Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

AR GYFER POB RHAGLEN A ADDYSGIR A PHOB RHAGLEN YMCHWIL

Yng ngoleuni’r sefyllfa bresennol gyda Coronafeirws, mae’r Brifysgol yn cydnabod yn ystod y cyfnod presennol, efallai bydd myfyrwyr yn cael trafferth cyflwyno ceisiadau am amgylchiadau esgusodol cyn cyfarfodydd y Byrddau Arholi. Hefyd gall fod yn anodd i fyfyrwyr gael tystiolaeth sy’n nodi’r pwysau presennol ar y gwasanaethau iechyd a rhai eraill, a bydd y Brifysgol yn gwneud pob ymdrech i ystyried ceisiadau’n ystyriol.

Mae hefyd yn fwy anodd i’r Brifysgol weithredu Byrddau Apêl, yn arbennig wrth i staff weithio o bell.
Mae’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd ddiwygedig hon yn disodli fersiwn a gyhoeddwyd yn 2019/20 i hwyluso gweithrediad mwy hyblyg o’r Weithdrefn Apeliadau Academaidd oherwydd yr anawsterau a nodwyd. Bydd y rheoliadau argyfwng hyn yn gymwys o 8 Mai 2020 hyd nes y clywir yn wahanol.

Gwybodaeth Bwysig 

Ni fwriedir i'r weithdrefn hon gael ei defnyddio i ystyried cwynion gan fyfyrwyr. Dylai myfyrwyr sydd am gwyno ddefnyddio Gweithdrefnau Cwynion y Brifysgol. Os yw ymgeiswyr am ofyn i farciau unigol gael eu gwirio, dylent  ddefnyddio'r weithdrefn Cywirdeb Marciau a Gyhoeddwyd.

Mae’r gweithdrefnau hyn yn berthnasol i fyfyrwyr sy’n dymuno apelio yn erbyn penderfyniad a wnaed gan Fwrdd Arholi.

Os ydych yn teimlo eich bod yn gymwys,  bod gennych reswm dros apelio, ac eich bod o fewn y terfynau amser, bydd angen i chi gwblhau’r Ffurflen Gais am Apêl.

Bydd angen cyflwyno’r Ffurflen Gais am Apêl, ynghyd ag unrhyw dystiolaeth i gefnogi’r cais trwy e-bostio studentcases@swansea.ac.uk. Gan fod staff yn gweithio o bell ar hyn o bryd, ni allwn dderbyn ffurflenni apêl neu unrhyw ddogfennaeth/ohebiaeth drwy’r post.

Cynghorir myfyrwyr hefyd i ddarllen y ddogfen Cwestiynau Cyffredin sy’n darparu rhagor o wybodaeth am ddyddiadau cau allweddol ar gyfer cyflwyno apeliadau a sut y penderfynir ar yr apeliadau.

Os oes gennych gwestiynau ar y weithdrefn neu’r rheoliadau, cysylltwch â’r Tîm Achosion Myfyrwyr, a fydd yn hapus i ateb ymholiadau sydd gennych, drwy e-bost: studentcases@abertawe.ac.uk.

Yn ogystal â hyn, mae Canolfan Gyngor Undeb y Myfyrwyr ar gael i gynorthwyo ac i gynghori myfyrwyr, yn gyfrinachol, ynghylch apeliadau ac mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim i fyfyrwyr. Gallwch gysylltu â’r ganolfan drwy e-bost i: ‘advice’.

Dyddiadau Ystyriaeth Arbennig

Math o fyfyriwr Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno apêl
MBBCh Meddygaeth i Raddedigion (Blynyddoedd 1-3) Dydd Llun 30 Awst 2021