Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
stampiau inc mewn gwasg argraffu
Trosolwg
level of study Myfyrwyr nad yw'r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt
time taken to complete 10 awr adferf

CLICIWCH Y BUTTON HON I ARWYDDO I'R CWRS BYW

 

Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer myfyrwyr nad Saesneg yw eu iaith gyntaf. Bydd yn eich helpu i wella'ch gramadeg sylfaenol cyn i chi ysgrifennu'ch aseiniadau. Mae'r cwrs hwn yn ymdrin â meysydd hanfodol gramadeg Saesneg, megis defnyddio'r llais fynegol/oddefol a strwythur sylfaenol brawddegau i helpu i wella cywirdeb eich ysgrifennu. 

Mae’r cwrs hwn a addysgir hefyd ar gael fel cwrs astudio annibynnol ar Canvas. Am ragor o wybodaeth ewch i dudalen e-Ddysgu’r cwrs.

Gwybodaeth: Mae modiwlau sy'n cario'r cod UG yn fodiwlau dwyn credyd. Golyga hyn y bydd cwblhau'r modiwlau hyn yn llwyddiannus trwy fynychu 80% o'r cwrs, yn ymddangos ar eich Adroddiad Cyflawniad Addysg Uwch (HEAR).

Maes Llafur

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys y sesiynau awr canlynol:

SESIWN UN: Rhannau Ymadrodd

Rhannau ymadrodd yw’r gwahanol fathau o eiriau sy’n creu ein lleferydd a’n hysgrifennu. Maent fel blociau adeiladu cyfathrebu. Mae’n ddefnyddiol gwybod y rhannau ymadrodd a deall sut maent yn gweithio ar y cyd er mwyn helpu i adeiladu brawddegau da. 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 9fed Chwefror 2023, 12:00-13:00

SESIWN DAU: Trefn Geiriau

Bydd gwahanol ieithoedd yn trefnu geiriau mewn ffyrdd gwahanol i’r Saesneg. Diben y wers hon yw amlinellu sut i drefnu geiriau a chynnig cyfle i ymarfer hyn mewn brawddegau.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 16eg Chwefror 2023, 12:00-13:00

SESIWN TRI: Cysyllteiriau

Diben y wers hon yw'ch helpu i ymgyfarwyddo â chysyllteiriau a'r ffyrdd posib y gellir eu defnyddio, gan eich galluogi i wella llif eich ysgrifennu a'ch iaith.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 23ain Chwefror 2023, 12:00-13:00

SESIWN PEDWAR: Geiriau Pontio

Bydd y wers hon yn canolbwyntio ar adferfau a geiriau ac ymadroddion pontio, gydag enghreifftiau o'u swyddogaeth ac ymarferion i ddysgu sut i ddefnyddio ac adnabod pob un ohonynt.  Byddwn yn ystyried eu strwythurau a’r dulliau posib y gellir eu defnyddio, gan eich galluogi i wella eich gramadeg a llif eich ysgrifennu a'ch iaith.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 2il Mawrth 2023, 12:00-13:00

SESIWN PUMP: Brawddegau a Chymalau Amodol

Yn aml defnyddir brawddegau amodol mewn ysgrifennu academaidd at ddiben dyfalu neu wneud argymhellion. Mae'r wers hon yn ystyried y ffyrdd gwahanol y gellir llunio a defnyddio brawddegau a chymalau amodol.
 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 9fed Mawrth 2023, 12:00-13:00

SESIWN CHWECH: Cymalau Perthynol

Math o is-gymal yw'r cymal perthynol ac mae'n ychwanegu gwybodaeth ychwanegol am enw neu ymadrodd enwol. Maent yn helpu i wneud ein hysgrifennu a'n hiaith yn fwy rhugl. Diben y wers hon yw'ch helpu i ymgyfarwyddo â chymalau perthynol. Byddwn yn ystyried eu strwythurau a'r ffyrdd posib y gellir eu defnyddio.
 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 16eg Mawrth 2023, 12:00-13:00

SESIWN SAITH: Amserau mewn Ysgrifennu Academaidd

Bydd angen i chi ddefnyddio ystod o amserau i gyfathrebu'n effeithiol wrth gwblhau eich aseiniadau. Fodd bynnag, mewn ysgrifennu academaidd, defnyddir rhai amserau’n amlach nag eraill. Y rhain fydd prif ganolbwynt y wers hon, er y byddwn hefyd yn edrych yn gyflym ar ble y gallech ddefnyddio amserau eraill hefyd.
 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 23ain Mawrth 2023, 12:00-13:00

SESIWN WYTH: Berfau Moddol

Mae'r wers hon yn ystyried Berfau Moddol; math o ferf ategol a ddefnyddir ar y cyd â'r prif ferfau i fynegi graddau o sicrwydd, gallu, neu i ddangos rhwymedigaeth a rhyddid i weithredu.
 

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 30ain Mawrth 2023, 12:00-13:00

SESIWN NAW: Y Goddefol

Yn aml defnyddiwn y goddefol mewn ysgrifennu academaidd. Bydd y wers hon yn ystyried sut mae'r goddefol yn cael ei ffurfio, a pham ac ym mhle mae'n cael ei ddefnyddio mewn ysgrifennu academaidd.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 27ain Ebrill 2023, 12:00-13:00

SESIWN DEG: Cymalau

Diben y wers hon yw'ch helpu i ddeall sut a phryd i ddefnyddio cymalau’n gywir. Gwallau o ran cymalau yw’r gwallau mwyaf cyffredin a wneir gan ddysgwyr iaith. Mae hyn yn aml yn deillio o'r ffaith nad oes rhywbeth sy'n cyfateb iddynt yn iaith gyntaf y myfyriwr.

CAMPWS SINGLETON
Dydd Iau 4ydd Mai 2023, 12:00-13:00