Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
person yn ysgrifennu
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gynt
time taken to complete 1 awr yr wythnos am 10 wythnos

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Bydd yn rhoi cyfle i chi ymarfer ynganu Saesneg mewn amgylchedd cyfeillgar ac anffurfiol. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â phopeth o seiniau unigol i feysydd mwy cymhleth megis goslef, acenion a rhythm. 

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau awr ar-lein canlynol:

SESIWN UN: Strwythur Brawddegau (Rhan 1)

Bydd y sesiwn hon yn archwilio un o sylfeini ysgrifennu yn Saesneg: strwythur brawddegau. Bydd yn helpu myfyrwyr i nodi rhannau gwahanol y frawddeg, megis y goddrych, y ferf a'r dibeniad. Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn gallu nodi'r cymalau gwahanol mewn brawddegau hwy, ac at hynny, rannau o frawddegau, sy'n wall cyffredin yng ngwaith ysgrifennu myfyrwyr.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 31ain Ion. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 3ydd Chwef. 2022, 10:00-11:00

SESIWN DAU: Strwythur brawddegau (Rhan 2)

Yn y sesiwn hon, caiff myfyrwyr eu haddysgu am bedwar strwythur brawddeg wahanol sef blociau adeiladu ysgrifennu academaidd. Ar ddiwedd y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn gallu creu brawddegau syml, cyfansawdd, cymhleth a chymhleth-gyfansawdd yn effeithiol. Bydd y sesiwn hon hefyd yn trafod yr atalnodi a'r cysyllteiriau cywir y mae eu hangen er mwyn adeiladu brawddegau sydd â sawl cymal.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 7fed Chwef. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 10fed Chwef. 2022, 10:00-11:00

SESIWN TRI: Cymharu a Chyferbynnu (Rhan 1)

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn archwilio'r iaith a ddefnyddir i gymharu a chyferbynnu. Erbyn diwedd y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn gallu defnyddio cymariaethau a'r radd eithaf, addasu cymariaethau, a defnyddio iaith gymharu i drafod testun academaidd.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 14eg Chwef. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 17eg Chwef. 2022, 10:00-11:00

SESIWN PEDWAR: Cymharu a Chyferbynnu (Rhan 2)

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yr wythnos flaenorol gan ddefnyddio geiriau cysylltu/arwyddo i egluro cymariaethau. Mae dysgu sut i ddefnyddio geiriau cysylltu’n effeithiol yn ychwanegu at gydlyniad testun ysgrifenedig. Bydd y myfyrwyr yn defnyddio geiriau cysylltu i nodi nodweddion tebyg a gwahanol mewn testunau byr a hir, a nodi diben geiriau cysylltu mewn testunau academaidd. Yn ogystal, caiff strwythurau gwahanol traethodau cymharu eu trafod.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 21ain Chwef. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 24ain Chwef. 2022, 10:00-11:00

SESIWN PUMP: Achos ac Effaith (Rhan 1)

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn archwilio iaith achos ac effaith, ac yn dysgu sut i ddefnyddio berfau a chysyllteiriau i osod pwyslais ar naill ai achos neu effaith mewn darn o ysgrifennu. Bydd strategaethau gwahanol i ddeall testunau achos ac effaith yn cael eu trafod, a bydd myfyrwyr yn ymarfer ysgrifennu â chywair academaidd i ddisgrifio perthynas achos ac effaith.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 28ain Chwef. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 3ydd Maw. 2022, 10:00-11:00

SESIWN CHWECH: Achos ac Effaith (Rhan 2)

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn adeiladu ar yr hyn a ddysgwyd yr wythnos flaenorol drwy adolygu ac adeiladu geirfa achos ac effaith, a defnyddio'r eirfa'n effeithiol i ddeall testunau academaidd a strwythurau traethawd. Bydd myfyrwyr hefyd yn trafod pryd y bydd hi'n briodol defnyddio’r stad weithredol neu’r stad oddefol mewn ysgrifennu academaidd, gan ymarfer llunio brawddegau yn y stad oddefol.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 7ydd Maw. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 10fed Maw. 2022, 10:00-11:00

SESIWN SAITH: Cyffredinoliadau a Sicrwydd (Rhan 1)

Bydd y sesiwn hon yn trafod sefyllfaoedd mewn ysgrifennu academaidd pan y bydd hi'n ddoeth osgoi defnyddio cyffredinoliadau, a phryd y bydd hi'n dda eu defnyddio. Bydd myfyrwyr yn dysgu nodi cyffredinoliadau mewn testunau hwy, ac yna defnyddio cyffredinoliadau i ddisgrifio pwyntiau o ddiddordeb. Yna bydd myfyrwyr yn symud ymlaen i gategoreiddio graddau cyffredinoliad, amlder adferfau a thebygolrwydd.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 14eg Maw. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 17eg Maw. 2022, 10:00-11:00

SESIWN WYTH: Cyffredinoliadau a Sicrwydd (Rhan 2)

Yn y sesiwn hon, byddwn yn archwilio agwedd wahanol ar gyffredinoliad a sicrwydd, a chaiff y syniad o ddefnyddio iaith amhendant (a elwir weithiau'n iaith ofalus) ei gyflwyno. Bydd myfyrwyr yn dysgu nodi brawddegau a geiriau amhendant, a byddant yn defnyddio berfau moddol, adferfau a berfau i fynegi graddau o sicrwydd mewn ysgrifennu academaidd.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 21ain Maw. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 24ain Maw. 2022, 10:00-11:00

SESIWN NAW: Niferoedd a Data

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu iaith/geirfa gyffredinol am ddefnyddio rhifau mewn testun. Byddant yn dysgu defnyddio brawddegau rhifiadol a therminoleg gyffredinol i symleiddio rhifau, ffigurau ac ystadegau. Caiff iaith y mae ei hangen i gyflwyno a mynegi barn ar brif nodweddion data gweledol ei chyflwyno.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 28ain Maw. 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 31ain Maw. 2022, 10:00-11:00

SESIWN DEG: Aralleirio

Caiff y sesiwn hon ei defnyddio i addysgu'r sgil bwysig o aralleirio. Mae aralleirio, neu ddefnyddio eich geiriau eich hun i esbonio syniadau rhywun arall, yn galluogi myfyrwyr i ddeall yn well yr hyn maent yn ei ddarllen ond hefyd mae'n eu helpu nhw i osgoi llên-ladrad.

 

CAMPWS SINGLETON
Llun 4ydd Ebrill 2022, 10:00-11:00

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 7fed Ebrill 2022, 10:00-11:00