Mae'r gweithdrefnau hyn yn berthnasol mewn achosion o gamymddygiad academaidd sy'n ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe, myfyrwyr ar raglenni integredig y Coleg, Prifysgol Abertawe, ac mewn achosion ar y cyd sy'n ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe a/neu fyfyrwyr y Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni integredig neu raglenni nad ydynt yn integredig. Ymdrinnir ag achosion o gamymddygiad academaidd sy'n cynnwys myfyrwyr o'r Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni nad ydynt yn integredig gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe.* 

*Diffinnir rhaglenni integredig fel y semestrau hynny o lwybr gradd lle caiff modiwlau eu cyflwyno gan y Brifysgol a’r Coleg, Prifysgol Abertawe. Rhaglenni nad ydynt yn integredig yw'r semestrau hynny o lwybr gradd sydd â modiwlau a gyflwynir gan y Coleg, Prifysgol Abertawe yn unig.

Atodiad

Tabl 1: Cosbau dan Amodau Arholiad

Honiad/Tramgwydd

Enghraifft 

Cosb

Proseswyd gan

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Mân-droseddu yn groes i'r rheoliadau arholi, er enghraifft cyfathrebu ysgrifenedig neu lafar sydd yn amlwg heb gael unrhyw effaith ar yr arholiad, ac nad yw o natur academaidd.

Rhybudd Ysgrifenedig.

Y Cyfarwyddwr Uniondeb Academaidd/
Gwasanaethau Academaidd

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Tramgwydd canolig yn erbyn rheoliadau arholi, e.e. lle mae myfyriwr wedi ceisio cyfathrebu'n ysgrifenedig neu ar lafar â myfyriwr arall mewn perthynas â'r arholiad, gan gopïo gwaith myfyriwr arall.

Canslo'r marc ar gyfer y papur.

Pwyllgor

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Achosion difrifol o dorri rheoliadau arholi, e.e. mynd â nodiadau perthnasol i'r maes pwnc i mewn i'r arholiad 

Marc o 0% yn y modiwl.

Pwyllgor

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Achosion difrifol o dorri rheoliadau arholi, gyda thystiolaeth o gynllunio ymlaen llaw, e.e. nodiadau wedi'u gludo mewn llyfr cyfeirio, personadu rhywun arall neu ganiatáu i rywun arall bersonadu'r myfyriwr, defnyddio dyfeisiau electronig â deunydd perthnasol wedi'i osod arnynt.

Canslo'r holl farciau am y lefel astudio

Pwyllgor

Ail honiad

 

Canslo'r holl farciau a diarddel

 Pwyllgor

Tabl 2: Cosbau am dramgwydd dan amodau nad ydynt yn arholiad

Honiad/Tramgwydd

Achos

Enghraifft 

Cosb

Proseswyd gan

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Camymddygiad Academaidd

Mân lên-ladrad, gan gynnwys
lle'r oedd cyfanswm y gwaith dan sylw'n fach a/neu mae'n gynnar yng ngyrfa academaidd y myfyriwr neu lle ceir rheswm da dros gredu nad oedd y myfyriwr yn deall y confensiynau academaidd.

Rhybudd ysgrifenedig ac anwybyddu'r testun wrth farcio, gan arwain at farc is.

Cyfadran/
Ysgol

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Camymddygiad Academaidd

Mân lên-ladrad o waith a gyhoeddwyd a restrwyd yn y llyfryddiaeth neu fân ddarnau o ffynhonnell nas rhestrwyd mewn llyfryddiaeth, camliwio data nad yw o bwys mawr. 

Y gosb fydd marc o 0% am yr aseiniad
/cydran(nau)

Cyfadran/
Ysgol

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Camymddygiad Academaidd

Llên-ladrad o waith a gyhoeddwyd nas rhestrwyd yn y llyfryddiaeth neu ddarnau sylweddol o lên-ladrad yn y gwaith lle mae'r ffynhonnell wedi'i rhestru yn y llyfryddiaeth; cydgynllwynio â myfyriwr arall heb ganiatâd; ffugio data sylweddol neu o bwys sylweddol a lle mae casgliadau/gwybodaeth yn seiliedig ar y data.

Y gosb fydd marc o 0% am y modiwl cyfan.

Cyfadran/
Ysgol

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

 

Llên-ladrad ar raddfa fawr mewn mwy nag un aseiniad neu fodiwl. Camliwio neu ffugio data sylweddol neu o bwys sylweddol.

Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr heb dystiolaeth o gyflwyno.

Canslo'r holl farciau am y lefel astudio

Disgresiwn y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr Uniondeb Academaidd

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Achosion eithafol (Pwyllgor Ymchwilio Prifysgol Abertawe'n unig) Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr, a'r myfyriwr yn cyflwyno'r gwaith fel pe bai'n waith y myfyriwr, ffugio dogfennau'r Brifysgol, defnyddio cwmni i ysgrifennu traethawd (boed am dâl ai peidio), ffugio data.  Canslo'r holl farciau a diarddel  Disgresiwn y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr Uniondeb Academaidd

Ail honiad

(tramgwydd blaenorol)

 

 

Mân lên-ladrad o waith a gyhoeddwyd a restrwyd yn y llyfryddiaeth neu fân ddarnau o ffynhonnell nas rhestrwyd mewn llyfryddiaeth, camliwio data nad yw o bwys mawr.

