AR GYFER POB RHAGLEN A ADDYSGIR A PHOB RHAGLEN YMCHWIL

Gwybodaeth Bwysig 

Ni fwriedir i'r weithdrefn hon gael ei defnyddio i ystyried cwynion gan fyfyrwyr. Dylai myfyrwyr sydd am gwyno ddefnyddio Gweithdrefnau Cwynion y Brifysgol. Os yw ymgeiswyr am ofyn i farciau unigol gael eu gwirio, dylent  ddefnyddio'r weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Fwrdd Arholi.

Gall myfyrwyr gyflwyno apêl academaidd yn unol â Gweithdrefnau Apeliadau Academaidd y Brifysgol, yn seiliedig ar amgylchiadau iechyd neu amgylchiadau personol eithriadol eraill nad ydynt yn gysylltiedig â'r boicot marcio ac asesu. Nid yw apêl a gyflwynir ar sail sy'n gysylltiedig â'r boicot marcio ac asesu neu gymhwyso'r Rheoliadau Eithriadol yn unig yn debygol o fod yn llwyddiannus. Camau Gweithredu Diwydiannol - Prifysgol Abertawe

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys, bod gennych reswm dros apelio, ac eich bod o fewn y terfynau amser, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Gais am Apêl.

Bydd angen cyflwyno’r Ffurflen Gais am Apêl, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r cais trwy e-bostio studentcases@swansea.ac.uk. Gan fod staff yn gweithio o bell ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ffurflenni apêl neu unrhyw ddogfennaeth/ohebiaeth drwy’r post.

Cynghorir myfyrwyr hefyd i ddarllen y ddogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n darparu rhagor o wybodaeth am ddyddiadau cau allweddol ar gyfer cyflwyno apeliadau a sut y penderfynir ar yr apeliadau.

Os oes gennych gwestiynau ar y weithdrefn neu’r rheoliadau, cysylltwch â’r Tîm Achosion Myfyrwyr, a fydd yn hapus i ateb ymholiadau sydd gennych, drwy e-bost: studentcases@abertawe.ac.uk

Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch apeliadau ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r ganolfan drwy e-bost i: ‘advice’.