Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae llawer mwy o ddewisiadau ar gael i chi nag y dychmygoch:  

Mae dros y deuparth o swyddi graddedigion a hysbysebir yn agored i raddedigion mewn unrhyw ddisgyblaeth, oherwydd bod cyflogwyr yn gwerthfawrogi'r sgiliau cyffredinol uwch yr enillwch drwy eich profiad yn y brifysgol, megis: meddwl yn feirniadol a dadansoddol; dulliau ymchwil; gwaith tîm; cynllunio a threfnu; rheoli prosiectau; sgiliau cyflwyno; a'r ffordd gywir o feddwl.
Gall gweithio trwy'r Cwrs Datblygu Gyrfa a defnyddio ein hadnoddau gwybodaeth a'n gwasanaethau cyngor ac arweiniad eich helpu i:

  • Ddadansoddi'ch diddordebau, eich sgiliau a'ch rhinweddau personol
  • Myfyrio ynghylch eich gwerthoedd gwaith
  • Adnabod eich hoff ddull o weithio
  • Ymchwilio mathau o swyddi.

Dyma rai mannau cychwyn i'ch helpu i ymchwilio'ch dewisiadau:-

Graduate Prospects - gwefan allweddol ar gyfer derbyn gwybodaeth a chyngor am yrfaoedd i raddedigion:

  • Beth allaf wneud gyda'm gradd?: Arweiniad i swyddi posib gyda'ch pwnc, y math o sgiliau byddwch wedi'u datblygu, cyflogwyr posib, dewisiadau ar gyfer astudio pellach a chyrchfannau graddedigion diweddar yn eich disgyblaeth radd ledled y DU. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ddefnyddio'ch gradd.
  • Proffiliau swyddi: Mae'r rhain yn cynnig proffiliau manwl ar amrywiaeth eang o swyddi i raddedigion a chyngor ar sut i'w cael.
  • Prospects Career Planner: Man cychwyn da am ei fod wedi'i gynllunio ar gyfer myfyrwyr addysg uwch yn benodol. Mae'n caniatáu i chi greu proffil yn dadansoddi beth rydych ei eisiau mewn swydd, eich sgiliau a'r hyn sy'n eich cymell; yna mae'n cynnig proffil swyddi o'r gronfa ddata sy'n cyd-fynd â'ch proffil personoliaeth i roi syniadau am yrfaoedd i chi eu hymchwilio ymhellach.

Adnoddau ychwanegol:

Mae TARGETjobs yn safle pwysig arall i fyfyrwyr a graddedigion Addysg Uwch.

Mae Inside Careers yn ymdrin â'r meysydd gyrfaoedd canlynol: bancio a buddsoddiadau; cyfrifeg siartredig; trethi; gwaith actiwaraidd; yswiriant a phensiynau; ymgynghoriaeth reoli; ac atwrneiod patentau.

Mae TotalProfessions.com yn tynnu ynghyd y wybodaeth mae cyrff proffesiynol yn darparu am yrfaoedd proffesiynol, llwybrau mynediad, interniaethau, cynlluniau graddedigion a chymwysterau proffesiynol yn ogystal â chyllid sydd ar gael i ennill cymwysterau.

Mae The JobCrowd yn adolygu nifer o swyddi gwahanol ac maent wedi'u hysgrifennu gan weithwyr yn y prif gwmnïau. Heb wneud y swydd eich hun, mae hon yn ffordd wych o ddysgu beth mae'r gwaith yn ei gynnwys o ddydd i ddydd.

Cyrchfannau gyrfa graddedigion

Beth mae graddedigion yn ei wneud? Mae Higher Education Careers Services Unit (HECSU) yn llunio adroddiadau ledled y DU am gyrchfannau gyrfaoedd graddedigion dosbarth cyntaf chwe mis ar ôl iddynt raddio yn seiliedig ar ganfyddiadau Destinations of Leavers from Higher Education Survey (DLHE) yr Uned Ystadegau Addysg Uwch (HESA). Dengys yr adroddiadau faint o raddedigion sydd mewn cyflogaeth, y mathau o rolau maent yn eu gwneud, faint sy'n symud ymlaen i astudio pellach a'r data allweddol rhanbarthol. Lawrlwythwch y fersiwn ddiweddaraf yma.

Beth mae ymchwilwyr yn ei wneud? Mae'r wefan Vitae yn cyhoeddi gwybodaeth am gyrchfannau a llwybrau gyrfaoedd graddedigion doethurol a sut maent yn cyfrannu at gymdeithas, diwylliant a'r economi.