Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Rheoliadau Rhwyd Ddiogelwch: Rhaglenni Ôl-raddedig a Addysgir

Myfyrwyr wedi’u Cofrestru ar Raglenni sy’n Dilyn rheoliadau Safonol (Rhan un/Rhan dau) (i’w cymhwyso ar sail pro-rata i fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser)

Mae’r rheoliadau brys hyn yn adlewyrchu’r gwahaniaethau sylfaenol mewn Astudiaethau Ôl-raddedig a chawsant eu hysgrifennu’n benodol i gefnogi Myfyrwyr Ôl-raddedig a Addysgir yn ystod y cyfnod hwn o her fyd-eang. O ganlyniad, y bwriad yw na fydd unrhyw fyfyriwr, lle bynnag y bo modd, yn derbyn canlyniad gradd gwaeth na’r un y byddai wedi ei dderbyn mewn amgylchiadau arferol.

Ystyrir bod yr amgylchiadau wedi effeithio ar astudiaethau myfyrwyr sy’n dilyn modiwlau a gwblheir ar ôl 14 Mawrth 2020. Ni fydd yr amgylchiadau wedi effeithio ar fodiwlau a gwblhawyd cyn y dyddiad hwn, oni nodir yn benodol gan y Coleg/Ysgol.

Bydd myfyrwyr sydd wedi’u cofrestru ar raglenni sy’n arwain at gofrestriad proffesiynol, neu raglen arall a ddiffinnir yn achos arbennig gan Golegau/Ysgolion, yn cael eu cynnwys yn yr ymagwedd Rhwyd Ddiogelwch. Fodd bynnag, oherwydd gofynion cyrff proffesiynol, statudol a rheoleiddiol, mae’n bosib y caiff yr ymagwedd rhwyd ddiogelwch ei chymhwyso mewn ffyrdd amrywiol. Bydd Colegau/Ysgolion myfyrwyr yn rhoi gwybod iddynt sut bydd yr ymagwedd rhwyd ddiogelwch yn gweithio ar gyfer eu rhaglen benodol.

1.

Disgwylir i’r holl fyfyrwyr astudio am 180 o gredydau ar gyfer eu rhaglen a rhoi cynnig ar bob asesiad, yn unol â’r rheoliadau academaidd perthnasol.

2.

Rhaid i bob myfyriwr gronni o leiaf 901 o gredydau a addysgir a 60 o gredydau Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd, yn unol â Rheoliadau Academaidd perthnasol y Brifysgol, i fod yn gymwys am ddyfarniad (er mwyn dangos bod deilliannau dysgu’r rhaglen wedi’u cyflawni).

3.

Lle gall cyfyngiadau’r Pandemig effeithio ar yr ymagwedd asesu wreiddiol, a lle bo’n angenrheidiol ac yn briodol, gall eu Coleg/Ysgol newid ymagweddau asesu i alluogi myfyrwyr i barhau i gyfranogi yn eu hastudiaethau.

4.

Efallai y bydd angen addasu’r Deilliannau Dysgu a, lle bo’n angenrheidiol, yr ymagwedd asesu, ar gyfer yr elfen 60 credyd o Ddysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd (traethawd estynedig neu brosiect) er mwyn adlewyrchu’r heriau sydd ynghlwm wrth astudio yn yr amgylchiadau presennol, gan gynnal safonau’r rhaglen ar yr un pryd.

5.

Gall myfyrwyr sy’n ymgymryd â phrosiectau labordy (neu brosiectau eraill y bydd yr amgylchiadau’n effeithio arnynt) fel rhan o’u Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd gyflwyno cais i ohirio eu hastudiaethau a dychwelyd i’w cwblhau yn ystod sesiwn academaidd 2020-21. Ni fydd rhaid i fyfyrwyr dalu unrhyw ffioedd Prifysgol sy’n codi o ganlyniad i hyn, ond dylent sylwi y gall fod angen iddynt dalu costau ychwanegol, o ganlyniad i, er enghraifft, lety, teithio a gohirio cyflogaeth.

6.

Bydd pob myfyriwr yn gymwys i gael ei ystyried am Amgylchiadau Esgusodol, yn unol â’r polisi diwygiedig ar Amgylchiadau Esgusodol.

7.

Ni fydd yr marc isaf a bennir yn y Rheoliadau Meistr a Addysgir Safonol yn Rhan 1 a Rhan 2 i ymgeisydd gael ei ystyried am Deilyngdod neu Ragoriaeth yn berthnasol. Dyfernir Teilyngdod neu Ragoriaeth ar sail cyfartaledd cyffredinol y myfyriwr ar gyfer y cynllun gradd, gan ddefnyddio’r pwysiadau canlynol:

Credydau a Gronnwyd Pwysiad Cymharol
60 Credyd Gorau 3
60 Credyd Gorau Nesaf 2
Y 60 Credyd sy’n Weddill 1


8.

Bydd myfyrwyr sy’n methu modiwlau’n cael eu cofrestru’n awtomatig ar gyfer Asesiad Atodol. Lle bo rheoliadau rhaglen yn caniatáu hynny, bydd y Brifysgol yn goddef methiant i lawr i 40% mewn modiwlau a addysgir heblaw am rai craidd ar gyfer hyd at 30 credyd, yn unol â’r rheoliadau academaidd cyfredol.

