Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i Chwilio am Swydd

Mae cyflogwyr yn defnyddio Cyfryngau Cymdeithasol i recriwtio graddedigion dawnus.  Mae'n ffordd gost-effeithiol o hysbysebu, gan nad yw'n costio dim yn aml!

Trwy ddilyn, ac ymwneud â, recriwtwyr a sefydliadau trwy gyfryngau cymdeithasol, gallwch gadw'n gyfredol â'r datblygiadau a newyddion diweddaraf. Gwiriwch a oes gan gyflogwyr gyfrifon penodol ar gyfer swyddi gwag cyfredol, cyfleoedd interniaeth a recriwtio graddedigion. Chwiliwch am gyfrifon cyfryngau cymdeithasol penodol a blogiau sy'n berthnasol i'ch maes, er enghraifft cyrff proffesiynol megis CIPD am yrfaoedd ym maes adnoddau dynol.

Gall cyfryngau cymdeithasol fod yn ffordd wych o ddatblygu'ch Ymwybyddiaeth fasnachol a rhwydweithio.

Top Ten tips for Social Media job seeking gan The Guardian.

Pa offer sydd ar gael i mi? 

LinkedIn – y rhwydwaith cymdeithasol proffesiynol mwyaf.  Adeiladwch broffil trwy CV ar-lein i amlygu'ch addysg a'ch profiad i'r rhai sy'n recriwtio, ac i ddatblygu'ch 'brand'. Cysylltwch â chyn-gydweithwyr gan adeiladu'ch rhwydwaith; ymunwch â grwpiau perthnasol a fforymau trafod. Mae LinkedIn  yn cynnwys grŵp Myfyrwyr a Graddedigion Diweddar a ddyluniwyd i roi cyngor ar ffyrdd i rwydweithio’ch ffordd i swydd; ewch i https://careers.linkedin.com/students i’ch helpu chi i ddechrau arni. Cyhoeddir swyddi ar gyfer myfyrwyr a graddedigion diweddar yn https://students.linkedin.com.  Gweler hefyd ein tudalen sy’n egluro sut i wneud y mwyaf o LinkedIn.

Facebook

Sicrhewch fod eich cysylltiadau ar Facebook yn gwybod eich bod yn chwilio am swydd, a chadwch yn gyfredol â'r sefydliadau lle mae diddordeb gennych mewn swydd trwy 'hoffi' eu tudalennau. 

Twitter: 

Adnodd rhagorol am chwilio am swydd.  Gellwch:

  • Dilyn cysylltiadau o fewn y diwydiant
  • Anfon a darllen trydariadau byr gan ddarparu gwybodaeth yn sydyn
  • Dilyn ffrwd trydar swyddogol cwmnïau
  • Chwilio am wybodaeth benodol o ran recriwtio graddedigion neu swyddi gwag

Cofiwch sicrhau, o gynnwys enwau sefydliadau mewn hashnod, bod eich trydariad yn broffesiynol.  Unwaith ei fod yn gyhoeddus, does dim modd tynnu trydariad yn ôl.

Gan ddibynnu ar y sector neu broffesiwn, ystyriwch offer eraill megis blogiau ac Instagram yn achos swyddi creadigol neu yn y cyfryngau.

Maglau i'w hosgoi - rheoli'ch presenoldeb ar-lein

Mae'n bwysig i chi farchnata'ch hunain i ddarpar gyflogwyr trwy gyfryngau cymdeithasol. Twtiwch eich proffil, gan sicrhau ei fod yn broffesiynol; rydych am ddenu sylw am y rhesymau iawn!

Cynghorion ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn broffesiynol:

  • Llwytho llun proffil proffesiynol
  • Ystyried defnyddio cyfrif ar wahân wrth chwilio am swyddi
  • Twtio'ch proffil - gwirio'r sillafu a'r gramadeg; ysgrifennu proffil sy'n cynnwys geiriau allweddol sy'n amlygu'ch sgiliau a'ch profiad
  • Adolygu'ch gosodiadau preifatrwydd
  • Meddwl, bob amser, cyn postio - gan osgoi llwytho unrhyw beth y gellid tybio ei fod yn sarhaus neu'n anaddas

Edrychwch ar TARGETjobs:  rheoli’ch enw da ar-lein.

Dilynwch ni ar Gyfryngau Cymdeithasol: