Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gall Cynllun Gweithredu eich helpu i roi camau ar waith i gyflawni'ch targedau.

Mae Cynllunio Gyrfa yn broses sy'n eich helpu i ganolbwyntio'ch syniadau a phenderfynu ar ba gamau i'w cymryd er mwyn cyflawni eich targedau gyrfa

Bydd Cynllun Gweithredu eglur yn eich helpu i gydbwyso'ch astudiaethau academaidd a datblygu'ch cyflogadwyedd

Sut i greu Cynllun Gweithredu Gyrfa

 • Meddyliwch am eich sefyllfa gyfredol a ble yr hoffech fod
 • Gallwch chi gwblhau dadansoddiad SWOT (cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau)
 • Gosodwch amcan neu darged eglur a dichonadwy (meddyliwch CAMPUS):-
  • Cyraeddadwy
  • Amserol
  • Mesuradwy
  • Penodol
  • Uchelgeisiol  
  • Synhwyrol

Sut i Ddatblygu Cynllun

Torrwch eich targed neu amcan i lawr i dasgau llai, dichonadwy, yna rhestrwch y camau gweithredu a fydd yn eich helpu i'w cyflawni! Bydd ysgrifennu eich camau gweithredu i lawr a dweud wrth bobl eraill yn cynyddu'ch ymrwymiad. Gosodwch amserlen a gwobrwywch eich hun pan fyddwch yn cwblhau tasg - gallai hyn helpu i'ch ysgogi.

Byddwch yn rhagweithiol, dechreuwch nawr, a cheisiwch beidio â'i gadael hi tan eich blwyddyn olaf cyn creu eich cynllun gweithredu. Bydd dechrau'n gynharach yn rhoi mwy o gyfle i chi archwilio'ch opsiynau.

Adolygwch eich cynllun a myfyriwch ynghylch eich cynnydd. Mae'n bwysig meddwl am y rhwystrau y gallech eu hwynebu, sut byddwch yn eu goresgyn a pha adnoddau fydd eu hangen arnoch i'ch cynorthwyo.

Templed cynllun gweithredu gyrfa

Enghraifft o gynllun gweithredu gyrfa