Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Datblygu Hunan Ymwybyddiaeth

Am nifer o resymau, rhai ohonynt yn unigryw i unigolyn a rhai yn fwy cyffredinol, nid rhywbeth hawdd yw cynllunio at y dyfodol.

Gall meddwl am yrfa ddechrau'n gynnar, ond yn aml mae'n dechrau pan fydd yn rhaid i ni ystyried pa gyrsiau TGAU, Lefel Uwch, a phrifysgol yr ydym am eu hastudio.

Bydd rhai wedi gweithio am gyfnod ar ôl gadael yr ysgol, ac wedyn yn darganfod beth maent am ei wneud ac yn dychwelyd i'r brifysgol i astudio.

Bydd gan lawer ohonom ryw syniad am ba fath o waith yr ydym am ei wneud ar ôl graddio, ond does dim syniad o gwbl gan lawer.

Mae hefyd yn arferol bod llawer ohonom yn newid ein meddyliau wrth i ni ddilyn ein cwrs astudio, ac yn wir, ar adegau yn ystod ein bywyd gwaith. Nid yw hyn yn anarferol, a gallai ddigwydd am sawl rheswm.

Bwriad y modiwl hwn yw eich cynorthwyo wrth benderfynu beth i'w wneud ar ôl i chi raddio.

 

Datblygu Hunan Ymwybyddiaeth: Pa bethau mewn bywyd sy'n werthfawr i ni, pa fath o bersonoliaeth sydd gyda ni, sut ydyn ni'n dysgu pethau newydd orau?

Bydd yr ymarferion hyn yn eich helpu i'ch deall eich hun yn well.

Pam dewisoch eich maes astudio? Pam Astudio ym Mhrifysgol Abertawe? Beth ydych chi'n mwynhau gorau? Pa fath o waith hoffech ei wneud? Pa fath o beth sy'n hawdd ei ddysgu, a beth ydych chi'n cael anhawster gydag e? Pa fath o berson ydych chi?

Rydym i gyd yn rhoi ein hatebion unigryw i'r cwestiynau hyn, er efallai bod rhai o'n hatebion yn debyg i atebion pobl eraill. A gallai'r atebion newid dros gyfnod wrth i ni brofi profiadau gwahanol.

Mae'r ymarferion yn rhai ar-lein, ac ar ôl i chi eu cwblhau anfonir adroddiad atoch yn esbonio'r canlyniadau.


Pa swyddi allai fod yn addas i chi?

Byddwch yn ateb nifer o gwestiynau amdanoch chi eich hunain, ac wedyn cewch restr o'r swyddi sy'n gweddu orau gyda'ch atebion. Mae gan bob swydd ar y rhestr hon ddolen at ragor o wybodaeth. Gallai hyn roi syniad i chi am yr hyn y mae angen ei wneud i ennill swydd yn y maes hwn. Diweddarir yr wybodaeth ar fathau o swyddi yn rheolaidd, ac mae'n seiliedig ar gyfweliadau gyda phobl sy'n gwneud y gwaith.

Nid eich paru â'ch swydd ddelfrydol yw'r diben ond efallai y byddwch chi'n hoffi rhywbeth sy'n ymddangos yn y rhestr; efallai y bydd yn cadarnhau'r hyn rydych chi wedi bod yn ei feddwl yn y lle cyntaf. Gall y rhestr gynnwys ambell i syniad annisgwyl, ond dylech gofio bod y rhestr yn cael ei llunio ar sail eich atebion.  Gan ein bod i gyd yn wahanol, ni allai byth ddod o hyd i swydd berffaith i bawb.

Y prif beth yw y dylech feddwl amdanoch chi eich hunain.  Mae'n bosibl y byddwch yn hapus gydag un math o swydd, sawl math o swydd, neu ddim un ohonynt.

Cliciwch yma i weld adnoddau ychwanegol ar gyfer archwilio gwahanol fathau o swyddi.


Profion Gallu

Erbyn hyn, mae'r rhan fwyaf o gyflogwyr mawr yn cynnal canolfannau asesu sy'n cynnwys profion rhesymu, felly mae ymarfer yn syniad da. Cewch ymarfer cymaint o droeon ag yr ydych yn dymuno, a chewch adroddiad trwy e-bost bob tro yn dadansoddi'ch atebion. Unwaith eto, gall meddwl am eich cryfderau a'r meysydd y mae'n rhaid i chi weithio arnynt eich helpu i gynllunio at y dyfodol.


CV a llythyr eglurhaol

Er bod llawer o sefydliadau'n defnyddio ffurflenni cais, mae bob amser yn well sicrhau bod gennych CV cyfredol a llythyr eglurhaol y gallwch ei olygu i'w anfon at gyflogwr naill ai fel cais sbeciannol neu i gefnogi'ch ffurflen gais. Cewch gyngor ar greu CV a llunio llythyr eglurhaol yma. Mae’n rhaid i chi lunio CV a llythyr cyn trefnu apwyntiad gydag Ymgynghorwr Gyrfaoedd ynghylch Gwobr Cyflogadwyedd Abertawe - gweler isod.


Cynllun gweithredu gyrfa

Cwblhewch Gynllun Gweithredu ar-lein sy’n eich arwain drwy agweddau allweddol eich cynllun gyrfa dros y blynyddoedd nesaf. Gall eich helpu i adnabod dallbwyntiau a datblygu nodau SMART.


Defnyddiwch eich cyfrif Gradintel

Pan fyddwch wedi cwblhau modiwl o Gwrs Datblygu Gyrfa caiff ei gofnodi ar eich Adroddiad Cyrhaeddiad Addysg Uwch ynghyd â'ch holl gyflawniadau academaidd a chyflawniadau eraill sydd wedi'u cymeradwyo gan Brifysgol Abertawe.

I ddefnyddio eich cyfrif Gradintel, yn gyntaf mewngofnodwch i Myfyrio ac ewch i Ddangosfwrdd Myfyrio, cliciwch ar y ddolen i ddechrau'r cyfrif a dilynwch y cyfarwyddiadau.