Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

MAE EICH SIWRNAI YN DECHRAU YMA...

Medicine Student and lecturer with x-ray

Llongyfarchiadau i chi ar sicrhau lle i astudio Mhrifysgol Abertawe

Annwyl fyfyrwyr Blwyddyn 1 - Meddygaeth i Raddedigion

Fy enw i yw Kamila Hawthorne, a minnau yw Pennaeth y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion, neu raglen GEM, yma yn Abertawe. Rydw i hefyd yn Feddyg Teulu GIG sy’n gweithio yn y Cymoedd.

Yn gyntaf oll, croeso i Abertawe! Rwy’n ymwybodol eich bod wedi llywio maes cystadleuol iawn i gyrraedd y pwynt hwn yn eich gyrfa, a gobeithiaf eich bod yn edrych ymlaen at ymuno â’r ‘Teulu GEM’ cymaint ag yr ydym at eich derbyn ar ddydd Mawrth 30ain Awst 2022.

Bydd rhai ohonoch wedi dod o raddau nad ydynt yn wyddonol a rhai o raddau gwyddonol eithaf arbenigol. Rydym wedi paratoi dolen we y gallwch ei defnyddio dros yr haf a fydd yn rhoi rhai o hanfodion y gwyddorau clinigol i bob un ohonoch a fydd yn eich helpu i gyfeirio eich hun a rhoi dechrau da i chi ar gyfer y 4 blynedd ddwys nesaf o astudio. 

Nid yw’n orfodol i wylio dim neu’r cyfan ohono, ond cymerwch olwg a dewch yn ôl ato i’ch atgoffa eic hun eto os oes angen, eto ar ôl i chi ddechrau’r rhaglen.

 https://express.adobe.com/page/A5ks0ZGp2TiYx/ 

Bydd y canllawiau defnyddiol canlynol hefyd ar gael i chi yn ystod yr wythnosau nesaf, trwy ein tudalen We Sefydlu'r Gyfadran:

  • Dogfen ‘Croeso i GEM’ gan MedSoc gan y myfyrwyr
  • Dogfen ‘Paratoi ar gyfer GEM’ sy’n cynnwys ein disgwyliadau ar gyfer eich gweithio yn GEM, megis y gofyniad i fynychu’r holl addysgu, yn ddarlithoedd ac yn addysgu clinigol (mae’r cyfan yn bresenoldeb gorfodol), i gael dillad sgrybs trwy ein Swyddfa Addysg Feddygol i’w gwisgo mewn lleoliadau clinigol, ac y byddwn yn cynnal system shifft o leoliadau clinigol i sicrhau bod pawb yn cael profiad da o addysgu clinigol. Mwy o fanylion yn y ddogfen!

Gofynnwn yn garedig i chi lenwi holiadur byr, a fydd yn caniatáu i ni gymryd eich dewisiadau i ystyriaeth wrth ddyrannu eich mentoriaid academaidd a lleoliadau cynnar:

https://forms.office.com/Pages/DesignPageV2.aspx?subpage=design&id=LrXKu76f1kOi859mxD3yaDJGwCXwfrZIg71ilmrWN9lURDRLNUFBUE9UU0hJTklOV082QzNVOVk1MC4u

Rydym hefyd wedi anfon rhestr ddarllen fer cyn GEM atoch ar gyfer y rhai ohonoch sydd am ddechrau arni, ond cofiwch gael egwyl braf dros yr haf a dewch atom wedi'ch adfywio ym mis Medi! Efallai y byddai gennych ddiddordeb mewn darllen ‘The Citadel’ gan A.J.Cronin – adroddiad ffuglennol ond rhagorol o weithgareddau Cymdeithas Cymorth Meddygol Tredegar yn y 1920au, a gyfrannodd at gynllunio Aneurin Bevan ar gyfer y GIG. Bydd yn rhoi rhywfaint o gyd-destun i chi ar gyfer y GIG, ac mae cael eich gosod yn Ne Cymru yn ffordd wych o feddwl am ddysgu meddygaeth yn Abertawe!

Diolch i Dr Nia Davies, Aled Roberts ac Aidan Seeley yn yr Ysgol Feddygaeth, am roi’r adnodd ffantastig hwn at ei gilydd, ac ar ran Tîm GEM, Croeso i Abertawe!

Edrychaf ymlaen at eich cwrdd.

Gyda dymuniadau gorau,

 Kamila Hawthorne, Pennaeth Meddygaeth Mynediad i Raddedigion

 Yr Athro K Hawthorne MBE MD FRCGP FRCP FAcadMEd

 

 

 

 

Cwrdd â'r staff addysgu

Cymorth Academaidd

CYFLOGADWYEDD

Amserlen Sefydlu

Dydd Mawrth 30ain Awst
09:00 15 munud Darlithfa Grove Croeso i'r Ysgol Feddygol
gan yr Athro Kamila Hawthorne, Dr Sharon Hartwell (Arweinydd Dros Dro ar gyfer Astudiaethau Cynorthwyol Personol) Dr Suzanne Edwards (Dirprwy Bennaeth GEM) a Dr Sujoy Banerjee (Arweinydd Lleoliad Clinigol)

 

09:15 30 munud  Darlithfa Grove Sesiwn ragarweiniol
Yr Athro Kamila Hawthorne
09:45 30 munud  Darlithfa Grove Cwrdd â Dirprwy Arweinydd Blwyddyn GEM: Christian Cobbold
ac Arweinydd PA Bl. 1: Andrew Leckie 
10:15 30 munud  Darlithfa Grove Sesiwn Llyfrgell
Elen Davies
11:00 1 awr Labordai Cyfrifiaduron Personol Tŷ'r Undeb Cyflwyniad i sesiwn ISR a Canvas
Claire Vogan a  Christian Cobbold
12:15 1 awr Darlithfa Grove Sesiwn Medsoc: Cyflwyniad i'r cymdeithasau 

 

13:15     Prynhawn yn rhydd ar gyfer MedSoc:

Dydd Mercher 31ain Awst Dydd Iau 1af Medi Dydd Gwener 2ail Medi