Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Fframwaith Dim Anfantais Prifysgol Abertawe 2020-21

Mewn ymateb i Bandemig parhaus Covid-19  a newidiadau i Bolisi Llywodraeth Cymru (a'r DU), mae'r Brifysgol yn parhau i weithio gyda myfyrwyr er mwyn sicrhau bod  cymorth priodol ar gael i ddiogelu eu canlyniadau.  Mae'r Brifysgol wedi sefydlu grŵp gyda staff o bob Cyfadran, swyddfeydd allweddol yn y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn datblygu ystod o ymagweddau sydd ar y cyd yn creu Fframwaith Dim Anfantais a luniwyd er mwyn tawelu meddyliau myfyrwyr bod canlyniadau academaidd yn unol â'r rhai yn ystod blynyddoedd blaenorol a bod gan y Brifysgol fframwaith er mwyn ymateb os bydd tystiolaeth bod y pandemig wedi effeithio ar eu perfformiad.

Nid yw'n bosibl dyblygu'n uniongyrchol y Rhwyd Ddiogelwch a ddefnyddiwyd yn ystod 2019-20, oherwydd yn ystod 2020-21 mae’r pandemig wedi effeithio ar y flwyddyn academaidd gyfan. Sicrhaodd yr ymagwedd a ddefnyddiwyd yn 2019-20 i ganlyniadau myfyrwyr gael eu diogelu ar sail cyfartaledd o farciau modiwlau nad effeithiwyd arnynt gan Covid-19.  Bydd yn rhaid i unrhyw ymagwedd newydd at liniaru effeithiau'r pandemig gynnal safonau academaidd y dyfarniad. Mae gradd yn y DU yn seiliedig ar y gofyniad bod myfyrwyr yn astudio o leiaf 90 credyd ar Lefel 6 o'r Fframwaith Cymwysterau Addysg Uwch a Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru, sy'n cael ei bwysleisio gan ddisgwyliadau Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW) a'r Asiantaeth Sicrhau Ansawdd (QAA). Mae hyn yn golygu na ellir seilio dyfarniad gradd ar waith myfyriwr ar Lefel 5 yn unig.

Yn lle hynny, bydd y Brifysgol yn cymryd yr ystod ganlynol o gamau gweithredu, y mae rhai ohonynt ar waith eisoes (gweler 1 a 2 isod), er mwyn creu Fframwaith Dim Anfantais y gellir ei ddefnyddio ar gyfer pob myfyriwr yn ôl ei amgylchiadau, er mwyn darparu'r cymorth a'r diogelwch hwn.  Bydd strategaeth gyfathrebu glir er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr yn deall y fframwaith, a sut bydd yn helpu i'w cefnogi yn ystod gweddill sesiwn academaidd 2020-21.

Myfyrwyr Israddedig ar Lefel 6/7: Dyfarniadau'r Flwyddyn Olaf 2021

Mae rhai modiwlau'n gofyn i fyfyrwyr gael marc cyfartalog penodol hefyd, er mwyn symud ymlaen (er enghraifft, myfyrwyr sy'n dilyn graddau cychwynnol uwch a rhaglenni proffesiynol penodol). Darllenwch lawlyfr eich Ysgol/Coleg/Rhaglen am ragor o wybodaeth.

