Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth yw Hynt Graddedigion ?

Helo raddedigion! Nid ydych chi’n cael gwared arnom ni mor syml â hynny. Byddwch chi’n alarch am byth!

Mae Graduate Outcomes (a elwid yn DLHE gynt) yn arolwg cenedlaethol sy’n casglu gwybodaeth am weithgareddau i raddedigion ynghyd â’u safbwyntiau, 15 mis ar ôl cwblhau eu hastudiaethau. Mae’n ffordd o fesur pa mor llwyddiannus yw prifysgolion o ran paratoi eu myfyrwyr i symud o astudio i’r gweithle. Felly, beth bynnag yr ydych chi’n ei wneud ar hyn o bryd mae’n rhaid i’ch stori gael ei chlywed. 

 Mae’r tabl isod yn nodi pryd y gallwch chi ddisgwyl i ni gysylltu â chi.

Carfan A

Dyddiad gorffen y cwrs:  Rhwng 1 Awst a 31 Hydref
Cyfnod cysylltu (tua 15 mis ar ôl eich dyddiad gorffen):  Rhwng 1 Rhagfyr a 28 Chwefror

Carfan B

Dyddiad gorffen y cwrs:  Rhwng 1 Tachwedd a 31 Ionawr
Cyfnod cysylltu (tua 15 mis ar ôl eich dyddiad gorffen):  Rhwng 1 Mawrth a 31 Mai

Carfan C

Dyddiad gorffen y cwrs:  Rhwng 1 Chwefror a 30 Ebrill
Cyfnod cysylltu (tua 15 mis ar ôl eich dyddiad gorffen):  Rhwng 1 Mehefin a 31 Awst

Carfan D

Dyddiad gorffen y cwrs:  Rhwng 1 Mai a 31 Gorffennaf
Cyfnod cysylltu (tua 15 mis ar ôl eich dyddiad gorffen):  Rhwng 1 Medi a 30 Tachwedd

Bydd HESA ac IFF Research yn cynnal yr ymgyrch hon yn annibynnol felly ni fyddwn ni’n cysylltu â chi’n uniongyrchol.

Byddwch chi’n derbyn e-bost gan Graduate Outcomes a fydd yn eich gwahodd i gwblhau’r arolwg ar-lein. Efallai y byddant yn cysylltu â chi dros y ffôn a gofynnir i chi gwblhau’r arolwg dros y ffôn. Os nad oes modd i ni gysylltu â chi efallai y byddwn yn gofyn am wybodaeth gan drydydd parti megis aelod o’r teulu (e.e. rhiant neu frawd neu chwaer) gan ddefnyddio rhif yr oeddech chi wedi’i roi i’r Brifysgol (megis rhif ffôn eich cartref neu rif aelod o’r teulu) os oes ganddynt ddealltwriaeth dda o’r hyn yr ydych chi’n ei wneud ar hyn o bryd.

Os bydd rhywun arall yn cwblhau’r arolwg ar eich rhan a hoffech chi roi eich atebion eich hun gallwch chi gwblhau’r arolwg ar-lein eich hun gan newid yr atebion a roddwyd gan y trydydd parti. Cysylltwch ag info@graduateoutcomes.ac.uk os hoffech chi gwblhau eich arolwg eich hun yn lle’r ymateb a roddwyd gan drydydd parti.

Gallwch chi optio allan o’r arolwg ar unrhyw adeg trwy gysylltu ag info@graduateoutcomes.ac.uk ar unrhyw adeg.

Caiff y data ei gasglu yn ddienw ac mae’n bwysig bod y wybodaeth mor gywir â phosib.

Pam bod canlyniadau graddedigion yn bwysig i chi…

Caiff y wybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn ei defnyddio er mwyn hysbysu penderfyniadau a wneir gan fyfyrwyr presennol a myfyrwyr yn y dyfodol wrth iddynt ystyried y manteision sy’n gysylltiedig â mynychu Prifysgol Abertawe fel rhan o’u paratoadau ar gyfer gyrfaoedd yn y dyfodol a/neu astudiaethau pellach.

Y tu hwnt i hynny mae hefyd yn bwydo i mewn i sut mae recriwtwyr a busnesau yn ein hystyried ni ac yn hyrwyddo cyfleoedd i’n myfyrwyr. Gall eich mewnbwn hysbysu’r ffyrdd yr ydym yn parhau i gynhyrchu canlyniadau ardderchog gan sicrhau bod busnesau’n gwybod y byddant yn derbyn cyflogai gwych trwy recriwtio o Brifysgol Abertawe.

Yn ogystal â’r Brifysgol mae’r data yn cynnwys lefel coleg gan roi adlewyrchiad o lwyddiant pob un o’n 8 o golegau yn unigol ac ar y cyd.

Fel sefydliad, rydym hefyd yn defnyddio’r data hwn i adnabod meysydd o ragoriaeth a’r meysydd efallai y mae angen eu gwella. Rydym yn ymrwymedig i wella parhaus.

 

Pam rhoi/diweddaru eich manylion?

Mae ein graddedigion yn dod yn rhan o'n rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr yn awtomatig. Mae hyn yn agor byd o gyfleoedd a rhwydweithio gyda graddedigion eraill yn y maes/diwydiant y gallech fod yn gweithio ynddo neu'n ystyried gweithio ynddo. Mae'r hen ddihareb Saesneg yn wir, “It’s not always what you know, it’s whom know.” Rydych yn perthyn i Brifysgol Abertawe. Rydych yn adnabod pobl eraill o Brifysgol Abertawe. Maen nhw hefyd yn adnabod rhai nad ydych chi efallai yn eu hadnabod. Dyma bŵer adeiladu a thyfu ein rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr. Pan fyddwch yn rhoi/diweddaru eich manylion, byddwch yn:

•    Cael cymorth ein rhwydwaith o gyn-fyfyrwyr
•    Cael eich gwahodd i ddigwyddiadau ar gyfer cyn-fyfyrwyr
•    Rydym yn cadw mewn cysylltiad!

Cewch wybod am ein digwyddiadau blaenorol a gynhaliwyd ar gyfer cyn-fyfyrwyr. Cynhelir ein digwyddiad yn Llundain, ABERTAWE YN LLUNDAIN, ar 20 Tachwedd 2018 yn y Sky Bar, Double Tree ger Hilton, Tŵr Llundain, 7 Pepys Street EC3N 4AF. Os ydych yn byw neu'n gweithio yn Llundain, dyma ddigwyddiad na ddylech ei fethu. Byddwn yn cynnal ein digwyddiad rhwydweithio blynyddol, Abertawe yn Llundain, yn Llundain.

***Mae'r digwyddiad hwn bellach yn llawn. Os hoffech ychwanegu eich enw at ein rhestr wrth gefn, cysylltwch ag alumni@abertawe.ac.uk

Cynhelir digwyddiadau eraill mewn rhannau eraill o'r wlad:

ABERTAWE YM MANCEINION
ABERTAWE YM MRYSTE
ABERTAWE YN BIRMINGHAM

Gellir dod o hyd i ddigwyddiadau eraill yma: https://www.swansea.ac.uk/alumni/alumni-events/.