Cyflwynwch gais am Gefnogaeth Ariannol Ymarferol

Ydych chi'n fyfyriwr o'r DU neu'r UE?

A yw eich cyllid yn annigonol i dalu'ch costau byw?

A yw pryderon ariannol yn effeithio ar eich astudiaethau neu eich lles?

Ydych chi'n wynebu costau (gan gynnwys rhai annisgwyl) nad ydych yn gwybod sut i'w talu?

 

Os felly, rydym yma i'ch helpu!

Mae Cronfa Cyfle Prifysgol Abertawe ar gael drwy gydol y flwyddyn i helpu myfyrwyr sy'n wynebu anawsterau ariannol am bob math o resymau; o'r costau sydd ynghlwm ag astudio dramor i'r costau o ddarparu gofal i ddibynnydd – a llawer mwy hefyd!

Wyddech chi...?

Nid oes yn rhaid i chi fod mewn argyfwng ariannol i fod yn gymwys i dderbyn arian gan y gronfa (cysylltwch ag Arian@BywydCampws am ragor o wybodaeth).

Os ydych yn fyfyriwr o'r DU neu'r UE ar gwrs israddedig neu ôl-raddedig prif ffrwd amser llawn neu ran-amser, rydych yn gymwys i gyflwyno cais i'r Gronfa.

Mae taliadau o'r Gronfa yn seiliedig ar incwm y myfyriwr, nid ar incwm eich rhieni, fel Benthyciadau/Grantiau.

Ni fydd yn rhaid ad-dalu unrhyw arian rydych yn ei dderbyn gan y gronfa.

Gall myfyrwyr gyflwyno cynifer o geisiadau ag yr hoffent drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Sylwer, nid yw myfyrwyr allanol yn gymwys i gyflwyno cais am gronfeydd caledi Arian@BywydCampws. Efallai y byddwch yn gallu cael mynediad at ffurflenni cais ar-lein ond ni fyddant yn cael eu hystyried.

Sut rydw i’n gwneud cais?

Gallwch wneud cais i Gronfa Cyfle Prifysgol Abertawe drwy ddefnyddio ein ffurflen gais ar-lein

Bydd angen i fyfyrwyr fewngofnodi gan ddefnyddio eu manylion mewngofnodi i'r fewnrwyd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffurflen, cysylltwch â thîm Arian@BywydCampws.

Pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd neu'ch lles?

Os ydych yn teimlo bod pryderon ariannol yn effeithio ar eich iechyd neu'ch lles, gall fod o fudd i chi fanteisio ar y cymorth sydd ar gael gan dîm Lles@BywydCampws. Mae’r tîm yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, gan gynnwys cwnsela, sesiynau a gweithdai cymorth, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau a'ch anghenion unigol. Am ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i gysylltu â'r tîm, ewch i dudalen we Lles@BywydCampws.

 

POLISI CYFRINACHEDD ARIAN@BYWYDCAMPWS

Mae’r tîm Arian@BywydCampws yn ymdrin â gwybodaeth yn hollol gyfrinachol. Os bydd angen i ni gysylltu â staff mewn adrannau eraill, ni fyddwn yn gwneud hynny heb eich caniatâd chi o flaen llaw.