Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Profion Sgiliau Rhesymu a Phecyn Datblygiad Personol

Mae Academi Cyflogadwyedd Abertawe yn darparu amrywiaeth o asesiadau ar-lein gyda chaniatâd Team Focus Ltd sy'n cynnwys meysydd personoliaeth, gallu, cymhelliad a pherthnasoedd.  Rydym yn darparu'r rhain i:

 • ddatblygu eich hunanymwybyddiaeth, ystyried sut yr hoffech ddatblygu
 • eich helpu i gyfathrebu eich cryfderau â chyflogwr / darparwr cyfleoedd
 • rhoi cyfle i ymarfer profion a ddefnyddir gan rai cyflogwyr.

Gallwch roi cynnig ar gynifer o holiaduron ag yr hoffech.  Byddwch yn derbyn adroddiad ar gyfer pob un y byddwch yn ei gwblhau i fyfyrio arno, gan ystyried pa sylwadau yr ydych yn cytuno â nhw, ble mae eich barn yn wahanol a sut y gallwch weithredu o ganlyniad i'r broses hon. Os hoffech drafod eich canlyniadau gydag Ymgynghorydd Gyrfaoedd, anfonwch e-bost i employability@abertawe.ac.uk.

Mae'r holiaduron canlynol yn rhan o fodiwl Adnabod Eich Hun:

 • Asesu arddulliau dysgu: Deallwch eich arddull ddysgu a sut y gallwch fod yn ddysgwr mwy effeithiol.
 • Dangosydd Deinameg Math Personoliaeth: Archwiliwch hoffterau eich personoliaeth a sut maent yn gysylltiedig â'r byd gwaith.
 • Profion Gallu: Rhesymu geiriol, rhifiadol a haniaethol.
 • Dangosydd Cymhelliant ar sail Gwerthoedd: Mae gwerthoedd yn allweddol i ddeall egni a chymhelliad pobl.  Archwiliwch werthoedd pobl a sut y gallwch ddeall 'beth, ble, pryd a pham' eu gweithredoedd.
 • Llechres Gyrfaoedd o Ddiddordeb:  Deallwch fwy am eich diddordebau ac ystyriwch awgrymiadau swyddi.

Mae'r holiaduron canlynol hefyd ar gael ond nid ydynt yn rhan o fodiwl Adnabod Eich Hun ar hyn o bryd:

 • Gwydnwch: Asesu eich agweddau, credoau a’ch ymddygiadau arferol mewn perthynas â’r heriau neu’r digwyddiadau anodd sy’n rhan o fywyd pob dydd. Rydym yn argymell yn gryf i chi drafod eich canlyniadau i’r holiadur hwn a’ch teimladau tuag at eich adroddiad gyda Chynghorydd Gyrfaoedd profiadol a chymwys. E-bostiwch employability@swansea.ac.uk i drefnu hyn. Os nad ydym yn clywed gennych, byddwn yn eich e-bostio oddeutu mis ar ôl i chi gwblhau’r holiadur i’ch atgoffa.
 • Deallusrwydd Emosiynol:  Aseswch eich gallu i adnabod a rheoli eich emosiynau eich hun ac emosiynau pobl eraill.

Mae'r prawf ar gael yn www.profilingforsuccess.com/take-an-assessment.php. Mae wedi'i ddiogelu â chyfrinair, felly rhaid i fyfyrwyr ei gyrraedd yn y ffyrdd canlynol:

Pan fyddwch yn mynd i’r wefan, dilynwch y camau isod:

 1. Mewngofnodwch i rwydwaith Prifysgol Abertawe, yna cliciwch ar Sign In

  2. Os ydych chi’n mynd i’r wefan am y tro cyntaf, cliciwch ar Create an account; (Links to an external site.)Links to an external site. yna rhowch eich enw a rhan gyntaf eich cyfeiriad e-bost, dewiswch gyfrinair yn unol â'r meini prawf a nodir, a chliciwch ar 'Create Account'.

  3. Byddwch chi'n derbyn e-bost sy’n cynnwys dolen er mwyn ichi gadarnhau’ch cyfeiriad e-bost. Mae angen ichi wneud hyn cyn parhau. Os nad ydych chi wedi derbyn yr e-bost, gwiriwch yn eich ffolderi post sothach/sgrwtsh neu cliciwch ar y botwm isod er mwyn ail-anfon y ddolen.

  4. Os ydych chi’n dychwelyd i’r wefan, cliciwch ar Sign In a rhowch eich manylion mewngofnodi.

  5. Cwblhewch y prawf Dangosydd Cymhelliant ar sail Gwerthoedd.

  6. Byddwch yn derbyn adroddiad personol trwy e-bost unwaith eich bod yn cwblhau’r prawf. Defnyddiwch eich cyfeiriad e-bost myfyriwr pan ofynnir amdano, gan y bydd hyn yn sicrhau bod eich adroddiad yn cyrraedd yn brydlon.