Nod Bywyd Preswyl yw gwneud eich profiad fel myfyriwr, wrth fyw mewn preswylfeydd, y gorau y gall fod. Rydyn ni yma i wrando ar eich pryderon a darparu mynediad at wasanaethau cymorth perthnasol. Nid meddygon proffesiynol, cymdeithasegwyr na chwnselwyr hyfforddedig ydyn ni, ond rydyn ni'n gwybod sut i'ch rhoi mewn cysylltiad ag unrhyw weithwyr proffesiynol a all eich cefnogi.

Mae'r Tîm Bywyd Preswyl yn trefnu gweithgareddau a digwyddiadau cymunedol, a gallan nhw eich helpu i deimlo'n fwy gartrefol ac yn rhan o gymuned y myfyrwyr. Mae gan y tîm gysylltiadau cryf ag Undeb y Myfyrwyr, Bod yn ACTIF, prosiectau Yr Hafan a'r Goleudy a chyda'n gilydd rydyn ni wedi llunio calendr o ddigwyddiadau a fydd yn eich helpu i ymsefydlu ar y campws.

Mae'r Tîm Bywyd Preswyl hefyd wedi llunio cwricwlwm llety a fydd yn eich helpu chi drwy gydol eich taith academaidd, o'ch helpu i feithrin sgiliau bywyd ymarferol i drafod contractau gyda landlordiaid yn y dyfodol, i gyfrannu at ein nodau byw cynaliadwy, nod y tîm yw eich helpu i ddysgu sut i fod y gorau y gallwch chi a magu'r hyder y bydd ei angen arnoch ar gyfer eich dyfodol.

Fel rhan o'r cwricwlwm llety hwn, mae'r Tîm Bywyd Preswyl yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda chynllunio, trefnu a chynnal digwyddiadau a gweithgareddau. Cadwch lygad am y cyfleoedd hyn, byddan nhw'n werthfawr ac yn dod â chymhellion gwych gan eich Undeb Myfyrwyr.

Cysylltu â'ch Tîm Bywyd Preswyl

E-bost: ResLife@swansea.ac.uk

Oes gennych chi gwestiwn, pryder, neu dim ond angen natter? Galwch heibio i'n sesiynau galw heibio:

DyddiauAdegauLleoliad personolAr-lein
Monday 2:30pm - 4:30pm Derbynfa Preseli, Campws Parc Singleton drwy Zoom yma
Tuesday Derbynfa Campws y Bae drwy Zoom yma
Wednesday N/A (Ar-lein yn unig) drwy Zoom yma
Thursday Derbynfa Campws y Bae drwy Zoom yma
Friday Derbynfa Preseli, Campws Parc Singleton drwy Zoom yma

Mae'r sesiynau hyn ar gyfer ymholiadau cyffredinol yn unig. Os oes angen cymorth arnoch gyda mater sensitif, trefnwch apwyntiad drwy e-bost.

Iechyd

Mae gofalu am eich iechyd yn bwysig pan fyddwch chi’n gadael cartref, ac yn dechrau byw'n annibynnol fel myfyriwr.