Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
meicroffon o flaen torf
Overview
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 2 oriau yr wythnos am 5 wythnos

Botwm cofrestru ar gyfer Canvas

Mae'r cwrs tystysgrifedig hwn wedi'i gynllunio i helpu myfyrwyr i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r hyder i siarad yn gyhoeddus. Dros bum wythnos, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i ddefnyddio eu priodoleddau naturiol orau i ddod yn siaradwyr cyhoeddus cymwys ar gyfer unrhyw achlysur ac ar unrhyw bwnc. Mae'r cwrs hwn yn eich dysgu i siarad yn gyhoeddus heb ddefnyddio cymhorthion megis PowerPoint neu gymhorthion clyweledol eraill. (Gall myfyrwyr ddilyn cwrs Sgiliau Cyflwyno, sy'n ategu'r cwrs hwn, i ddysgu’r ffordd orau o gyflwyno gan ddefnyddio cymhorthion). Mae'r sesiynau hyn yn hollol ymarferol felly byddwch yn rhoi damcaniaethau siarad cyhoeddus ar waith yn syth.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Cynhelir y cwrs hwn ar-lein, a bydd yn cynnwys y sesiynau mynegiant dwy-awr canlynol:

SESIWN UN: Areithiau er mwyn Cyflwyno

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn archwilio nodweddion siarad yn dda yn gyhoeddus, yn ymarfer ffyrdd o feithrin hyder wrth siarad, ac yn deall yn well y broses paratoi (trefnu) gan gynnwys bod yn ymwybodol o’r gynulleidfa.

CAMPWS SINGLETON
Gwe 21ain Hydref 2022, 10:00-11:00

SESIWN DAU: Areithiau ‘Sut i’

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn archwilio ffyrdd o oresgyn pryderu am gyflwyniadau, cyflwyno gwybodaeth yn gyson, gwerthuso cyflwyniadau cyfoedion yn seiliedig ar adnabod yr hyn sy’n gwneud araith dda, a defnyddio adborth gan bobl eraill ar gyfer eu harfer eu hun.

CAMPWS SINGLETON
Gwe 28ain Hydref 2022, 10:00-11:00

SESIWN TRI: Areithiau er mwyn rhoi gwybodaeth

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dysgu sut i gyflwyno gwybodaeth yn gyson, yn ymarfer rhoi gwybodaeth gan gydnabod y ffynonellau ac yn parhau i ddefnyddio adborth gan bobl eraill yn eu gwaith eu hun.

CAMPWS SINGLETON
Gwe 4ydd Tach 2022, 10:00-11:00

SESSIWN PEDWAR: Areithiau er mwyn argyhoeddi

Yn y sesiwn hon, bydd myfyrwyr yn dangos eu gallu sy’n datblygu i gyflwyno dadl argyhoeddiadol a dangos sensitifrwydd yn eu cyfathrebu rhyngbersonol. Hefyd byddant yn dysgu pwysigrwydd dadleuon strwythuredig a sut i roi dadleuon effeithiol ar waith ar lafar drwy apelio’n rhesymegol, yn emosiynol ac yn greadadwy.

CAMPWS SINGLETON
Gwe 11eg Tach 2022, 10:00-11:00

SESIWN PUMP: Areithiau ar gyfer Achlysur Arbennig

Yn y sesiwn derfynol hon, bydd myfyrwyr yn dysgu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cyfathrebu ar lafar a defnyddio amrywiaeth leisiol mewn iaith lafar, ac yn dangos dealltwriaeth am y gwahaniaethau rhwng sefyllfaoedd ffurfiol ac anffurfiol.

CAMPWS SINGLETON
Gwe 18fed Tach 2022, 10:00-11:00