Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth yw LinkedIn?

Mae LinkedIn yn rhwydwaith cymdeithasol ar-lein a gynlluniwyd i gysylltu pobl yn broffesiynol. Mae LinkedIn yn caniatáu i chi gysylltu ag unigolion ar lefel broffesiynol, megis cydweithwyr cyfredol a chyn-gydweithwyr, cyd-fyfyrwyr, academyddion, mae'r rhestr yn ddiddiwedd.

LinkedIn yw eich CV ar-lein gweithredol, sy'n caniatáu i chi rannu'ch sgiliau a'ch profiadau ag eraill. Mae'n esblygu o hyd ac yn hawdd i'w ddiweddaru. Pa bryd bynnag y byddwch yn mynd ar gwrs, yn cyflawni profiad gwaith neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol, rhowch hynny ar eich proffil. Mae cyflogwyr yn awyddus i ddarganfod sut rydych wedi esblygu a datblygu yn ystod eich amser yn y Brifysgol.

Mae LinkedIn yn cynnwys grŵp 'Students and Recent Graduates' a grëwyd i roi cyngor ar ffyrdd o rwydweithio’ch ffordd i swydd - ewch i https://careers.linkedin.com/students. Cyhoeddir swyddi ar gyfer myfyrwyr a graddedigion diweddar yn https://students.linkedin.com/.

Camau nesaf…

rëwch eich proffil:

  • Eich Llun – defnyddiwch lun diweddar er mwyn eich adnabod yn hawdd. Gwnewch yn siŵr, fodd bynnag, bod y llun yn broffesiynol. Defnyddiwch gefndir eglur ac osgowch hunlun. Mae pobl yn fwy tebygol o fynd i broffiliau LinkedIn â llun.
  • Eich Pennawd – os ydych yn astudio, gallwch grybwyll eich bod yn fyfyriwr, ond gallwch hefyd gynnwys unrhyw waith gwirfoddol, gwaith rhan-amser neu waith ar eich liwt eich hun rydych yn eu cyflawni. Dewiswch eiriau allweddol i helpu recriwtwyr posib i ddod o hyd i chi.
  • Eich Crynodeb – dyma'ch cyfle i farchnata'ch hun yn effeithiol. Meddyliwch am eich meysydd astudio, eich cyflawniadau, eich gwaith rhan-amser a'ch sgiliau penodol yr hoffech i gyflogwyr sylwi amdanoch. Ceisiwch gadw'ch datganiad i oddeutu 100 o eiriau.
  • Adeiladu'ch Proffil – bydd LinkedIn yn eich atgoffa am feysydd nad ydych wedi'u cwblhau yn eich proffil. Mae'n werth gweithredu ar yr anogwyr i lenwi unrhyw fylchau yn eich addysg neu brofiad gwaith, am fod proffil anghyflawn yn edrych yn anorffenedig i recriwtwyr posib. Os ydych yn cadw blog, mae un o'ch erthyglau wedi'i chyhoeddi yn Waterfront neu rydych wedi cymryd rhan mewn dechrau menter – peidiwch â dweud beth rydych wedi'i wneud yn unig, dangoswch hynny.
  • Argymhellion – ceisiwch argymhellion gan gyd-fyfyrwyr, eich tiwtor, cydweithwyr cyfredol neu gyn-gydweithwyr. Mae argymhellion yn rhoi clodforusrwydd i'ch proffil LinkedIn ac yn darparu geiriau allweddol ar gyfer eich proffil.
  • Ymunwch â Grwpiau a Dilynwch Sefydliadau – ymunwch â grwpiau sy'n berthynol i sectorau lle'r hoffech weithio. Gallai hyn roi trosolwg da i chi o ddatblygiadau a themâu cyfredol sy'n gymwys i'r sector. Dilynwch sefydliadau lle'r hoffech ddod o hyd i brofiad gwaith neu ddilyn gyrfa er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am swyddi.
  • Defnyddiwch y Porth Myfyrwyr – defnyddiwch yr offeryn chwilio i danysgrifio i swyddi neu defnyddiwch 'LinkedIn Student Portal' i chwilio am swyddi ac interniaethau i fyfyrwyr cyfredol a graddedigion diweddar.

Awgrymiadau i gloi…

  • Gwnewch yn siŵr nad oes camgymeriadau sillafu neu ramadegol unrhyw le yn eich proffil – cofiwch, fel gyda CV, mai dyma'r argraff gyntaf i recriwtwyr posib.
  • Cadwch eich proffil a'ch cysylltiadau yn weithredol fel eich bod yn ymddangos tuag at frig unrhyw restr gan recriwtwyr posib.

Gweler hefyd ein tudalen gyffredinol am ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol i chwilio am swydd.