Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
stampiau inc mewn gwasg argraffu
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf

 Mae'r cwrs hwn wedi gorffen am y tymor hwn. Gwiriwch eto ar ddiwedd mis Medi am ddyddiadau'r tymor nesaf.

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Bydd yn eich helpu i wella'ch gramadeg sylfaenol cyn i chi ysgrifennu'ch aseiniadau. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â meysydd hanfodol gramadeg Saesneg, megis defnyddio'r llais fynegol/oddefol a strwythur sylfaenol brawddegau i helpu i wella cywirdeb eich ysgrifennu. 

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes Llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau awr ar-lein canlynol:

SESIWN UN: Rhannau Ymadrodd

Rhannau ymadrodd yw’r gwahanol fathau o eiriau sy’n creu ein lleferydd a’n hysgrifennu. Maent fel blociau adeiladu cyfathrebu. Mae’n ddefnyddiol gwybod y rhannau ymadrodd a deall sut maent yn gweithio ar y cyd er mwyn helpu i adeiladu brawddegau da. 

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 3ydd Chwef. 2022, 13:00-14:00

SESIWN DAU: Trefn Geiriau

Bydd gwahanol ieithoedd yn trefnu geiriau mewn ffyrdd gwahanol i’r Saesneg. Diben y wers hon yw amlinellu sut i drefnu geiriau a chynnig cyfle i ymarfer hyn mewn brawddegau.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 10fed Chwef. 2022, 13:00-14:00

SESIWN TRI: Cysyllteiriau

Diben y wers hon yw'ch helpu i ymgyfarwyddo â chysyllteiriau a'r ffyrdd posib y gellir eu defnyddio, gan eich galluogi i wella llif eich ysgrifennu a'ch iaith.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 17eg Chwef. 2022, 13:00-14:00

SESIWN PEDWAR: Geiriau Pontio

Bydd y wers hon yn canolbwyntio ar adferfau a geiriau ac ymadroddion pontio, gydag enghreifftiau o'u swyddogaeth ac ymarferion i ddysgu sut i ddefnyddio ac adnabod pob un ohonynt.  Byddwn yn ystyried eu strwythurau a’r dulliau posib y gellir eu defnyddio, gan eich galluogi i wella eich gramadeg a llif eich ysgrifennu a'ch iaith.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 24ain Chwef. 2022, 13:00-14:00

SESIWN PUMP: Brawddegau a Chymalau Amodol

Yn aml defnyddir brawddegau amodol mewn ysgrifennu academaidd at ddiben dyfalu neu wneud argymhellion. Mae'r wers hon yn ystyried y ffyrdd gwahanol y gellir llunio a defnyddio brawddegau a chymalau amodol.
 

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 3ydd Mawrth 2022, 13:00-14:00

SESIWN CHWECH: Cymalau Perthynol

Math o is-gymal yw'r cymal perthynol ac mae'n ychwanegu gwybodaeth ychwanegol am enw neu ymadrodd enwol. Maent yn helpu i wneud ein hysgrifennu a'n hiaith yn fwy rhugl. Diben y wers hon yw'ch helpu i ymgyfarwyddo â chymalau perthynol. Byddwn yn ystyried eu strwythurau a'r ffyrdd posib y gellir eu defnyddio.
 

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 10fed Mawrth 2022, 13:00-14:00

SESIWN SAITH: Amserau mewn Ysgrifennu Academaidd

Bydd angen i chi ddefnyddio ystod o amserau i gyfathrebu'n effeithiol wrth gwblhau eich aseiniadau. Fodd bynnag, mewn ysgrifennu academaidd, defnyddir rhai amserau’n amlach nag eraill. Y rhain fydd prif ganolbwynt y wers hon, er y byddwn hefyd yn edrych yn gyflym ar ble y gallech ddefnyddio amserau eraill hefyd.
 

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 17eg Mawrth 2022, 13:00-14:00

SESIWN WYTH: Berfau Moddol

Mae'r wers hon yn ystyried Berfau Moddol; math o ferf ategol a ddefnyddir ar y cyd â'r prif ferfau i fynegi graddau o sicrwydd, gallu, neu i ddangos rhwymedigaeth a rhyddid i weithredu.
 

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 24ain Mawrth 2022, 13:00-14:00

SESIWN NAW: Y Goddefol

Yn aml defnyddiwn y goddefol mewn ysgrifennu academaidd. Bydd y wers hon yn ystyried sut mae'r goddefol yn cael ei ffurfio, a pham ac ym mhle mae'n cael ei ddefnyddio mewn ysgrifennu academaidd.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 31ain Mawrth 2022, 13:00-14:00

SESIWN DEG: Cymalau

Diben y wers hon yw'ch helpu i ddeall sut a phryd i ddefnyddio cymalau’n gywir. Gwallau o ran cymalau yw’r gwallau mwyaf cyffredin a wneir gan ddysgwyr iaith. Mae hyn yn aml yn deillio o'r ffaith nad oes rhywbeth sy'n cyfateb iddynt yn iaith gyntaf y myfyriwr.

 

AR-LEIN TRWY ZOOM
Iau 7fed Ebrill 2022, 13:00-14:00