Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profion Sgiliau Rhesymu a Phecyn Datblygiad Personol

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn darparu amrywiaeth o asesiadau ar-lein gyda chaniatâd Team Focus Ltd sy'n cynnwys meysydd personoliaeth, gallu, cymhelliad a pherthnasoedd.  Rydym yn darparu'r rhain i:

  • ddatblygu eich hunanymwybyddiaeth, ystyried sut yr hoffech ddatblygu
  • eich helpu i gyfathrebu eich cryfderau â chyflogwr / darparwr cyfleoedd
  • rhoi cyfle i ymarfer profion a ddefnyddir gan rai cyflogwyr.

Gallwch roi cynnig ar gynifer o holiaduron ag yr hoffech.  Byddwch yn derbyn adroddiad ar gyfer pob un y byddwch yn ei gwblhau i fyfyrio arno, gan ystyried pa sylwadau yr ydych yn cytuno â nhw, ble mae eich barn yn wahanol a sut y gallwch weithredu o ganlyniad i'r broses hon. Os hoffech drafod eich canlyniadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd, anfonwch e-bost i employability@abertawe.ac.uk.

Mae'r holiaduron canlynol yn rhan o fodiwl Adnabod Eich Hun Gwobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe:

  • Asesu arddulliau dysgu: Deallwch eich arddull ddysgu a sut y gallwch fod yn ddysgwr mwy effeithiol.
  • Dangosydd Deinameg Math Personoliaeth: Archwiliwch hoffterau eich personoliaeth a sut maent yn gysylltiedig â'r byd gwaith.
  • Profion Gallu: Rhesymu geiriol, rhifiadol a haniaethol.
  • Dangosydd Cymhelliant ar sail Gwerthoedd: Mae gwerthoedd yn allweddol i ddeall egni a chymhelliad pobl.  Archwiliwch werthoedd pobl a sut y gallwch ddeall 'beth, ble, pryd a pham' eu gweithredoedd.
  • Llechres Gyrfaoedd o Ddiddordeb:  Deallwch fwy am eich diddordebau ac ystyriwch awgrymiadau swyddi.

Mae'r holiaduron canlynol hefyd ar gael ond nid ydynt yn rhan o fodiwl Adnabod Eich Hun Gwobr Academi Cyflogadwyedd Abertawe ar hyn o bryd:

  • Gwydnwch: Asesu eich agweddau, credoau a’ch ymddygiadau arferol mewn perthynas â’r heriau neu’r digwyddiadau anodd sy’n rhan o fywyd pob dydd. Rydym yn argymell yn gryf i chi drafod eich canlyniadau i’r holiadur hwn a’ch teimladau tuag at eich adroddiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd profiadol a chymwys. E-bostiwch employability@swansea.ac.uk i drefnu hyn. Os nad ydym yn clywed gennych, byddwn yn eich e-bostio oddeutu mis ar ôl i chi gwblhau’r holiadur i’ch atgoffa.
  • Deallusrwydd Emosiynol:  Aseswch eich gallu i adnabod a rheoli eich emosiynau eich hun ac emosiynau pobl eraill.

Mae'r prawf ar gael yn www.profilingforsuccess.com/take-an-assessment.php. Mae wedi'i ddiogelu â chyfrinair, felly rhaid i fyfyrwyr ei gyrraedd yn y ffyrdd canlynol:

Myfyrwyr Abertawe: 

Logiwch i mewn i MyUni a chliciwch yma i gael mynediad at Profiling For Success yn uniongyrchol.

Neu, gallwch logio i mewn i Blackboard a chael mynediad at Profiling For Success drwy’r modiwl "Swansea Employability Academy (SEA) Resources".

Graddedigion:

Dylai graddedigion sydd am ddefnyddio'r asesiadau ffonio ein Desg Gymorth ar 01792 295500.

Ar ôl mewngofnodi i Profiling for Success, bydd hefyd angen i chi roi rhai manylion personol, yna dewis yr asesiad rydych am ei gymryd. Byddwch yn derbyn adroddiadau adborth drwy e-bost. Dylid cwblhau pob prawf mewn un tro - mae hyn yn rhan o'r cynllun. Os nad ydych yn llwyddo cwblhau'r prawf mewn un tro, bydd angen i chi ei ail-wneud er mwyn derbyn adroddiad adborth.

Sylwer y defnyddir gwybodaeth bersonol ar gyfer creu eich adroddiad personol ac at ddibenion monitro data yn unig. Caiff yr holl wybodaeth ei chadw'n ddiogel ac yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data.