Barack Obama, Donald Trump, Angela Merkel a cherfluniau o Aristotle, Churchill a Mandela
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 oriau yr wythnos am 5 wythnos

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mewn byd ôl-wirionedd o newyddion ffug, ffeithiau amgen a microdargedu, mae crefft deall a defnyddio rhethreg yn bwysicach nag erioed. Bydd y cwrs hwn yn dysgu sgiliau i fyfyrwyr adnabod elfennau rhethreg a chyfathrebu. Drwy eu hadnabod, bydd myfyrwyr yn gallu dadadeiladu arferion cyfathrebol ac ymwneud yn fwy beirniadol â phob math o wybodaeth. Yn ogystal â gwella llythrennedd gwybodaeth myfyrwyr er mwyn goresgyn heriau dinasyddiaeth ddigidol, bydd yn caniatáu deall sut i lunio dadleuon darbwyllol drwy ddulliau rhethregol.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau dwy awr canlynol:

SESIWN UN: Cyflwyniad

Beth yw rhethreg? Ble ydym yn dod o hyd iddi, a pham mae hynny o bwys? Bydd y dosbarth hwn yn amlinellu’r cysyniad o rethreg drwy grynhoi’n fyr wreiddiau ei hastudiaeth, a darparu fframweithiau ar gyfer dadansoddi rhethregol. Bydd yn defnyddio enghreifftiau presennol o rethreg ar waith, ac yn hybu dadl.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 14eg Chwefror 2023, 10:00-12:00

SESIWN DAU: Y 5 canon rhethregol

Mae’r dosbarth hwn yn amlinellu’r pum canon rhethreg, hynny yw dyfeisio, trefnu, arddull, cofio a chyflwyno.Wedyn mae’r sesiwn yn rhoi’r cyfle i adnabod elfennau’r canonau hyn mewn enghreifftiau o’r byd go-iawn.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 21ain Chwefror 2023, 10:00-12:00

SESIWN TRI: Rhethreg yn ystod oes gwybodaeth 

Bydd y dosbarth hwn yn canolbwyntio ar adnabod dyfeisiau rhethregol a ddefnyddir yn ystod yr oes ddigidol.Yn gyntaf, mae’n cyflwyno ychydig o’r trosiadau cyffredin a ddefnyddir wrth hysbysebu ac wrth gyfathrebu ar-lein, cyn rhoi enghreifftiau ac ymarferion er mwyn i fyfyrwyr ymarfer adnabod y rhain mewn enghreifftiau o’r byd go-iawn.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 28ain Chwefror 2023, 10:00-12:00

SESIWN PEDWAR: Dyfeisio a threfnu

Unwaith bod rhethregwr wedi penderfynu ar y dull argyhoeddi mwyaf effeithiol, mae trefnu ei waith yn hanfodol wrth wneud y gorau o’i ddadleuon cryf a symud yn naturiol i ddiwedd-glo.Bydd y dosbarth hwn yn rhoi enghreifftiau er mwyn dadansoddi gwaith trefnu. O ran llefaru, amlinellir y rhannau hyn fel rhagymadrodd, adrodd, rhannu, profi, gwrthbrofi a pherorasiynu – strwythur sy’n debyg i sut yr ysgrifennir traethodau effeithiol yn aml.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 7fed Mawrth 2023, 10:00-12:00

SESIWN PUMP: Dod â phopeth at ei gilydd

Bydd y dosbarth hwn yn dod ag elfennau rhethreg at ei gilydd wrth eu hadnabod mewn enghreifftiau bob dydd.Bydd yn rhoi i’r myfyriwr sgiliau ymarferol i ddadadeiladu gwybodaeth a dadleuon sy’n hyrwyddo dadansoddiad gwrthrychol. Bydd myfyrwyr yn adeiladu dadleuon cymhellol drwy ddefnyddio’r sgiliau sydd wedi’u hamlinellu a’u hymarfer yn ystod yr wythnosau blaenorol.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Mawrth 14eg Mawrth 2023, 10:00-12:00