 1. Mae pob asesiad wedi cael ei adolygu a, lle’n briodol, ei lunio er mwyn galluogi myfyrwyr i fodloni'r Amcanion Dysgu o fewn cyfyngiadau'r pandemig.
 2. Disgwylir i bob myfyriwr ddilyn 120 credyd blwyddyn olaf, yn unol â'r rheoliadau asesu perthnasol.
 3. Mae'n rhaid i bob myfyriwr gronni isafswm o 80 credyd blwyddyn olaf er mwyn bod yn gymwys am ddyfarniad (er mwyn dangos bod y deiliannau dysgu wedi'u cyflawni) yn unol â'r rheoliadau asesu perthnasol.
 4. Mae'n rhaid i bob myfyriwr gael cyfartaledd lefel cyffredinol o 35%, yn unol â'r rheoliadau asesu cyffredinol perthnasol.
 5. Bydd y Brifysgol yn goddef methiant i lawr i 0% mewn modiwlau nad ydynt yn rhai craidd mewn uchafswm o 40 credyd pan fydd rheolau'r rhaglen yn caniatáu hyn.
 6. Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf sy'n methu modiwl(au) nad yw'n/ydynt yn rhai craidd, ond sy'n bodloni'r isafswm gofyniadau credyd ar gyfer dyfarniad ac sy'n gymwys am fethiannau y gellir eu goddef, yn cael cynnig y dyfarniad canlyniadol, ond gallent ddewis ail-wneud y modiwlau a fethwyd os byddant yn dymuno gwneud hynny. Caiff marciau eu capio'n unol â rheoliadau cyffredinol, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.
 7. Bydd myfyrwyr blwyddyn olaf nad ydynt yn bodloni'r isafswm credydau sy'n ofynnol ar gyfer dyfarniad yn cael cynnig ail-wneud pob modiwl a fethwyd. Caiff marciau eu capio yn unol â rheoliadau cyffredin, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.
 8. Ni fydd modiwlau y mae myfyrwyr yn eu pasio yn gymwys am asesiad atodol er mwyn gwella'r marc.
 9. Caiff myfyrwyr blwyddyn olaf gyflwyno cais am gyfle i ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol yn unol â'r Polisi Amgylchiadau Esgusodol diwygiedig ac erbyn y dyddiad cau a ddynodir gan eu Coleg/Hysgol.
 10. Caiff Dosbarthiadau Gradd myfyrwyr blwyddyn olaf yn 2021-21 eu cyfrif wrth ystyried marciau modiwl a gynhyrchwyd gan y Polisi Rhwyd Ddiogelwch sydd ar waith yn ystod blwyddyn academaidd 2019-20.
 • Defnyddir marciau modiwlau a gynhyrchwyd drwy'r Polisi Rhwyd Ddiogelwch (2019-20) er mwyn cyfrif dosbarthiadau gradd ar gyfer myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf bellach (sef y 'canlyniad Rhwyd Ddiogelwch').
 • Yn 2021 (ac yn 2022 pan fydd yn berthnasol), bydd Byrddau Dilyniant a Dyfarniadau ar ddiwedd lefel yn cymharu'r canlyniad 'Rhwyd Ddiogelwch' a gofnodwyd â'r canlyniad a gyfrifwyd drwy ddefnyddio marciau modiwlau a ddyfarnwyd gan asesu ar draws lefelau 5 a 6 (sef y 'canlyniad cyffredin') er mwyn pennu Dosbarthiad y Radd.
 • Dyfernir y canlyniad uchaf er mwyn sicrhau y bydd dosbarthiad gradd terfynol pob myfyriwr yn adlewyrchu eu hamgylchiadau wrth astudio yn ystod y pandemig.

Ar gyfer myfyrwyr sy'n destun Camymddygiad Academaidd, defnyddir y marc terfynol a bennir gan ganlyniad yr archwiliad Camymddygiad Academaidd wrth gyfrif dosbarthiad y radd.

     11. Adolygir y marciau ym mhob modiwl er mwyn sicrhau cysondeb â chanlyniadau cyn Covid, ac efallai bydd addasiadau i farciau modiwlau pan fo'n briodol.

Dilyniant 2020 (myfyrwyr sydd ar lefel 5 neu 6 ar hyn o bryd) - myfyrwyr Amser Llawn (bydd yr ymagwedd yn berthnasol i fyfyrwyr rhan-amser hefyd, ar sail pro rata)

Mae rhai rhaglenni'n gofyn i fyfyrwyr gael marc cyfartalog penodol hefyd, er mwyn symud ymlaen (er enghraifft, myfyrwyr sy'n dilyn graddau cychwynnol uwch a rhaglenni proffesiynol penodol). Darllenwch Lawlyfr eich Ysgol/Coleg/Rhaglen am ragor o wybodaeth.

 1. Mae pob asesiad wedi cael ei adolygu a, lle’n briodol, ei lunio er mwyn galluogi myfyrwyr i fodloni'r Amcanion Dysgu o fewn cyfyngiadau'r pandemig.
 2. Disgwylir i bob myfyriwr ddilyn 120 credyd blwyddyn olaf, yn unol â'r rheoliadau asesu perthnasol.
 3. Mae'n rhaid i bob myfyriwr gael cyfartaledd lefel cyffredinol o 35% yn unol â'r rheoliadau asesu cyffredin perthnasol.
 4. Yn unol â'r rheoliadau cyffredin, caiff myfyrwyr sy'n methu hyd at 60 credyd eu cyflwyno'n awtomatig am asesiad atodol. Bydd myfyrwyr sy'n gymwys am fethiant a oddefir yn cael cynnig cyfle i wneud yr asesiad atodol NEU dderbyn methiant a oddefir a chwblhau'r lefel astudio. Mae'n rhaid i fyfyrwyr nad ydynt yn gymwys am fethiant a oddefir wneud yr asesiad atodol. Caiff marciau eu capio'n unol â rheoliadau cyffredinol, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.
 5. Yn unol â'r rheoliadau asesu cyffredin, caiff asesiadau atodol ar Lefel 5 (neu Lefel 6 o ran Graddau Cychwynnol Uwch) eu capio ar 40%.
 6. Ni fydd modiwlau y mae myfyrwyr yn eu pasio yn gymwys am asesiad atodol er mwyn gwella'r marc.
 7. Caiff myfyrwyr gyflwyno cais am gyfle i ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol yn unol â'r Polisi Amgylchiadau Esgusodol diwygiedig ac erbyn y dyddiad cau a ddynodir gan y Coleg/Hysgol.
 8. Adolygir y marciau ym mhob modiwl er mwyn sicrhau cysondeb â chanlyniadau cyn Covid, ac efallai bydd addasiadau i farciau modiwlau pan fo'n briodol.

