Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae dadansoddiad SWOT yn ystyried Cryfderau, Gwendidau, Cyfleoedd a Bygythiadau. Gall ddod o hyd i'r rhain fod yn rhan ddefnyddiol o wneud penderfyniadau ac adnabod eich camau nesaf a llunio Cynllun Gweithredu.

Nod:  Ennill cyflogaeth yn gweithio gyda phobl ddigartref.

Cryfderau

Unrhyw sgiliau, galluoedd a all fod o fudd i'ch helpu i gyflawni eich nod.

Enghraifft:

  • Trwy fy nghwrs gradd rwyf wedi datblygu ymagwedd ddadansoddol a gwrthrychol
  • Mae gennyf ddiddordeb cryf mewn lles seicolegol a digartrefedd ac ennill dealltwriaeth ohono.  
  • Mae gennyf dair blynedd o brofiad gwaith trwy fy swydd ran-amser felly gallaf ddangos sgiliau craidd megis cyfathrebu a gwaith tîm, ....

Gwendidau

Unrhyw feysydd efallai y bydd angen i chi ganolbwyntio ar eu gwella a'u datblygu ymhellach.

Enghraifft:

  • Nid oes gennyf unrhyw brofiad uniongyrchol o weithio gyda phobl ddigartref.
  • Rwy'n tueddu i ganolbwyntio ar anawsterau yn hytrach na datrysiadau.

Cyfleoedd

I ba gyfleoedd fyddwch chi'n cymhwyso eich cryfderau, eich sgiliau a’ch galluoedd penodol?

Enghraifft:

  • Yn ôl fy ymchwil, mae'r maes hwn yn tueddu i hysbysebu nifer o swyddi.
  • Rwy'n mwynhau bod yn annibynnol a bydd y maes hwn yn rhoi cyfle i mi dderbyn lefelau uchel o gyfrifoldeb

Bygythiadau

Pa rwystrau sy'n eich wynebu? Sut allech chi eu goresgyn?

Enghraifft:

  • Gall amgylchedd byd gwaith sydd â gofynion anrhagweladwy fod yn anodd ac achosi straen i mi.
  • Mae rhai o'r swyddi ar gyfer Gweithwyr Cymdeithasol cymwys; gall fy natblygiad gyrfaol fod yn gyfyng heb i mi ymgymryd ag astudiaethau pellach ar ryw adeg.

Gweithrediadau

Enghraifft:

Trwy fyfyrio ar y dadansoddiad SWOT uchod parthed fy mhrofiad, gwelaf fod angen i mi ganolbwyntio fy sylw ar ... 
Gallwn wneud hyn trwy ...

Gweler adran cynlluniau gweithredu y wefan hon.