Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

AR GYFER POB RHAGLEN A ADDYSGIR A PHOB RHAGLEN YMCHWIL

Gwybodaeth Bwysig 

Ni fwriedir i'r weithdrefn hon gael ei defnyddio i ystyried cwynion gan fyfyrwyr. Dylai myfyrwyr sydd am gwyno ddefnyddio Gweithdrefnau Cwynion y Brifysgol. Os yw ymgeiswyr am ofyn i farciau unigol gael eu gwirio, dylent  ddefnyddio'r weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Fwrdd Arholi.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys, bod gennych reswm dros apelio, ac eich bod o fewn y terfynau amser, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Gais am Apêl.

Bydd angen cyflwyno’r Ffurflen Gais am Apêl, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r cais trwy e-bostio studentcases@swansea.ac.uk. Gan fod staff yn gweithio o bell ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ffurflenni apêl neu unrhyw ddogfennaeth/ohebiaeth drwy’r post.

Cynghorir myfyrwyr hefyd i ddarllen y ddogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n darparu rhagor o wybodaeth am ddyddiadau cau allweddol ar gyfer cyflwyno apeliadau a sut y penderfynir ar yr apeliadau.

Os oes gennych gwestiynau ar y weithdrefn neu’r rheoliadau, cysylltwch â’r Tîm Achosion Myfyrwyr, a fydd yn hapus i ateb ymholiadau sydd gennych, drwy e-bost: studentcases@abertawe.ac.uk

Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch apeliadau ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r ganolfan drwy e-bost i: ‘advice’.

Dyddiadau Ystyriaeth Arbennig

Er bod gan fyfyrwyr 3 mis i gyflwyno apêl, os nad oes gennych eisoes benderfyniad o ymgais atodol ac rydych yn cyflwyno apêl am ymgais atodol i'w sefyll yn ystod cyfnod asesiadau atodol mis Awst 2022, bydd angen i chi gyflwyno eich apêl i'r Gwasanaethau Academaidd erbyn y dyddiadau a nodir isod. Bydd hyn yn galluogi ystyriaeth, lle bo'n bosib, cyn i'r cyfnod asesu atodol ddechrau.

Math o fyfyriwr Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl
Myfyrwyr Israddedig - Arholiadau terfynol                             Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022
Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir                                          Dydd Iau 7 Gorffennaf 2022
Myfyrwyr Israddedig nad ydynt yn eu blwyddyn olaf             Dydd Llun 18 Gorffennaf 2022
MyfyrwyrMBBCh (Meddygaeth i Raddedigion) blynyddoedd 1 i 3*     Dydd Iau 4 Awst 2022

Ni fydd apeliadau sy'n gofyn am ymgais atodol ar asesiad a gyflwynir ar ôl y dyddiadau cau uchod fel arfer yn cael eu prosesu a'u hystyried mewn pryd ar gyfer y cyfnod asesu atodol sy'n dechrau ar 8 Awst 2022.

Yn ogystal, sylwer: dylai myfyrwyr sydd wedi cyflwyno apêl aflwyddiannus/nad ydynt wedi derbyn y canlyniad yr oeddent wedi gobeithio amdano wrth apelio, ac sy'n cyflwyno ceisiadau am adolygiad terfynol yn gofyn am ymgeisiau atodol fod yn ymwybodol na chaiff ceisiadau am adolygiad terfynol eu hystyried a'u prosesu mewn pryd ar gyfer/yn ystod y cyfnod asesu atodol, oherwydd y diffyg amser rhwng cyfarfod y Byrddau Apelio a dechrau'r cyfnod asesu atodol. Mae felly'n hynod bwysig bod myfyrwyr yn cyflwyno'r holl dystiolaeth a gwybodaeth berthnasol wrth gyflwyno apêl.

*Gwybodaeth bwysig i fyfyrwyr MBBCh Meddygaeth i Raddedigion (blynyddoedd 1 i 3) yn unig.

Dylai myfyrwyr sy'n astudio ar y rhaglen MBBCh Meddygaeth i Raddedigion (blynyddoedd 1 i 3) sylwi mai 4 Awst 2022 yw’r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl a bydd cyfnod yr asesiadau atodol ar gyfer myfyrwyr ar y rhaglenni hynny yn dechrau ar 8 Awst 2022. I sicrhau nad yw myfyrwyr ar y rhaglenni hyn sydd wedi cyflwyno apêl erbyn y dyddiad cau, sef dydd Iau 4 Awst 2022, ac sy'n cyflwyno cais am ail ymgais mewn asesiad(au) yn colli'r cyfle i gwblhau asesiad atodol (os yw eu hapêl yn llwyddiannus ar ôl hynny), penderfynwyd y caiff myfyrwyr sy'n astudio ar y rhaglenni hyn gyfle i gwblhau'r asesiad atodol cyn i'r apêl gael ei phrosesu. Fodd bynnag, bydd unrhyw fyfyriwr sy'n cael cynnig y cyfle hwn ac yn cwblhau'r asesiad atodol yn derbyn pob risg, oherwydd os bydd yr apêl yn aflwyddiannus wedi hynny, ni chaiff asesiad(au) y myfyriwr ei farcio/eu marcio, ac ni ddyfernir marciau i'r myfyriwr am yr asesiad(au).

Os yw myfyrwyr rhyngwladol ar y Rhaglen Meddygaeth i Raddedigion MBBCh y mae angen fisa Haen 4 arnynt i astudio yn y Brifysgol yn apelio yn erbyn penderfyniad a dynnwyd yn ôl yn cyflwyno cais am ail ymgais mewn asesiad(au), mae'n debygol na fydd ganddynt y dewis i sefyll asesiad(au) atodol cyn i'r apêl gael ei phrosesu oherwydd cyfyngiadau Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI). Cynghorir myfyrwyr o'r fath felly i gysylltu â'r Ysgol Feddygaeth cyn cyflwyno apêl.