Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beichiogrwydd Myfyrwyr

Child feet

Beichiogrwydd Myfyrwyr

Mae Prifysgol Abertawe’n cydnabod bod beichiogrwydd, a bod yn rhiant, yn gyfnod cyffrous iawn yn eich bywyd. Rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd lle mae pob myfyriwr yn cael eu cefnogi ac yn cael eu trin yn deg gydag urddas a pharch yn ystod eu beichiogrwydd.

Bydd unrhyw wybodaeth a roddir i ni am eich beichiogrwydd yn cael ei thrin yn sensitif. Bydd gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i’ch coleg ar sail angen gwybod yn unig a gyda’ch caniatâd chi.
Byddwn yn cydweithio â chi i ddatblygu a darparu cynllun cymorth i feichiogrwydd er mwyn sicrhau bod addasiadau priodol yn cael eu gwneud a bod eich anghenion yn cael eu diwallu yn ystod eich beichiogrwydd. Bydd angen i ni nodi unrhyw risgiau perthnasol sy’n gysylltiedig â’ch astudiaethau a rheoli’r risgiau hyn er mwyn eich diogelu. Mae’r prif risgiau’n gysylltiedig â gweithgarwch corfforol neu gysylltiad â chemegau ac ymbelydredd.

Dyma nifer o gwestiynau y gallech fod am ganfod atebion iddynt os ydych yn feichiog.