Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Dyddiadur astudio
Trosolwg
level of study Lefel 1, 2, 3, Master's a lefel PhD
time taken to complete 4 gweithdy 2 awr 

Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Bydd y gweithdai hyn yn eich helpu i ddatblygu sgiliau y gellir eu defnyddio i helpu i drefnu eich arferion astudio, ond byddant hefyd yn ddefnyddiol yn y byd y tu hwnt i'r brifysgol. Y tu ôl i'r holl weithdai yw'r nod i'ch helpu i ddod yn ddysgwr mwy effeithlon ac effeithiol - i gyflawni mwy mewn llai o amser. Byddwch yn dysgu sut i drefnu eich amserlen astudio yn unol â'r hyn y mae gwyddoniaeth yn ei ddweud wrthym am sut rydym yn dysgu, a sut i ddod yn feddyliwr mwy greadigol. Byddwch hefyd yn dysgu technegau cof a rheoli amser profedig ac effeithiol i'ch helpu chi i drefnu eich amserlen astudio. 

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau dau-awr canlynol. Cynhelir y gweithdai ar-lein, ac wrth ichi gofrestru gallwch ddewis pa weithdai i fynd iddynt:

bys yn pwyntio at ddiagram o ymennydd

Gweithdy 1: Dysgu i ddysgu

Mae’r gweithdy hwn yn cymryd yr ymchwil ddiweddaraf ynghylch sut rydym yn dysgu ac yn cyflwyno’r damcaniaethau i fyfyrwyr mewn ffordd hygyrch, gyda’r nod o annog i feddwl am sut gallai’r darganfyddiadau hyn effeithio ar eu harferion astudio eu hun.Mae’n cynnwys tri phrif faes:Cofio ac Arferion;Amgylchedd a Datrys Problemau.

cloc

Gweithdy 2: Rheoli amser

Mae’r gweithdy hwn yn ystyried meddyliau rhai o feddylwyr blaenaf y byd ym maes trefnu busnes neu bersonol er mwyn amlygu’r cysyniadau allweddol sy’n sail i reoli amser yn llwyddiannus.Unwaith bod y rhain yn cael eu sefydlu, anogir myfyrwyr i ddefnyddio’r dysgu er mwyn myfyrio ar eu harferion eu hun ac ystyried sut gallent ddatblygu eu strategaethau rheoli amser llwyddiannus eu hun.

jig-so

Gweithdy 3: Cofio

Mae’r cwrs hwn yn ystyried pedair techneg brofedig ar gyfer cofio popeth o restrau gwybodaeth i rifau a rhagor. Unwaith y caiff y technegau eu hymarfer, anogir myfyrwyr i’w dadansoddi am themâu cyffredin, wedyn penderfynu pa rai sy’n fwyaf perthnasol iddynt hwy, o ran y deunydd mae’n rhaid iddynt ei ddysgu a’r dechneg sydd wedi apelio atynt fwyaf.Ar ôl datblygu dealltwriaeth o’r cysyniadau sylfaenol, efallai bydd myfyrwyr yn dymuno llunio eu technegau cofio eu hun hefyd.

creaduriaid y cefnfor sy'n byw y tu mewn i fylb golau

Gweithdy 4: Creadigrwydd

Erbyn 2020, bydd creadigrwydd ymhlith y 3 phrif sgil y bydd cyflogwyr yn gofyn amdanynt.Wrth i fwy o swyddi arferol gael eu hawtomeiddio, y prif gyfraniad gan bobl at rôl gwaith fydd y gallu i feddwl yn ochrol, datrys problemau a meddwl am syniadau newydd. Mae’r cwrs hwn yn cyflwyno egwyddorion sylfaenol er mwyn troi meddwl yn greadigol yn arfer.Gan gyfeirio at ystod o feddylwyr creadigol enwocaf y byd, o artistiaid i benseiri, gwyddonwyr i athronwyr, mae’r gweithdy’n cyflwyno saith egwyddor allweddol meddwl yn greadigol trwy ystod o ymarferion ymarferol.