Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Datblygu ymwybyddiaeth fasnachol

"Dyna sut mae'r diwydiant yn ffitio at ei gilydd.” - TARGETjobs

Mae datblygu ymwybyddiaeth fasnachol yn gwella'ch gobaith o gael swydd well â chyflog uwch. Mae'n eich galluogi i ofyn cwestiynau hynod berthnasol mewn cyfweliad ac i arddangos eich cymhelliad, eich craffter busnes a'r ymdrech rydych wedi'i wneud i ymchwilio i'r sefydliad rydych yn gwneud cais iddo a'r diwydiannau mae'n gweithredu ynddynt.

Golyga ddeall sut y mae busnes yn gweithredu, y ffactorau sy'n ei alluogi i lwyddo, yr heriau mae'n eu hwynebu ac agweddau ar ei gyd-destun/amgylchedd masnachol ehangach e.e. gwleidyddol, cymdeithasol, technolegol etc.

Mae bron pob cyflogwr yn chwilio am ymwybyddiaeth fasnachol, nid dim ond banciau neu gwmnïau sy'n cynnig swyddi gwerthu neu farchnata. Mae angen synnwyr busnes ar sefydliadau sector cyhoeddus, elusennau a sefydliadau gwirfoddol hefyd er mwyn codi arian a rheoli adnoddau yn effeithiol, felly gallai'r math o sgiliau y gallech fod wedi'u dysgu mewn cwmni sector preifat fod yn drosglwyddadwy i'r sector cyhoeddus/nid er elw hefyd.

Dyma rai pynciau i feddwl amdanynt wrth ymchwilio sefydliadau yr hoffech weithio iddynt:

Sut mae busnes yn gweithredu 

 • Ei strwythur staffio - natur rôl swyddi'r busnes a'r cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant/datblygiad proffesiynol sydd ar gael i staff
 • Prosesau: Rheolaeth ariannol/cyfrifyddu, adnoddau dynol, systemau technoleg gwybodaeth a ddefnyddir, prosesau gweithgynhyrchu/darparu gwasanaethau, deddfwriaeth y mae angen cydymffurfio â hi
 • Datganiad Cenhadaeth – diben y sefydliad, beth mae am ei gyflawni yn y dyfodol
 • Gwerthoedd - ethos a diwylliant, arddull reoli, polisïau cyfeillgar i'r teulu, polisïau amrywiaeth, effaith ar y gymuned ac agwedd tuag at Gyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol
 • Sut mae'n marchnata'i hun – pwy yw'r cwsmeriaid a sut mae'n eu cadw, arbenigedd y farchnad mae'n gweithredu ynddi, pwy yw'r cystadleuwyr a sut mae'n cymharu â hwy, pwy yw'r busnesau allweddol eraill yn y diwydiant
 • Pwy yw'r cyflenwyr
 • Y mathau o gynnyrch a gwasanaethau a ddarpara a safonau/lefel y gwasanaeth yr anela atynt
 • Cyfradd twf a phroffidioldeb

 
Cyd-destun

 • Problemau y mae'r diwydiant y mae'r sefydliad yn rhan ohono yn eu hwynebu
 • Gwleidyddol - e.e. cytundebau mewnforio/allforio
 • Economaidd – cyflwr cyffredinol yr economi, effaith ar gystadleuaeth
 • Cymdeithasol – effaith ar yr amgylchedd a'r gymuned leol
 • Materion sy'n gysylltiedig ag effaith y sefydliad ar yr amgylchedd a datblygu cynaliadwy
 • Datblygiadau technolegol
 • Sylw yn y cyfryngau – a oes unrhyw ddêl neu gyfuno wedi bod yn sector y busnes yn ddiweddar


Adnoddau

 Ewch i wefan y cyflogwr a darllenwch unrhyw lenyddiaeth y gall ei anfon atoch. Peidiwch â darllen y tudalennau recriwtio yn unig – darllenwch yr adrannau i gwsmeriaid hefyd. Siaradwch â gweithwyr cyfredol, yn enwedig graddedigion diweddar, i gael syniad o ddiwylliant gwaith a gwerthoedd y sefydliad – mae pethau megis interniaethau, cysgodi swydd, ffeiriau gyrfaoedd a rhaglen o sgyrsiau cyflogwyr oll yn gyfle gwych ar gyfer hyn.

Cliciwch yma am wybodaeth am ein rhaglen ddigwyddiadau.

Dyma ddolenni defnyddiol i roi cychwyn i chi ar gasglu syniadau am ymwybyddiaeth fasnachol:

Sectorau Cyflogaeth/Diwydiant 

Mae Cyrff Proffesiynol yn darparu gwybodaeth am yrfaoedd a datblygiad proffesiynol parhaus, aelodaeth i fyfyrwyr a chyfnodolion proffesiynol. Er enghraifft, ewch i totalprofessions.com; daw'r wefan â'r wybodaeth y mae cyrff proffesiynol yn ei darparu am yrfaoedd proffesiynol, llwybrau mynediad, interniaethau, cynlluniau i raddedigion, cymwysterau ac ariannu ar gyfer hyfforddiant at ei gilydd.

Teledu a Radio

Rhaglenni Newyddion BBC ar y teledu/radio, megis: Working Lunch, The Money Programme, World Business Review, BBC World Business Report ac yn y blaen. Mae rhaglenni megis Dragons’ Den a The Apprentice yn ysgafnach, ond codant faterion perthnasol.

Y wasg ac asiantaethau newyddion

Defnyddiwch eich rhwydweithiau

 • Y Gwasanaeth Gyrfaoedd: Ewch i ddigwyddiadau megis cyflwyniadau recriwtio a ffeiriau gyrfaoedd, lle cewch gyfle i siarad â recriwtiaid graddedig diweddar y cyflogwyr a chael gwybodaeth am y problemau allweddol maent yn eu hwynebu.
 • Eich cysylltiadau: Siaradwch â'ch cyfeillion, teulu, tiwtoriaid
 • Cymdeithasau Myfyrwyr: trefnu digwyddiadau, Dyfodol Disglair, AIESEC
 • Cyrff Proffesiynol: gwybodaeth gyrfaoedd, aelodaeth i fyfyrwyr, cylchgronau proffesiynol

Sut mae busnesau'n asesu'ch ymwybyddiaeth fasnachol? 
Gwyliwch y fideo hwn am yr ateb.