansea.ac.uk/cy/arian-bywydcampws/cronfeydd-caledi/.

Os ydych chi’n cyflwyno cais am gymorth ariannol gan ein Cronfa Caledi fel cyfraniad tuag at gostau prynu gliniadur neu fynediad at y rhyngrwyd dylech chi gyflwyno cais ar gyfer ein Grant Cymorth Tymor Byr. Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth ategol gan gynnwys llythyr neu e-bost gan swyddog proffesiynol yn y Brifysgol sy’n ymwybodol o’ch sefyllfa ac sy’n cefnogi eich cais. Mae lefelau’r dyfarniadau wedi’u capio ar hyn o bryd. 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar gyfer Cronfeydd Caledi neu os hoffech drafod unrhyw beth yn fanylach yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm Arian@BywydCamps: hardshipfunds@swansea.ac.uk 

Rydym yn gweithio’n galed i asesu a phrosesu ceisiadau cyn gynted â phosib ond byddwch yn ymwybodol, oherwydd digwyddiadau digynsail a achoswyd gan  y Coronafeirws, gall hyn effeithio ar ein dyddiadau talu a’n graddfeydd amser asesu.  

Ydych chi'n fyfyriwr o'r DU neu'r UE?

A yw eich cyllid yn annigonol i dalu'ch costau byw?

A yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich astudiaethau neu eich lles?

Ydych chi'n wynebu costau (gan gynnwys rhai annisgwyl) nad ydych yn gwybod sut i'w talu?

Os felly, rydym yma i'ch helpu!

Mae Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe ar gael drwy gydol y flwyddyn i helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol am bob math o resymau; o'r costau sydd ynghlwm ag astudio dramor i'r costau o ddarparu gofal i ddibynnydd – a llawer mwy hefyd!

Wyddech chi...?

Nid oes yn rhaid i chi fod mewn argyfwng ariannol i fod yn gymwys i dderbyn arian gan y gronfa (cysylltwch ag Arian@BywydCampws am ragor o wybodaeth).

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU neu'r UE ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig prif ffrwd amser llawn neu ran-amser, rydych yn gymwys i gyflwyno cais i'r Gronfa.

Mae taliadau o'r Gronfa yn seiliedig ar incwm y myfyriwr, nid ar incwm eich rhieni, fel Benthyciadau/Grantiau.

Ni fydd yn rhaid ad-dalu unrhyw arian rydych yn ei dderbyn gan y gronfa.

Gall myfyrwyr gyflwyno cais cynifer o weithiau ag y mae ei angen arnynt, fodd bynnag, byddwch yn ymwybodol nid yw’r Cronfeydd Caledi yn fath o ariannu wrth gefn a rhoddir ystyriaeth i ddyfarniadau blaenorol a dderbyniwyd fel rhan o’r broses asesu.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Sut rydw i’n gwneud cais?

Grant Cymorth Tymor Byr

Os ydych yn cael problemau ariannol neu’n wynebu caledi oherwydd y sefyllfa bresennol mewn perthynas â COVID-19, efallai byddwch yn gallu cael mynediad at beth cymorth ariannol tymor byr ar ffurf Grant Cymorth Tymor Byr Cronfeydd Caledi. Gellir gwneud cais ar-lein a disgwylir i fyfyrwyr ddarparu’r holl wybodaeth angenrheidiol fel bod eu ffurflen yn gallu cael ei hasesu.

Os ydych chi’n cyflwyno cais am gymorth ariannol gan ein Cronfa Caledi fel cyfraniad tuag at gostau prynu gliniadur neu fynediad at y rhyngrwyd dylech chi gyflwyno cais ar gyfer ein Grant Cymorth Tymor Byr. Gofynnir i chi ddarparu tystiolaeth ategol gan gynnwys llythyr neu e-bost gan swyddog proffesiynol yn y Brifysgol sy’n ymwybodol o’ch sefyllfa ac sy’n cefnogi eich cais. Mae lefelau’r dyfarniadau wedi’u capio ar hyn o bryd. 

