Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Bydd y broses cyflwyno cais i’r cronfeydd Caledi ar gyfer blwyddyn academaidd 2021/22 yn cau ar 1 Gorffennaf 2022. Os oes gennych anawsterau ariannol ac mae angen cymorth arnoch chi, sicrhewch eich bod chi’n cyflwyno eich cais cyn y dyddiad hwn. Sylwer, NID oes gwarant y byddwch chi’n derbyn dyfarniad gan y gronfa galedi.


Mae’n bwysig i chi roi’r holl wybodaeth angenrheidiol er mwyn i ni asesu eich amgylchiadau’n llawn. Bydd hyn yn ein galluogi i ddeall eich sefyllfa a’ch rhesymau dros gyflwyno cais i’r gronfa. Mae’n rhaid eich bod chi wedi’ch cofrestru ar gwrs i gyflwyno cais.


Mae dyddiadau agor y Cronfeydd Caledi ar gyfer blwyddyn academaidd 2022/23 i’w cadarnhau.

Beth yw ystyr bod mewn caledi ariannol?Rydym yn asesu pob cais gan ystyried a all y myfyriwr dalu ei gostau uniongyrchol a hanfodol ai peidio, o ganlyniad i amgylchiadau annisgwyl. Mae disgwyl i fyfyrwyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu ceisiadau.

Enghreifftiau o bryd na ddylech chi wneud cais.
- Nid ydych chi wedi manteisio ar yr HOLL gyllid statudol rydych mae gennych hawl iddo.
- Gallwch dalu eich costau uniongyrchol a hanfodol
- Nid ydych chi wedi defnyddio gorddrafft a drefnwyd – dylai cais i’r gronfa fod yn opsiwn olaf
- Talu tuag at ffioedd dysgu – nid dyna ddiben y gronfa
- Ni wnaethoch chi gynllun ariannol rhesymol i dalu eich costau cyn dechrau eich cwrs
- Yn anffodus, ni allwn helpu tuag at gost therapi neu gwnsela preifat. Ewch i wellbeing@abertawe.ac.uk

Os oes gennych chi ymholiadau am wneud cais, e-bostiwch hardshipfunds@abertawe.ac.uk Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw un o e-byst neu staff Arian@BywydCampws

Beth sydd ar gael?
Mae gennym dri chais* ar gael i chi, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau:
- Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe. Mae'r broses ymgeisio hon yn ein galluogi ni i ddeall eich sefyllfa ariannol gyffredinol yn well drwy asesiad mwy manwl. Nid oes uchafswm ond sylwer nad yw gwneud cais am Ddyfarniad o Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe yn gwarantu swm mwy na’r hyn sydd ar gael gan y Grant Cymorth Tymor Byr.

Grant Cymorth Tymor Byr. Yr uchafsymiau sydd ar gael yw £500, a £800 os oes gennych chi ddibynyddion. Proses ymgeisio byrrach yw hon i bobl y mae angen swm cyfyngedig o gymorth ariannol arnynt. Os rhoddir dyraniad i chi, bydd hyd at y swm wedi'i gapio.

- Cymorth gyda Phrawf Diagnostig. Dyfarniad wedi'i gapio yw hwn at ddiben cost prawf diagnostig yn unig yn achos caledi ariannol.  E-bostiwch hardshipfunds@abertawe.ac.uk.  Rhaid i fyfyrwyr ddefnyddio eu e-bost myfyriwr wrth gysylltu ag unrhyw un o e-byst neu staff Arian@BywydCampws.

Sylwer NA warentir dyfarniadau o'r gronfa galedi.

Mae pob cais ar gael yn Gymraeg

Pryd caiff penderfyniad ei wneud ynghylch fy nghais?
Bydd yn cymryd hyd at 15 niwrnod gwaith i'r asesiad cychwynnol gael ei wneud. Os oes angen rhagor o wybodaeth, bydd y penderfyniad terfynol ynghylch eich cais yn cymryd mwy o amser.

Beth os oes angen imi ddarparu rhagor o wybodaeth?
Byddwch yn derbyn neges e-bost awtomataidd. Bydd gennych 5 niwrnod gwaith i lanlwytho'r dystiolaeth y gofynnwyd amdani ac ailgyflwyno'r cais. Ni wneir penderfyniad terfynol tan y bydd yr holl dystiolaeth ofynnol wedi'i darparu.

A allaf wneud cais am galedi i helpu tuag at gost atgyweirio offer fel gliniadur?
Wyt, gallwch wneud cais i'r Grant Cymorth Tymor Byr. Bydd angen i chi dystiolaethu o hyd eich bod mewn caledi ac efallai na fyddwch yn derbyn cost lawn yr atgyweiriadau. Os oes angen cymorth arnoch ar unwaith, mae cynllun benthyca gliniaduron gyda'r llyfrgell.

Rwyf ym mlwyddyn olaf fy astudiaethau, allaf gyflwyno cais o hyd? 

Mae’n rhaid i geisiadau gael eu cyflwyno o leiaf 5 wythnos cyn dyddiad gorffen eich cwrs. Caiff pob cais ei asesu yng nghyd-destun yr ymgeisydd yn nesáu at ddyddiad cwblhau ei gwrs. 

  

Os ydych chi ym mlwyddyn olaf eich astudiaethau, mae’n rhaid i chi gyflwyno eich cais o leiaf 5 wythnos cyn dyddiad gorffen eich cwrs. Caiff pob cais ei asesu yng nghyd-destun yr ymgeisydd yn nesáu at ddyddiad cwblhau ei gwrs.   

Sylwer NA warentir dyfarniadau o'r gronfa galedi.
*Bydd pob dolen yn mynd â chi i'r un dudalen. Rhaid i chi ddewis y broses ymgeisio gywir o gwymplen y 'Gronfa'.