Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Arddangos dy fflat i ddarpar fyfyrwyr

Myfyriwr gwrywaidd yn eistedd wrth ei ddesg llety

Arbed rhent ac ennill gwobrau drwy arddangos dy ystafell yn ystod Diwrnod Agored

Sylwer, oherwydd pandemig y coronafeirws cynhelir llawer o ddiwrnodau agored yn rhithwir, felly mae llai o gyfleoedd i Arddangos Fflatiau. Cynhelir pob digwyddiad wyneb yn wyneb yn unol ag asesiad risg llawn gan y tîm Iechyd a Diogelwch.

Drwy wirfoddoli i arddangos dy fflat, rwyt ti'n galluogi darpar fyfyrwyr i ymweld â'n preswylfeydd yn ystod y flwyddyn academaidd yn ystod Diwrnodau Agored wedi'u cynllunio, fel cest ti gyfle i’w wneud efallai pan oeddet ti'n dewis dy brifysgol. Bydd dy gymorth di'n helpu darpar fyfyrwyr a'r Brifysgol. Drwy gymryd rhan, bydd modd i ti arbed £20 ar gyfer pob digwyddiad, tuag at ffioedd preswyl dy dymor olaf.

Rôl Preswylydd Fflat Arddangos

Byddi di'n:

 • Croesawu ymwelwyr i dy lety yn gyfeillgar yn ystod Diwrnodau Agored wedi'u cynllunio, gan roi cyfle i ymwelwyr weld dy ystafell, yr en suite (os yw'n berthnasol) a'r mannu cymunedol.
 • Siarad am dy brofiadau cadarnhaol o fyw mewn preswylfa ym Mhrifysgol Abertawe. Mae darpar fyfyrwyr wir yn gwerthfawrogi barn myfyrwyr presennol ac maen nhw am glywed sut brofiad yw byw mewn preswylfeydd o dy safbwynt di.

 Bydd angen i ti sicrhau:

 • Bod pob rhan o dy fflat yn lân ac yn daclus ar ddiwrnod yr ymweliadau
 • Mewn fflat, rydych i gyd yn derbyn cyfrifoldeb am gadw ardaloedd cymunedol yn lân ac yn daclus.
 • Rhoi gwybod i ni am unrhyw atgyweiriadau/difrod cyn gynted ag rwyt ti'n sylwi arnynt.
 • Sylwer, os nad oes modd i ti ymrwymo'n llawn i'r cynllun yn gyson, yn anffodus mae'n bosibl y bydd gofyn i ti symud i lety arall. Mae dy gymorth a dy ymrwymiad yn hanfodol.

 Er mwyn diolch i ti:

 • Ar ôl cwblhau pob ymweliad a drefnir i ti, byddi di'n derbyn credyd gwerth £20 ar gyfer pob digwyddiad pan fydd dy lety ar agor. Caiff y swm hwn ei dynnu o ffioedd llety dy dymor olaf.
 • Bydd dy lety yn elwa ar waith glanhau ychwanegol gan y tîm glanhau ar gyfer diwrnodau agored.
 • Byddwn yn hapus i ddarparu geirda i ti.
 • Manteision eraill megis talebau disgownt etc.

 Dy argaeledd:

 1. Bydd yn rhaid i ti fod yn bresennol ar gyfer pob diwrnod arddangos
 2. Mae'n bwysig ymateb yn brydlon i negeseuon e-bost ynghylch dy argaeledd a dy gyfranogiad pan ofynnir i ti, neu ni fyddwn yn gallu cadarnhau dy gyfranogiad a rhoi credyd i ti am y digwyddiadau rwyt ti wedi'u cwblhau. Bydd y tîm llety yn cysylltu â thi drwy dy gyfeiriad e-bost myfyriwr.
 3. Byddi di'n derbyn rhestr o ddyddiadau ac amserau ymweld ynghyd ag amserlen*. Byddant yn cynnwys Diwrnodau Agored y Brifysgol o 09:00-16:00. Fel arfer, 2 ddydd Sadwrn ym mis Hydref a 4 dydd Sadwrn rhwng y gwanwyn a mis Mehefin fydd y rhain.
 4. Ni ofynnir i ti gymryd rhan ar bob diwrnod, ond dylet ti eu nodi yn dy ddyddiadur er mwyn i ti fod yn ymwybodol ohonynt. Rydym yn gwneud ein gorau i newid fflatiau'n rheolaidd ac i wrando ar adborth myfyrwyr er mwyn gwella dy brofiad.

 *Gallai amserlenni newid yn ôl y galw ac yn sgîl y sefyllfa o ran y coronafeirws.

Er mwyn dysgu rhagor am arddangos dy fflat, e-bostia accommodation@abertawe.ac.uk.