Ceir mynediad at y system gwneud cais ar-lein drwy glicio ar y ddolen hon: https://intranet.swan.ac.uk/StudentHardship/. Sylwer bod ein Grant Cymorth Tymor Byr ar gael at ddibenion cymorth tymor byr yn unig, a dyfernir grantiau  fesul achos. Mae’r cronfeydd yn gyfyngedig ac ni ddylid eu hystyried fel math o gyllid i ddisodli colled incwm hirdymor neu dalu’r holl gostau ychwanegol; fodd bynnag, byddwn yn ceisio cefnogi’r sawl sy’n wynebu caledi annisgwyl gorau y gallwn.

Mae gan y Grant Cymorth Tymor Byr (STAG) newydd ei gyflwyno broses gwneud cais syml. Cyfyngir ar ddyfarniadau a gallant gynnig hyd at £600 i’r sawl sydd â dibynyddion a hyd at £300 i’r sawl sydd heb ddibynyddion. Ni ellir gwarantu dyfarniad ac mae asesiadau’n seiliedig ar galedi ariannol. Gall gymryd hyd at 14 diwrnod gwaith i asesu ceisiadau; fodd bynnag, rydym yn gweithio’n galed i asesu ceisiadau cyn gynted â phosib. Sylwer, oherwydd protocolau talu, gall fod cyfnod o 7-10 niwrnod gwaith rhwng derbyn nodyn i’ch hysbysu eich bod wedi derbyn dyfarniad a’r dyddiad talu.

I fyfyrwyr y DU a’r UE sydd wedi cofrestru. Dylai myfyrwyr rhyngwladol gyfeirio at yr wybodaeth am y Gronfa Argyfwng i Fyfyrwyr Rhyngwladol.

Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe

Gallwch wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

Bydd angen i fyfyrwyr fewngofnodi gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi i'r fewnrwyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffurflen, cysylltwch â thîm Arian@BywydCampws.

Pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd neu'ch lles?

Os ydych yn teimlo bod pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd neu'ch lles, gall fod o fudd i chi fanteisio ar y cymorth sydd ar gael gan dîm Lles@BywydCampws. Mae’r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys cwnsela, sesiynau a gweithdai cymorth, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a'ch anghenion unigol. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i gysylltu â'r tîm, ewch i dudalen we Lles@BywydCampws.

POLISI CYFRINACHEDD ARIAN@BYWYDCAMPWS

Mae’r tîm Arian@BywydCampws yn ymdrin â gwybodaeth yn hollol gyfrinachol. Os bydd angen i ni gysylltu â staff mewn adrannau eraill, ni fyddwn yn gwneud hynny heb eich caniatâd chi o flaen llaw.

Bydd ceisiadau i'n Cronfeydd Caledi a'r Gronfa Argyfwng  Myfyrwyr Rhyngwladol ar gyfer a flwyddyn academaidd 19/20 yn cau ar Gorffenaf 10fed 2020.

Bydd Arian@BywydCampws yn ailagor ceisiadau ym mis Awst ar ôl i'r flwyddyn ariannol dechrau ar gyfer 20/21. Ni fyddwch yn gallu gwneud cais nes bydd y ceisiadau wedi ailagor, felly mae'n rhaid i chi gyflwyno'ch cais erbyn 10/07/20 i sicrhau bod taliad dyfarniad yn cael ei wneud cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol (ar yr amod bod eich cais yn llwyddiannus).

I wneud cais ac i gael mwy o wybodaeth ewch i'n tudalen we; https://www.swansea.ac.uk/cy/arian-bywydcampws/cronfeydd-caledi/

Os ydych chi'n profi problem sy'n gysylltiedig â chaledi ariannol tra bo'r system ymgeisio ar-lein yn anhygyrch dros dro, cysylltwch yn uniongyrchol â'r tîm Arian@BywydCampws: hardshipfunds@swansea.ac.uk.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ar gyfer Cronfeydd Caledi neu os hoffech drafod unrhyw beth yn fanylach yna peidiwch ag oedi cyn cysylltu â'r tîm Arian@BywydCampws yn uniongyrchol: hardshipfunds@swansea.ac.uk