Llên-ladrad o waith a gyhoeddwyd nas rhestrwyd yn y llyfryddiaeth neu ddarnau sylweddol o lên-ladrad yn y gwaith lle mae'r ffynhonnell wedi'i rhestru yn y llyfryddiaeth; cydgynllwynio â myfyriwr arall heb ganiatâd; ffugio data sylweddol neu o bwys sylweddol a lle mae casgliadau/gwybodaeth yn seiliedig ar y data.

Y gosb fydd marc o 0% am y modiwl cyfan.

 

Canslo'r holl farciau a diarddel

Disgresiwn y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr Uniondeb Academaidd

Ail Honiad (tramgwydd blaenorol)

 

Llên-ladrad ar raddfa fawr mewn mwy nag un aseiniad neu fodiwl. Camliwio neu ffugio data sylweddol neu sydd o bwys sylweddol.

Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr heb dystiolaeth o gyflwyno.

Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr, a'r myfyriwr yn cyflwyno'r gwaith fel pe bai'n waith y myfyriwr, ffugio dogfennau'r Brifysgol, defnyddio cwmni i ysgrifennu traethawd (boed am dâl ai peidio), ffugio data.

Canslo'r holl farciau a diarddel.

Disgresiwn y Cyfarwyddwr/Dirprwy Gyfarwyddwr Uniondeb Academaidd)

Tabl 3: Cosbau sy'n ymwneud â Graddau Ymchwil neu Ddysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd ar Raglenni Meistr a Addysgir

Honiad/Tramgwydd

Achos

Cosb

Proseswyd gan

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Mân Gamymddygiad Academaidd nad yw'n effeithio ar sylwedd yr ymchwil.

Methu, gyda hawl i ailgyflwyno

Pwyllgor

Honiad 1af


(dim tramgwydd blaenorol)

Camymddygiad Academaidd Sylweddol, e.e. darnau sylweddol o'r traethawd ymchwil wedi'u copïo o ffynhonnell arall, neu ystadegau wedi'u ffugio/copïo.

Methu heb hawl i ailgyflwyno

Pwyllgor

Ail honiad

 

Methu heb hawl i ailgyflwyno

 Pwyllgor

Bwrdd 2: Cosbau heb fod o dan amodau arholiad

Honiad/ Trosedd

Achos

Enghraifft esboniadol

Cosb

Ymdriniwyd gan

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad bach i gynnwyspan gafwyd effaith fach ar y gwaith a/neu ei fod yn gynnar yng ngyrfa academaidd y myfyriwr, neu pan fo rheswm dilys dros awgrymu nad oedd y myfyriwr yn deall y confensiynau academaidd.

Rhybudd ysgrifenedig ac anwybyddu’r testun wedi’i lên-latrata wrth farcio, a fydd yn arwain at farc llai.

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad o waith cyhoeddedig a restrir yn y llyfryddiaeth, neu symiau bach o ffynhonnell nad yw wedi’i rhestru yn y llyfryddiaeth, cam-gynrychioli data sydd o bwys bach.

Y gosb fydd marc o 0% am yr aseiniad/rhan(nau).

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad o waith cyhoeddedig nad yw wedi’i restru yn y llyfryddiaeth, neu rannau mawr o destun wedi’i lên-latrata yn y gwaith ac mae’r ffynhonnell wedi’i rhestru yn y llyfryddiaeth. Cydgynllwynio nas awdurdodwyd gyda myfyrwyr arall, ffugio data sy'n sylweddol o ran maint neu bwysigrwydd a lle mae'r data yn sail ar gyfer casgliadau/gwybodaeth.

Y gosb fydd marc o 0% am y modiwl cyfan.

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

 

Testunau mawr neu sylweddol wedi’u llên-ladrata mewn un aseiniad neu fwy/modiwl, camgynrychioli neu ffugio data sy’n sylweddol o ran maint neu bwysigrwydd.Cyflwyno gorchymyn ar gyfer aseiniad a gomisiynwyd heb unrhyw dystiolaeth o gyflwyno.

Canslo pob marc ar gyfer y lefel astudio. 

Pwyllgor

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen) 

Achosion eithriadol (Pwyllgor Ymholi Prifysgol Abertawe yn unig)

Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr, a'r myfyriwr yn cyflwyno'r gwaith fel pe bai'n waith ei hun, ffugio dogfennau'r Brifysgol, defnyddio cwmni i ysgrifennu traethawd (boed wedi talu neu beidio), ffugio data.

Canslo'r holl farciau a digymhwyso.

Pwyllgor

Ail Honiad (wedi troseddu o'r blaen)  

   

Canslo'r holl farciau a digymhwyso.

Pwyllgor

Bwrdd 3: Cosbau ar gyfer Graddau Ymchwil neu ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd ar gyfer Gradd Meistr a Addysgir

Honiad/Tramgwydd

Achos

Cosb

Ymdriniwyd gan

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd bach nad yw’n cael effaith ar sylwedd yr ymchwil.

Methu, gyda hawl ailgyflwyno. 

Pwyllgor

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen) 

Achos o Gamymddwyn Academaidd difrifol e.e. adrannau sylweddol o’r traethawd hir wedi’u copïo o ffynhonnell arall, neu ystadegau wedi’u copïo/ffugio.

Methu, a dim darpariaeth ar  gyfer ailgyflwyno.  

Pwyllgor

Ac ail honiad (wedi troseddu o'r blaen)

 

Methu, a dim darpariaeth ar  gyfer ailgyflwyno.  

Pwyllgor