Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

AR GYFER POB RHAGLEN A ADDYSGIR A PHOB RHAGLEN YMCHWIL

Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol gyda Coronafeirws, mae’r Brifysgol yn cydnabod yn ystod y cyfnod presennol, efallai bydd myfyrwyr yn cael trafferth cyflwyno ceisiadau am amgylchiadau esgusodol cyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi. Hefyd gall fod yn anodd i fyfyrwyr gael tystiolaeth sy’n nodi’r pwysau presennol ar y gwasanaethau iechyd a rhai eraill, a bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i ystyried ceisiadau’n ystyriol.

Mae hefyd yn fwy anodd i’r Brifysgol weithredu Byrddau Apêl, yn arbennig wrth i staff weithio o bell.
Mae’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd ddiwygedig hon yn disodli fersiwn a gyhoeddwyd yn 2019/20 i hwyluso gweithrediad mwy hyblyg o’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd oherwydd yr anawsterau a nodwyd. Bydd y rheoliadau argyfwng hyn yn gymwys o 8 Mai 2020 hyd nes y clywir yn wahanol.

Gwybodaeth Bwysig 

Ni fwriedir i'r weithdrefn hon gael ei defnyddio i ystyried cwynion gan fyfyrwyr. Dylai myfyrwyr sydd am gwyno ddefnyddio Gweithdrefnau Cwynion y Brifysgol. Os yw ymgeiswyr am ofyn i farciau unigol gael eu gwirio, dylent  ddefnyddio'r weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Fwrdd Arholi.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys,  bod gennych reswm dros apelio, ac eich bod o fewn y terfynau amser, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Gais am Apêl.

Bydd angen cyflwyno’r Ffurflen Gais am Apêl, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r cais trwy e-bostio studentcases@swansea.ac.uk. Gan fod staff yn gweithio o bell ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ffurflenni apêl neu unrhyw ddogfennaeth/ohebiaeth drwy’r post.

Cynghorir myfyrwyr hefyd i ddarllen y ddogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n darparu rhagor o wybodaeth am ddyddiadau cau allweddol ar gyfer cyflwyno apeliadau a sut y penderfynir ar yr apeliadau.

Os oes gennych gwestiynau ar y weithdrefn neu’r rheoliadau, cysylltwch â’r Tîm Achosion Myfyrwyr, a fydd yn hapus i ateb ymholiadau sydd gennych, drwy e-bost: studentcases@abertawe.ac.uk.

Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch apeliadau ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r ganolfan drwy e-bost i: ‘advice’.

Dyddiadau Ystyriaeth Arbennig

Er bod gan fyfyrwyr 3 mis i gyflwyno apêl, os nad oes gennych eisoes benderfyniad ar gais/geisiadau atodol ac rydych yn ceisio canlyniad i apêl o ran cais/ceisiadau atodol i’w sefyll yn ystod cyfnod asesu atodol mis Awst 2021, bydd yn rhaid i chi gyflwyno eich apêl i’r Gwasanaethau Academaidd erbyn y dyddiadau a nodir isod. Bydd hyn yn caniatáu ystyriaeth, lle y bo modd, cyn i’r cyfnod asesu atodol gychwyn.

Math o fyfyriwr Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl
Israddedig Blwyddyn Olaf  Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021
Ôl-raddedig a Addysgir  Dydd Gwener 23 Gorffennaf 2021
Israddedig nad ydyw yn y flwyddyn olaf  Dydd Gwener 30 Gorffennaf 2021
MBBCh Meddygaeth i Raddedigion Blynyddoedd 1-3*  Dydd Iau 5 Awst 2021
MSc Cymdeithion Meddygol Blynyddoedd 1 a 2* Dydd Mawrth 29 Mehefin 2021


Fel arfer, ni chaiff apeliadau a gyflwynir am gais/geisiadau atodol ar gyfer asesiad ar ôl y dyddiadau uchod eu prosesu na’u hystyried erbyn y cyfnod asesu atodol sy’n dechrau ar 16 Awst 2021.

Yn ogystal â hynny, sylwer dylai myfyrwyr nad ydynt yn llwyddiannus wrth apelio/nad ydynt yn derbyn y canlyniad eu bod yn gobeithio amdano wrth apelio, ac sy’n cyflwyno ceisiadau am adolygiad terfynol gan ofyn am geisiadau atodol, fod yn ymwybodol na chaiff ceisiadau am adolygiad terfynol eu hystyried na’u prosesu erbyn/yn ystod y cyfnod asesu atodol eleni (oherwydd y cyfnod byr rhwng cyhoeddi’r canlyniadau a dechrau’r cyfnod asesu atodol). Mae’n hynod bwysig, felly, bod myfyrwyr yn darparu yr holl dystiolaeth a gwybodaeth berthnasol wrth gyflwyno apêl.

* Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr MBBCh Meddygaeth i Raddedigion (blynyddoedd 1-3) ac MSc Cymdeithion Meddygol (blynyddoedd 1 a 2) yn unig.

Dylai myfyrwyr sy’n astudio’r rhaglen MBBCh Meddygaeth i Raddedigion (blynyddoedd 1-3) a’r rhaglen MSc Cymdeithion Meddygol (blwyddyn 1 a 2) fod yn ymwybodol mai’r dyddiad cau i gyflwyno apêl yw dydd Iau 5 Awst 2021 (MBBCh) a dydd Mawrth 29 Mehefin 2021 (Cymdeithion Meddygol) a bydd y cyfnod asesu atodol ar gyfer y myfyrwyr sy’n astudio’r rhaglenni hynny’n dechrau ddydd Llun 9 Awst 2021 (MBBCh) a ddydd Llun 12 Gorffennaf 2021 (Cymdeithion Meddygol). I sicrhau na fydd myfyrwyr ar y rhaglenni hyn sydd wedi cyflwyno apêl erbyn y dyddiad cau sef dydd Iau 5 Awst 2021 (MBBCh)/ 29 Mehefin 2021 (Cymdeithion Meddygol), gan ofyn am gais atodol ar gyfer asesiad/asesiadau, yn colli’r cyfle i sefyll yr asesiad atodol (os digwyddir bod eu hapêl yn llwyddiannus), penderfynwyd rhoi’r cyfle i fyfyrwyr sy’n astudio’r rhaglenni hyn sefyll yr asesiad atodol cyn i’r apêl gael ei phrosesu. Fodd bynnag, sylwer bod myfyriwr y cynigir y cyfle hwn iddo’n sefyll yr asesiad atodol ar ei fenter ei hun gan na chaiff asesiad/asesiadau’r myfyriwr ei farcio/eu marcio ac ni ddyfernir marciau i’r myfyriwr ar gyfer yr asesiad/asesiadau os nad yw’r apêl yn llwyddiannus.

Yn achos myfyrwyr rhyngwladol ar y rhaglen MBBCh Meddygaeth i Raddedigion y mae angen fisa Haen 4 arnynt i astudio yn y Brifysgol sy’n apelio yn erbyn penderfyniad a dynnwyd yn ôl ac sy’n gofyn am gais/geisiadau atodol ar gyfer asesiad/asesiadau, mae’n debygol, oherwydd cyfyngiadau Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI), ni cheir sefyll asesiad/asesiadau atodol cyn i’r apêl gael ei phrosesu. Cynghorir myfyrwyr o’r fath i gysylltu â’r Ysgol Feddygaeth cyn iddynt gyflwyno apêl.