sbectol ar llyfr
Trosolwg
level of study Lefel 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 12 awr adferf

Cliciwch y botwm hwn i gofrestru ar gyfer y cwrs hunangyfeiriedig

 

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu chi i hogi eich sgiliau ysgrifennu academaidd ac i gynyddu eich ymwybyddiaeth o gonfensiynau academaidd. Byddwch chi’n dysgu technegau i wella eich ysgrifennu academaidd trwy weithgareddau ymarferol a luniwyd i’ch helpu chi i gymhwyso’r hyn a ddysgir yn eich gwaith eich hun. 

Mae’r cwrs e-Ddysgu hwn hefyd ar gael fel cwrs a addysgir yn ystod y tymor. Am ragor o wybodaeth ewch i’r dudalen wybodaeth ar gyfer fersiwn fyw’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae hwn yn fersiwn astudiaeth annibynnol o gwrs Ysgrifennu Academaidd 2 y Ganolfan Llwyddiant Academaidd. Mae'r cwrs hwn yn cwmpasu'r un cynnwys â'r fersiynau o'r cwrs Ysgrifennu Academaidd 2 a gyflwynir trwy Zoom ac yn yr ystafell ddosbarth. Fodd bynnag, nid oes sesiynau wyneb yn wyneb a chyflwynir cynnwys trwy fideos, darllen a thasgau Canvas. Mae hyn yn golygu y gallwch chi gwblhau'r cwrs yn eich amser eich hun. Cwrs wedi'i gyflwyno trwy'r gwersi canlynol:

GWERS UN: Nodweddion Ysgrifennu Academaidd

Mae’r wers hon yn ystyried rhai o nodweddion eang ysgrifennu academaidd ac yn archwilio sut y gallant effeithio ar y ffordd y mae eich ysgrifennu’n cael ei ganfod. Rydyn ni hefyd yn ystyried cysyniad symudiadau rhethregol a sut y gellir eu defnyddio yn eich rhagarweiniad a’ch casgliadau. 

GWERS DAU: Ysgrifennu Paragraffau Da

Bydd y wers hon yn canolbwyntio ar sut i ysgrifennu paragraffau da. Mae paragraff yn gweithredu fel bloc adeiladu yn eich ysgrifennu felly mae’n bwysig bod pob un wedi’i strwythuro’n dda ac yn gadarn. 

GWERS TRI: Ysgrifennu Beirniadol a Synthesis

Mae’r wers hon yn archwilio pwysigrwydd sgiliau meddwl yn feirniadol ac ysgrifennu yn eich gwaith academaidd. Byddwn ni hefyd yn trafod y ffyrdd y mae proses synthesis – sut i adeiladu dadleuon a ffurfio casgliadau trwy weu nifer o syniadau neu ffynonellau at ei gilydd – yn allweddol ar gyfer ysgrifennu beirniadol.

GWERS PEDWAR: Gwella Arddull a Golygu

Canolbwyntiodd y gwersi blaenorol ar arddull a llif eich ysgrifennu, yn ogystal â dadansoddi. Bydd y wers hon yn archwilio technegau penodol o fewn brawddegau y gellir eu defnyddio er mwyn creu ysgrifennu academaidd sy’n fwy manwl gywir a rhesymegol.