Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Nid yw arian yn cael ei ddyfarnu'n awtomatig a gall ddod o amrywiaeth o ffynonellau, er enghraifft:

 • Cynghorau Ymchwil:  Cyrff cyhoeddus yw'r rhain sy'n cefnogi ymchwil mewn sefydliadau addysg uwch yn y DU. Mae'n rhaid cyflwyno cais am arian gan y Cyngor Ymchwil drwy'r sefydliad lle rydych yn gobeithio astudio.
 • Prifysgolion unigol
 • Ymddiriedolaethau elusennol
 • Eich cynilion a'ch enillion eich hun
 • Benthyciadau
 • Weithiau bydd cyflogwyr yn ariannu cymwysterau penodol
 • Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodthae: Mae'r partneriaethau hyn yn darparu cyfleoedd â thâl i academyddion ddefnyddio eu gwybodaeth mewn prosiectau sy'n ymwneud â busnes, gan ymgymryd ag ymchwil ac ennill sgiliau rheoli a chymwysterau ar yr un pryd.

Ewch i dudalennau gwefan Prifysgol Abertawe ar ffioedd ac ariannu.

Gwefannau’n cynnig gwybodaeth ar Gynllun Benthyciadau Ôl-raddedig Llywodraeth y DU:

Mae Graduate Prospects a TARGETpostgrad yn fannau cychwyn ardderchog i'ch helpu i ymchwilio i ffynonellau cyllid i gyflwyno cais iddynt:

Ffynonellau ychwanegol o wybodaeth ddefnyddiol:

 • The Grants Register 2018: yr arweiniad cyflawn i gyllid byd-eang i raddedigion. Mae ar gael yng Nghasgliad Cyfeirio Neuadd Astudio'r Llyfrgell a Chanolfan Gwybodaeth, Rhif Galw: LB2338.G73 2013
 • The Alternative Guide to Postgraduate Funding Mae'r cyhoeddiad hwn ar gael i staff a myfyrwyr presennol y Brifysgol drwy'r cwrs Cynllunio Gyrfa Rhyngweithiol o dan y 'Modiwlau Cyfredol' ar Blackboard. Mae'r arweiniad, sy'n cael ei gyhoeddi gan GradFunding, yn manylu ar sut i ddod o hyd i ffynonellau cyllid eraill - yn enwedig elusennau - sy'n dyfarnu arian i fyfyrwyr a darpar fyfyrwyr, a sut i wneud cais iddynt. Mae rhai pobl yn diystyru elusennau fel ffynhonnell cyllid ond maent yn dyfarnu arian yn aml i fyfyrwyr ni waeth beth yw eu cenedligrwydd na'u pwnc.
 • Cyhoeddiadau proffesiynol megis New Scientist 
 • www.postgraduatestudentships.co.uk/ - dyma wefan sy'n dod â gwahanol fathau o gyfleoedd cyllid ynghyd, sydd ar agor i ddarpar fyfyrwyr ôl-raddedig, rhai a addysgir a thrwy ymchwil.
 • Scholarship Search - ffynonellau cyllid i israddedigion a graddedigion
 • Postgrad.com canllaw i gyllid myfyrwyr 
 • Rhaglen grantiau addysg Family Action 
 • Turn2us: mae'r gwasanaethau'n cynnwys cronfa ddata y gellir ei chwilio o elusennau sy'n rhoi grantiau
 • Postgraduatefunding.com - gwybodaeth am grantiau bach ar gyfer astudiaethau ôl-raddedig, gan gynnwys: grantiau atodol, bwrsariaethau teithio, cyllid ar gyfer rhaglenni cyfnewid, grantiau costau byw, cynlluniau hepgor ffioedd a chyllid ar gyfer graddau Meistr.