Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae'r gweithdrefnau hyn yn ddilys mewn achos o gamymddwyn academaidd yn ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe, myfyrwyr ar raglenni integredig y Coleg, Prifysgol Abertawe, ac mewn achosion ar y cyd yn ymwneud â myfyrwyr Prifysgol Abertawe a/neu fyfyrwyr y Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni nad ydynt yn integredig. Ymdrinnir ag achosion o gamymddygiad academaidd sy'n cynnwys myfyrwyr o'r Coleg, Prifysgol Abertawe ar raglenni nad ydynt yn integredig gan Y Coleg, Prifysgol Abertawe. [1]

[1]Diffinnir rhaglenni integredig fel y semestrau hynny o lwybr gradd lle caiff modiwlau eu cyflwyno gan y Brifysgol a’r Coleg, Prifysgol Abertawe. Rhaglenni nad ydynt yn integredig yw'r semestrau hynny o lwybr gradd sydd â modiwlau a gyflwynir gan y Coleg, Prifysgol Abertawe yn unig.

Atodiad

Bwrdd 1: Cosbau o dan Amodau Arholiad

Honiad/ Trosedd

Enghraifft Esboniadol

Cosb

Ymdriniwyd gan

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Mân-droseddu yn groes i'r rheoliadau arholi, er enghraifft cyfathrebu ysgrifenedig neu lafar sydd yn amlwg heb unrhyw effaith ar yr arholiad, ac nad yw o natur academaidd.

Rhybudd Ysgrifenedig.

Cyfarwyddwr Cywirdeb Academaidd/Gwasanaethau Academaidd

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Torri rheoliadau arholi mewn modd cymedrol e.e. pan fo myfyriwr wedi gwneud cais i gyfathrebu â myfyriwr arall yn ysgrifenedig ac ar lafar o ran yr arholiad, gan gopïo gwaith myfyriwr arall.

Canslo'r marc ar gyfer y papur.

Pwyllgor

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Torri rheoliadau arholi yn ddifrifol e.e. mynd â nodiadau i arholiad, sy’n berthnasol i’r maes pwnc.

Marc o 0% yn y modiwl.

Pwyllgor

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)  

Trosedd ddifrifol dan y rheoliadau arholi, gyda thystiolaeth o gynllunio ymlaen llaw, er enghraifft nodiadau wedi'u cludo mewn llyfr cyfeirio, personadu rhywun arall neu ganiatáu i rywun arall eich personadu, defnyddio dyfeisiadau electronig gyda deunydd wedi'i osod arnynt.

Canslo pob marc ar gyfer lefel yr astudiaeth.

Pwyllgor

Ail Honiad (wedi troseddu o'r blaen)

 

Canslo'r holl farciau a digymhwyso.

 

Bwrdd 2: Cosbau heb fod o dan amodau arholiad

Honiad/ Trosedd

Achos

Enghraifft esboniadol

Cosb

Ymdriniwyd gan

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad bach i gynnwyspan gafwyd effaith fach ar y gwaith a/neu ei fod yn gynnar yng ngyrfa academaidd y myfyriwr, neu pan fo rheswm dilys dros awgrymu nad oedd y myfyriwr yn deall y confensiynau academaidd.

Rhybudd ysgrifenedig ac anwybyddu’r testun wedi’i lên-latrata wrth farcio, a fydd yn arwain at farc llai.

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad o waith cyhoeddedig a restrir yn y llyfryddiaeth, neu symiau bach o ffynhonnell nad yw wedi’i rhestru yn y llyfryddiaeth, cam-gynrychioli data sydd o bwys bach.

Y gosb fydd marc o 0% am yr aseiniad/rhan(nau).

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd

Llên-ladrad o waith cyhoeddedig nad yw wedi’i restru yn y llyfryddiaeth, neu rannau mawr o destun wedi’i lên-latrata yn y gwaith ac mae’r ffynhonnell wedi’i rhestru yn y llyfryddiaeth. Cydgynllwynio nas awdurdodwyd gyda myfyrwyr arall, ffugio data sy'n sylweddol o ran maint neu bwysigrwydd a lle mae'r data yn sail ar gyfer casgliadau/gwybodaeth.

Y gosb fydd marc o 0% am y modiwl cyfan.

Coleg/Ysgol

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen)

 

Testunau mawr neu sylweddol wedi’u llên-ladrata mewn un aseiniad neu fwy/modiwl, camgynrychioli neu ffugio data sy’n sylweddol o ran maint neu bwysigrwydd.Cyflwyno gorchymyn ar gyfer aseiniad a gomisiynwyd heb unrhyw dystiolaeth o gyflwyno.

Canslo pob marc ar gyfer y lefel astudio. 

Pwyllgor

Honiad Cyntaf (heb droseddu o'r blaen) 

Achosion eithriadol (Pwyllgor Ymholi Prifysgol Abertawe yn unig)

Comisiynu unigolyn arall i baratoi'r gwaith ar ran y myfyriwr, a'r myfyriwr yn cyflwyno'r gwaith fel pe bai'n waith ei hun, ffugio dogfennau'r Brifysgol, defnyddio cwmni i ysgrifennu traethawd (boed wedi talu neu beidio), ffugio data.

Canslo'r holl farciau a digymhwyso.

Pwyllgor

Ail Honiad (wedi troseddu o'r blaen)  

   

Canslo'r holl farciau a digymhwyso.

Pwyllgor

Bwrdd 3: Cosbau ar gyfer Graddau Ymchwil neu ddysgu annibynnol dan gyfarwyddyd ar gyfer Gradd Meistr a Addysgir

Honiad/Tramgwydd

Achos

Cosb

Ymdriniwyd gan

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen)

Camymddwyn Academaidd bach nad yw’n cael effaith ar sylwedd yr ymchwil.

Methu, gyda hawl ailgyflwyno. 

Pwyllgor

Honiad Cyntaf(heb droseddu o'r blaen) 

Achos o Gamymddwyn Academaidd difrifol e.e. adrannau sylweddol o’r traethawd hir wedi’u copïo o ffynhonnell arall, neu ystadegau wedi’u copïo/ffugio.

Methu, a dim darpariaeth ar  gyfer ailgyflwyno.  

Pwyllgor

Ac ail honiad (wedi troseddu o'r blaen)

 

Methu, a dim darpariaeth ar  gyfer ailgyflwyno.  

Pwyllgor