Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

GWEITHIO GYDA'N GILYDD I LEIHAU, AILDDEFNYDDIO AC AILGYLCHU EIN GWASTRAFF

Mae cynhyrchu lai o wastraff, ailddefnyddio a didoli mwy o wastraff ar gyfer ailgylchu dolen gaeedig yn cefnogi'r economi gylchol.Mae lleihau gwastraff a chynyddu effeithlonrwydd adnoddau'n un o ffocysau gweithredol allweddol Strategaeth Cynaliadwyedd ac Argyfwng Hinsawdd 2021-2025 y Brifysgol.

Mae ein hymrwymiadau gwastraff wedi ein galluogi i gyflawni Safon yr Ymddiriedolaeth Garbon am leihau gwastraff flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan arwain at ostyngiad o 15% yng nghyfanswm y gwastraff rhwng 2017 a 2020, gan gyflawni sgôr gyffredinol o 75% am ein harferion rheoli gwastraff.

Logo Safon Gwastraff yr Ymddiriedolaeth Carbon - saeth las yn creu siâp cylch yn erbyn cefndir gwyn gyda'r geiriau Safon Ymddiriedolaeth Carbon yn Lleihau Gwastraff Flwyddyn ar Flwyddyn.

Cynhyrchu ystod eang o wastraff nad yw'n beryglus a gwastraff peryglus a reolir sy'n golygu ein bod yn rheoli ein gwastraff yn unol â’r Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff ac yn gweithredu o fewn gofynion yr holl ddeddfwriaeth gwastraff berthnasol ac o fewn cylch gorchwyl yr Hierarchaeth Wastraff.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am wastraff ac ailgylchu yn y Brifysgol, cysylltwch â ni.