Dilyniant 2020 (myfyrwyr sydd ar lefelau 3 a 4 bellach) - myfyrwyr Amser Llawn (bydd yr ymagwedd yn berthnasol i fyfyrwyr rhan-amser hefyd, ar sail pro rata)

Mae rhai modiwlau'n gofyn i fyfyrwyr gael marc cyfartalog penodol hefyd, er mwyn symud ymlaen (er enghraifft, myfyrwyr sy'n dilyn graddau cychwynnol uwch a rhaglenni proffesiynol penodol). Darllenwch Lawlyfr eich Ysgol/Coleg/Rhaglen am ragor o wybodaeth.

 1. Mae pob asesiad wedi cael ei adolygu a, lle bo angen, ei lunio er mwyn galluogi myfyrwyr i fodloni'r Amcanion Dysgu o fewn cyfyngiadau'r pandemig.
 2. Disgwylir i bob myfyriwr ddilyn 120 credyd blwyddyn olaf, yn unol â'r rheoliadau asesu perthnasol.
 3. Mae'n rhaid i bob myfyriwr gael cyfartaledd lefel cyffredinol o 35% yn unol â'r rheoliadau asesu cyffredin perthnasol.
 4. Yn unol â'r rheoliadau cyffredin, caiff myfyrwyr sy'n methu hyd at 60 credyd eu cyflwyno'n awtomatig am asesiad atodol. Bydd myfyrwyr sy'n gymwys am fethiant a oddefir yn cael cynnig cyfle i wneud yr asesiad atodol NEU dderbyn methiant a oddefir a chwblhau'r lefel astudio. Mae'n rhaid i fyfyrwyr nad ydynt yn gymwys am fethiant a oddefir wneud yr asesiad atodol. Caiff marciau eu capio'n unol â rheoliadau cyffredinol, oni bai fod Amgylchiadau Esgusodol priodol.
 5. Yn unol â'r rheoliadau asesu cyffredin, ni chaiff asesiadau atodol ar Lefelau 3 a 4 eu capio.
 6. Ni fydd modiwlau y mae myfyrwyr yn eu pasio yn gymwys am asesiad atodol er mwyn gwella'r marc.
 7. Caiff myfyrwyr gyflwyno cais am gyfle i ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol yn unol â'r Polisi Amgylchiadau Esgusodol diwygiedig ac erbyn y dyddiad cau a ddynodir gan y Coleg/Hysgol.
 8. Adolygir y marciau ym mhob modiwl er mwyn sicrhau cysondeb â chanlyniadau cyn Covid, ac efallai gwneir addasiadau i farciau modiwlau pan fo'n briodol.

Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir

 1. Mae pob asesiad wedi cael ei adolygu a, lle bo angen, ei lunio er mwyn galluogi myfyrwyr i fodloni'r Amcanion Dysgu o fewn cyfyngiadau'r pandemig.
 2. Caiff myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir gyflwyno cais am gyfle i ohirio ar sail amgylchiadau esgusodol yn unol â'r Polisi Amgylchiadau Esgusodol diwygiedig ac erbyn y dyddiad cau a ddynodir gan y Coleg/Hysgol.
 3. Bydd y system ddosbarthiadau ar gyfer Pasio, Teilyngdod a Rhagoriaeth ar gyfer myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yn defnyddio cyfartaledd gyda phwysiad ar draws y rhaglen gyfan:

Graddau Meistr Ôl-Raddedig a Addysgir Safonol

Graddau Meistr Ôl-Raddedig a Addysgir Hyblyg

Graddau Meistr Ôl-Raddedig a Addysgir Estynedig