Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae cyflogwyr yn chwilio am ystod o sgiliau yn ogystal ag ymagwedd a meddylfryd cadarnhaol. Pan fyddwch yn dechrau archwilio cyfleoedd a darllen disgrifiadau swydd efallai y byddwch yn sylwi bod gwybodaeth arbennig yr hoffech ddysgu mwy amdani. Er enghraifft efallai byddai'n ddefnyddiol i chi wella eich Cymraeg neu ddysgu iaith arall neu ddysgu sut i ddefnyddio taenlenni neu gronfeydd data neu efallai bod rolau sy'n newydd i chi megis bod yn gadeirydd neu gyfrannu'n effeithiol yn ystod cyfarfodydd neu reoli prosiect. Efallai y byddwch yn sylwi bod angen i chi newid eich steil i weddu'r amgylchedd neu ddatblygu eich sgiliau a'ch dulliau mewn sefyllfaoedd newydd.

Dewis cwrs

Mae ystod o gyrsiau byr sy'n gallu eich helpu i ddatblygu sgiliau penodol neu wella eich datblygiad personol neu broffesiynol. Efallai cânt eu cynnal gan Goleg Addysg Bellach lleol, gan gorff proffesiynol neu gan ddarparwr preifat a gallai fod yn rhan-amser neu'n gwrs ar-lein. Os ydych chi'n ystyried dilyn cwrs bydd yn bwysig i chi archwilio'r ystod o ddarparwyr a chymharu ffioedd (ar gyfer y tiwtora, y deunydd ac unrhyw arholiadau), lefelau'r tiwtora/cymorth ayyb. Gall pwy sy'n achredu'r cwrs a lefel y cwrs hefyd fod yn bwysig yn ogystal â'i werth a'i gydnabyddiaeth gan gyflogwyr.

Dod o hyd i gwrs

Mae rhywfaint o gyrsiau byr nad ydynt wedi'u hachredu ar gael i chi tra eich bod yn fyfyriwr yma trwy Abintegro Careers Learning Portal. I gael mynediad ato:-

  1. Sicrhewch eich bod wedi mewngofnodi i Myfyrio.
  2. Cliciwch yma i gael mynediad at y Porth a chliciwch ar y ddolen 'log me in'.
  3. Edrychwch ar 'Business Skills' o dan y tab 'Resources' a hefyd archwiliwch adnoddau o dan yr adran 'Development'.

Mae gan The National Careers Service gyfleuster i chwilio am gyrsiau yn Lloegr. Ar gyfer cyrsiau yng Nghymru ewch i wefan Gyrfa Cymru.

Mae LearnDirect yn ddarparwr mawr sy'n cyflenwi hyfforddiant hyblyg ac mae ganddynt ganolfannau ar draws Prydain Fawr. Gweler www.learndirect.com/skills-for-work am enghreifftiau.

Mae'r Brifysgol Agored hefyd yn darparu cyrsiau byr ar bynciau megis "Connecting with your customers" a "Developing a strategic view" a all fod yn ddefnyddiol i chi ar gychwyn eich gyrfa neu wrth i'ch gyrfa ddatblygu.

Pan fyddwch mewn cyflogaeth efallai bydd gan eich cyflogwr raglen datblygu proffesiynol ac efallai ei fod yn cynnig cyrsiau neu'n eich cefnogi trwy roi amser neu drwy dalu i chi fynychu cwrs allanol.  

Angen cymorth pellach?

Gwelwch ein tudalen ar siarad ag ymgynghorydd gyrfaoedd.