Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profiad Gwaith

Yn aml iawn, mae cael profiad o weithio mewn amgylchedd penodol a dod i adnabod natur y bobl yno yn gallu bod o gymorth wrth benderfynu beth yr ydych am ei wneud ar ôl graddio.  Yn aml iawn, cyfeirir at hyn fel 'awyrgylch' a 'diwylliant' y gweithle.

Diben y modiwlau hyn yw i chi ennill profiad mewn amgylchedd/diwylliant o'r ddau fath. (Un profiad ym mhob modiwl). Mae'n rhaid i brofiad bara am o leiaf tri diwrnod gwaith. Mae sut caiff y tri diwrnod hyn eu cwblhau yn hyblyg; boed yn ddiwrnodau llawn neu hyd yn oed yn awr bob hyn a hyn cyhyd â bod cyfanswm yr oriau yn cyrraedd 21 awr neu'n fwy.

Nid oes yn rhaid i'r ddau gyfnod profiad gael eu cyfyngu i'r gweithle, gan ein bod yn dysgu llawer o sgiliau fydd o ddefnydd yn y gweithle yn ein gweithgareddau y tu hwnt i astudio.

Cyfeirir at y rhain fel 'sgiliau trosglwyddadwy'.

Gall profiad ddod o'r rhestr ganlynol:

Mae'r rhestr hon yn rhoi rhywfaint o syniadau ond nid yw'n rhestr gynhwysfawr. Os oes gennych chi swydd ran-amser, yn gweithio yn ystod y gwyliau, yn ennill profiad mewn ysgol ayyb gall hyn gael ei defnyddio fel profiad ar gyfer rhaglen Academi Cyflogadwyedd Abertawe.

Gweler hefyd gwybodaeth o dan adran 'Parth cyflogaeth' ein tudalen hafan.

Yn achos pob un o'r rhain, bydd angen i chi dderbyn y cyfrifoldeb am chwilio amdanynt ac am eu cyflawni.

Bydd angen i'ch tiwtor personol gadarnhau eich bod wedi'i gwblhau.

Bydd angen i chi feddwl am yr awyrgylch, y diwylliant a'r sgiliau eich bod wedi'u dysgu a'u datblygu, gan ysgrifennu ychydig amdanynt.

Bydd angen i chi ystyried pa rai o'r sgiliau yr ydych wedi'u datblygu sy'n gryfderau a pha rai sydd angen gwaith pellach - neu hyd yn oed pa rai yr ydych am eu hosgoi os oes modd.

Bydd angen i chi drefnu ffug gyfweliad yn seiliedig ar eich CV a'ch llythyr eglurhaol o’r modiwl ‘Adnabod Eich Hun’. Gweler y ddolen i'r Efelychydd Cyfweliadau ar frig y dudalen hon i'ch helpu i baratoi.

Ym mhob un o'r cyfweliadau hyn, bydd y cyfwelydd yn rhoi adborth i chi ar eich perfformiad ac unwaith eto, gall myfyrio ar eich cryfderau a’ch meysydd i'w gwella a’u cofnodi eich helpu i lunio cynllun gweithredu at y dyfodol.

Yn olaf oll, dylech lunio cynllun gweithredu at y dyfodol. Gall y modiwl 'Cynlluniwch a Gwireddwch' eich helpu i wneud hynny.

NODYN PWYSIG:  Pan fyddwch yn ymgymryd â chyfnod o brofiad, cofiwch roi ystyriaeth i unrhyw gyfyngiadau o ran eich visa.   
Mae cyngor manylach i’w gael ar dudalennau gwe BywydCampws, neu drwy e-bostio International@CampusLife.