Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwnewch i’ch CV fod ben ac ysgwyddau’n well na rhai pobl eraill

A - C D - H L - R S - Y Awgrym da
Adolygu
Adrodd
Addasu
Addysgu
Amserlennu
Arallgyfeirio
Arbed
Arloesi
Arwain
Asesu
Atal
Buddsoddi
Caffael
Canoli
Casglu
Cefnogi
Cofnodi
Creu
Crynhoi
Cwblhau
Cwnsela
Cwtogi
Cychwyn
Cydgrynhoi
Cydweithio
Cyfarwyddo
Cyfieithu
Cyflawni
Cyflwyno
Cyflymu
Cyfuno
Cynghori
Cymhwyso
Cynhyrchu
Cynnal
Cynllunio
Cynnig 
Dadansoddi
Datblygu
Datgelu
Datrys
Dechrau
Defnyddio
Denu
Dethol
Diffinio
Dileu
Diwygio
Dyblu
Dyfeisio
Ehangu
Ennill
Ffurfio
Galluogi
Golygu
Gorfodi
Goruchwylio
Gosod
Gostwng
Gweinyddu
Gweithredu
Gwella
Gwerthuso
Gwirio
Hyfforddi
Lansio
Lleihau
Llunio
Llwyddo
Meithrin
Mesur
Moderneiddio
Monitro
Mynd i’r afael â
Osgoi
Paratoi
Pennu
Perfformio
Perswadio
Profi
Prosesu
Prynu
Rhagfynegi
Rhagori
Rhagweld
Rheoli
Rhoi ar waith
Rhwystro
Safoni
Sefydlu
Symleiddio
Trefnu
Trin
Trosi
Tywys
Uno
Ysgafnhau
Ymchwilio
Ymgyfarwyddo
Ymyrryd
Ysbrydoli
Ysgogi 

Mae’n bwysig disgrifio sut y
gwnaethoch bethau hefyd: 
er enghraifft...

Yn Fedrus
Yn Effeithiol
Yn Brydlon
Yn Ddibynnol
Yn Gyson
Yn Effeithlon
Yn Gyflym
Yn Ddidrafferth
Yn Glir
Yn Garedig
Yn Dawel
Yn Dda