Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae astudio dramor yn bosibilrwydd a allai gynnig y cyfle perffaith i chi astudio gydag ymchwilwyr o'r radd flaenaf yn eich maes; fodd bynnag, bydd raid i chi ddechrau ymchwilio i hyn yn ail flwyddyn eich cwrs israddedig - peidiwch ag aros tan eich blwyddyn olaf - a dylech ystyried y pwyntiau canlynol:

  • Gallech gael mantais gystadleuol yn y farchnad gyflogaeth oherwydd bod mwy a mwy o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr â phrofiad rhyngwladol.
  • Mae nifer cynyddol o gyrsiau ôl-raddedig yn Ewrop yn cael eu haddysgu drwy gyfrwng y Saesneg. Serch hynny, holwch am ofynion iaith ac a fydd angen i chi sefyll profion hyfedredd iaith.
  • Ymchwiliwch i'r gwahaniaethau rhwng system addysg uwch y wlad a system y DU; yn anaml y bydd yr un math o weithdrefnau ar waith. Er enghraifft, mae rhaglenni PhD yn tueddu i fod yn hwy yn yr UD ac mewn gwledydd Ewropeaidd eraill a gall gradd Meistr y DU fod yn gymhwyster gofynnol i gael eich derbyn ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig mewn gwledydd megis yr Almaen lle mae cyrsiau gradd gyntaf yn hwy.
  • Byddwch yn barod i asesu safon prifysgolion y wladwriaeth a rhai preifat, sy'n eithaf cyffredin dramor.
  • Efallai na fyddwch yn gymwys i dderbyn benthyciadau neu grantiau myfyrwyr os ydych yn astudio dramor, ond gallech fod ar eich ennill yn ariannol ac o ran ffioedd dysgu serch hynny. Gall cyrsiau mewn prifysgolion yn yr Undeb Ewropeaidd neu Ardal Masnach Rydd Ewrop fod am ddim neu mae'n bosib y bydd cymorthdaliadau sylweddol i fyfyrwyr o'r gwledydd hyn. Gall cymorth gyda chostau byw fod ar gael gan lywodraeth y wlad lle'r ydych yn astudio os ydych yn bodloni meini prawf cymhwysedd penodol. Gall myfyrwyr rhyngwladol mewn prifysgolion yn UDA fod yn gymwys i dderbyn grantiau neu fwrsariaethau neu gellir eu hesgusodi rhag talu ffioedd yn gyfnewid am waith megis addysgu ar gyrsiau israddedig.
  • Ymchwiliwch yn ofalus i'r costau byw, gan gynnwys pethau fel yswiriant iechyd. 

Adnoddau gwybodaeth:

Mae Swyddfa Datblygiad Rhyngwladol (IDO) y Brifysgol yn cefnogi cyfleoedd i fyfyrwyr weithio ac astudio dramor. Mae gwybodaeth ar gael ar dudalennau gwe’r IDO, gan gynnwys manylion am ysgoloriaethau a bwrsariaethau a allai fod ar gael pan fyddwch yn astudio neu’n gweithio dramor. Hefyd, gofynnwch i gydlynydd blwyddyn dramor eich adran am gyngor a gwybodaeth.

I gael cyflwyniad cynhwysfawr i astudiaethau ôl-raddedig dramor, ewch i wefannau Graduate Prospects a TARGETpostgrad:


Ploteus
 - dyma borth allweddol i wybodaeth am gyfleoedd dysgu yn Ewrop.

Study, Work, Create ar wefan y Cyngor Prydeinig : www.britishcouncil.org/study-work-create. Pob math o gyfleoedd rhyngwladol i astudio, gwneud gwaith creadigol, ymchwil, cydweithredu, gweithio a gwirfoddol dramor.

Universities Worldwide: Gwefan arall sy'n cynnig cronfa ddata y gellir ei chwilio â dolenni i wefannau prifysgolion ledled y byd.

Tablau Prifysgolion y Byd Times Higher Education Supplement

Mae'r Fulbright Commission yn UDA yn darparu gwasanaeth cyngor a gwybodaeth i bobl sydd â diddordeb mewn astudio yn UDA.

I gael gwybodaeth am Brifysgolion y Gymanwlad ewch ar wefan yr Association of Commonwealth Universities. Ceir gwybodaeth hefyd am Ysgoloriaeth y Gymanwlad a’r Cynllun Cymrodoriaeth ar wefan y British Council a gwefan y Commonwealth Scholarship Commission in the UK.

Cyfleoedd i Gynorthwywyr Iaith dryw'r Cyngor Prydeinig.

Menter Generation UK y Cyngor Prydeinig sy'n cynorthwyo myfyrwyr y DU i ymweld â Tsieina:  Ymgyrch y Cyngor Prydeinig â'r nod o anfon mwy na 15,000 o fyfyrwyr y DU i astudio a gwneud interniaeth yn Tsieina erbyn 2016. Mae cyfleoedd ar gael i fyfyrwyr mewn unrhyw flwyddyn ac i raddedigion ar yr amod eu bod yn cyflwyno cais yn eu blwyddyn olaf. Mae nifer o ysgoloriaethau'r Cyngor Prydeinig ar gael.

Mae gan IDP Education Australia rwydwaith byd-eang o weithgareddau i helpu myfyrwyr rhyngwladol sydd â diddordeb mewn astudio mewn sefydliadau yn Awstralia.