Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
llun o bwlb golau
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 10 awr adferf

Cliciwch y botwm hwn i gofrestru ar gyfer y cwrs hunangyfeiriedig

 

Bydd y Cwrs Tystysgrifedig hwn yn datblygu'ch sgiliau yn yr agwedd hanfodol hon ar fywyd academaidd. Byddwch yn dysgu sut i adnabod a dadansoddi dadleuon, datgelu tuedd a datblygu eich safbwynt eich hun ar destun.

Mae’r cwrs e-Ddysgu hwn hefyd ar gael fel cwrs a addysgir yn ystod y tymor. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer fersiwn fyw’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Dyma fersiwn astudio annibynnol o gwrs Meddwl yn Feirniadol y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â'r un cynnwys â'r fersiynau o'r cwrs Meddwl yn Feirniadol a gyflwynir drwy Zoom ac yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, does dim sesiynau wyneb yn wyneb ac mae'r cynnwys yn cael ei gyflwyno drwy fideos, erthyglau a chwisiau Canvas. Mae hyn yn golygu y gallwch gwblhau'r cwrs yn eich amser eich hun. Y cwrs cyflwynir drwy’r sesiynau canlynol:

GWERS UN: Cyflwyniad a Diffinio Meddwl Beirniadol

Bydd y gwers hon yn ystyried beth yw meddwl beirniadol a pham mae’n bwysig.Hefyd bydd yn cynnwys y rhwystrau cyffredin i feddwl beirniadol rydym i gyd yn eu hwynebu.

GWERS DAU: Diffinio, Adnabod a Dadansoddi Dadleuon

Bydd y gwers hon yn ystyried beth yw dadleuon a sut gallwn eu hadnabod a’u dadansoddi.Cyflwynir technegau gwahanol ar gyfer dadansoddi dadleuon, sy’n ddefnyddiol wrth gynllunio aseiniadau.

GWERS TRI: Gwerthuso Dadleuon ac Adnabod Camsyniadau

Bydd y gwers hon yn ystyried sut gallwn fynd i’r afael â gwerthuso dadleuon.Hefyd bydd yn ystyried yr hyn sy’n gwneud dadl dda a dadl wael, ac yn cynnwys rhai o’r problemau cyffredin mae pobl yn eu creu wrth ymresymu.

GWERS PEDWAR: Dwyn Perswâd a Sgyrsiau Effeithiol

Bydd y gwers hon yn ystyried sut mae siaradwyr ac awduron yn gwneud eu dadleuon yn fwy argyhoeddiadol.Hefyd bydd yn ystyried sut gallwn ddefnyddio sgiliau meddwl beirniadol er mwyn cyfathrebu’n fwy effeithiol wrth drafod a dadlau pynciau anodd.

GWERS PUMP: Sgiliau gwerthuso a meddwl yn feirniadol

Crynodeb o’r cwrs fydd y gwers hon, a bydd yn ystyried sut gellir defnyddio deunydd y cwrs er mwyn eich helpu i gael canlyniadau gwell mewn aseiniadau.