Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rydym ni'n ymdrechu i gefnogi myfyrwyr drwy gydol dy amser yn byw yn ein preswylfeydd. Mae nifer o rwydweithiau cymorth ar gael er mwyn i ti gysylltu â nhw.

Edrycha ar yr wybodaeth isod am arweiniad ymarferol ynghylch newid ystafelloedd a ResNet. Dysga ragor am yr wybodaeth sydd ar gael i fyfyrwyr mewn preswylfeydd.

Arweiniad ynghylch Llety

Beth yw ResNet?

Mae Rhwydwaith y Preswylwyr  yn fenter ar y cyd rhwng y gwasanaethau Preswyl ac Undeb y Myfyrwyr. Ei nod yw sicrhau y gall pob myfyriwr sy'n byw mewn preswylfa elwa o'r profiad myfyriwr gorau posib ym Mhrifysgol Abertawe drwy gynnal digwyddiadau a gweithgareddau, rhedeg ymgyrchoedd a darparu eitemau i'w hetifeddu.

Mae ResNet yn weithredol drwy gydol y flwyddyn academaidd a bydd y Cynorthwywyr Bywyd Preswyl yn rhoi'r holl wybodaeth y bydd ei hangen arnoch am ddigwyddiadau Undeb y Myfyrwyr, newyddion i breswylwyr ac unrhyw ymgyrchoedd sydd ar ddod gan yr Undeb ac yn yr ardaloedd preswyl.

Cynrychiolwyr Preswylfeydd

Mae system Cynrychiolwyr Neuadd y Myfyrwyr yn bartneriaeth rhwng Undeb y Myfyrwyr a'r Gwasanaethau Preswyl. Rydym yn awyddus i weithio gyda'n myfyrwyr, clywed llais ein myfyrwyr a chefnogi ein myfyrwyr gyda chefnogaeth gan gymheiriaid i wneud newid o fewn preswylfeydd.

Bydd Cynrychiolwyr Neuadd y Myfyrwyr yn gweithio'n agos gydag aelodau staff allweddol yr RS a'r UG ac yn cael eu cefnogi yn eu rolau i wrando ar eu cyfoedion, newid llais, gwella ymgysylltiad a chefnogaeth gyda digwyddiadau. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud newid, mae cefnogi eich cymuned myfyrwyr o fewn preswylfeydd a dysgu sgiliau newydd yn berthnasol heddiw. 

Cynrychiolydd Preswylfeydd Myfyrwyr

Cymorthfeydd Preswylwyr

Oes gennyt ti gwestiynau am dy lety? Oes angen cymorth arnat gyda dy gyd-letywyr? Neu wyt ti'n cael trafferth wrth gael mynediad at y gwasanaethau y mae eu hangen arnat ti?

Mae dy Gynorthwywyr Bywyd Preswyl yn cynnal cymorthfeydd rheolaidd er mwyn i ti alw heibio am sgwrs. Er mwyn siarad ag aelod o'r tîm, cysyllta drwy e-bost yn: Residence.Campuslife@abertawe.ac.uk 

Hefyd, rydym ni'n sicrhau bod Cynorthwy-ydd Bywyd Preswyl ar gael ar y safle bob dydd er mwyn dy gefnogi, felly mae croeso i ti alw heibio derbynfa dy safle a gofyn am Gynorthwy-ydd Bywyd Preswyl. Maen nhw'n gallu cynnig lle cyfrinachol am sgwrs gyda ti.