Bydd myfyrwyr sy’n gymwys am oddefiant yn yr ymgais gyntaf, ond sydd am ildio eu hawl i asesiad atodol yn y modiwlau a fethwyd, yn gallu cyflwyno cais, o fewn 10 niwrnod a chyda chefnogaeth eu Coleg/Ysgol, i fodiwlau gael eu cofnodi fel ‘methiannau a oddefir’, yn unol â’r rheoliadau academaidd safonol.

Cyfeirir at fethiannau o’r fath fel ‘methiannau a oddefir’. Ni chaiff credyd ei ddyfarnu am fethiannau a oddefir.

9.

Caiff myfyrwyr ohirio eu hastudiaethau, yn unol â’r rheoliadau academaidd cyfredol, a bydd y Brifysgol yn ystyried ceisiadau gan fyfyrwyr â chydymdeimlad. Ni fydd myfyrwyr nad ydynt yn dilyn modiwlau yn ystod cyfnod gweithredu diffiniedig y rheoliadau hyn yn destun y ‘rhwyd ddiogelwch’ at ddibenion dyfarnu dosbarth gradd. Yn amodol ar gymeradwyaeth, gellir estyn cyfnodau ymgeisyddiaeth, o fewn cyfyngiadau Byrddau’r Brifysgol.

Amgylchiadau Esgusodol ac Asesiadau Atodol:

10.

Caiff myfyrwyr gyfle i ymgymryd ag asesiadau atodol (wedi’u capio) i wneud iawn am gredydau a fethwyd mewn modiwlau a addysgir, yn unol â’r rheoliadau academaidd cyfredol.

11.

Bydd myfyrwyr ag Amgylchiadau Esgusodol a gymeradwywyd yn cael eu hystyried â chydymdeimlad am estyniadau a/neu ohiriad i gefnogi eu hastudiaethau, yn unol â’r rheoliadau academaidd safonol.

12.

Os oes nifer uchel o asesiadau wedi’u gohirio neu atodol gan fyfyrwyr, mewn trafodaeth â’u Coleg/Ysgol, gellir ystyried estyn dyddiad cyflwyno’r elfen Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd. Ni fydd rhaid iddynt dalu ffioedd ychwanegol y Brifysgol sy’n codi.

13.

Bydd myfyrwyr sy’n methu’r elfen Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd yn gymwys yn awtomatig i roi un cynnig ar ailgyflwyno (wedi’i gapio), yn unol â’r rheoliadau academaidd cyfredol a therfynau amser. Ni fydd y Brifysgol yn gofyn iddynt dalu ffioedd ychwanegol sy’n codi.

14.

Gellir caniatáu i fyfyrwyr ag amgylchiadau esgusodol a gymeradwywyd ohirio asesiad ar gyfer modiwlau a addysgir tan flwyddyn academaidd 2020-21, a’i sefyll fel ymgeiswyr allanol.

15.

Bydd yr egwyddor marc gorau’n berthnasol i asesiadau mae myfyrwyr yn ymgymryd â nhw o ganlyniad i Amgylchiadau Esgusodol yn sgil y pandemig presennol, boed yn y sesiwn academaidd bresennol neu’r sesiwn nesaf.

16.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr sy’n methu modiwlau craidd ymgymryd ag asesiad atodol, yn unol â’r rheoliadau academaidd safonol.

17.

Caiff yr holl asesiadau atodol eu capio ar 50%, yn unol â’r rheoliadau academaidd safonol.

18.

Dylai asesiadau atodol ac wedi’u gohirio yn y sesiwn academaidd adlewyrchu fformat a phwysiad yr asesiad gwreiddiol, lle bynnag y bo modd.

19.

Ni fydd myfyrwyr sy’n pasio modiwlau yn gymwys am asesiad atodol er mwyn gwella eu marc yn y modiwl.

  1. Oni bai y pennir gofyniad uwch o ran credydau mewn rheoliadau rhaglen benodol

RHEOLIADAU PENODOL AR GYFER RHAGLENNI MEISTR SAFONOL 180 CREDYD

Dysgu Annibynnol dan Gyfarwyddyd

Diffinnir dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd fel darn o waith unigol neu nifer o ddarnau o astudiaeth a gyfarwyddwyd gan yr unigolyn (a wnaed dan arweiniad goruchwyliwr), yn rhoi cyfanswm o 60 credyd, sy’n darparu cyfle i wneud ymchwil estynedig mewn un neu ragor o agweddau o’r maes llafur sy’n berthnasol i’r rhaglen. Gall dysgu annibynnol dan gyfarwyddyd gymryd amrywiaeth o ffurfiau, wedi eu dewis i fod y rhai mwyaf addas i’r rhaglen, a/neu i wella rhagolygon cyflogadwyedd y myfyrwyr. Gall hyn gael ei ddiffinio pan gymeradwyir y rhaglen a bydd yn gyfwerth â’r ymdrech sydd ei angen i baratoi traethawd hir hyd at 20,000 o eiriau.