Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Mae GO Wales yn cynnig cyfleoedd gwaith hyblyg, wedi'u teilwra, ar gyfer myfyrwyr.

Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith

Mae'r Rhaglen Cyflawni drwy Brofiad Gwaith yn fenter gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop i greu cyfleoedd profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau addysg uwch yng Nghymru sy'n:

Iau na 25 oed, mewn addysg amser llawn, sydd efallai'n wynebu rhwystrau i sicrhau profiad gwaith ac sy'n bodloni o leiaf un o'r meini prawf canlynol?

  • Mae gennyf anabledd neu gyflwr iechyd sy'n cyfyngu ar fy ngallu i weithio
  • Rwy'n dod o gefndir du a lleiafrif ethnig
  • Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu neu ofalu am blentyn
  • Rwy'n derbyn gofal neu rwy'n ymadawr gofal
  • Rwy'n dod o gymdogaeth â chyfranogiad isel mewn addysg uwch.

I gael mwy o wybodaeth am y rhaglen a'r meini prawf cymhwyso, ewch i www.gowales.co.uk neu e-bostiwch gowales@abertawe.ac.uk.
Mae GO Wales yn gweithio gyda phob math o gyflogwyr yng Nghymru i greu cyfleoedd gwaith hyblyg, wedi'u teilwra, sydd wedi'u cynllunio i gydweddu ag ymrwymiadau eraill myfyrwyr. Mae'r rhaglen yn cynnig:

  • Cysgodi Gwaith: Hyd at dri diwrnod o brofiad gwaith di-dâl lle mae'r myfyriwr yn arsylwi ar rywun wrth ei waith er mwyn deall sut mae'n gwneud ei swydd.
  • Blas ar Waith: Hyd at bedair wythnos o brofiad gwaith di-dâl lle caiff y myfyriwr gyfle i ddysgu am waith ac am yr amgylchedd gwaith drwy arsylwi ac ymgymryd â rhai tasgau.
  • Lleoliadau Gwaith:  Pedair i chwe wythnos o brofiad gwaith â thâl gan gael profiad ymarferol o weithio ar brosiect.

Mae myfyrwyr sy'n cymryd rhan yn y rhaglen yn elwa o gymorth ymgynghorydd i'w helpu i benderfynu ar y math o brofiad gwaith a fyddai orau iddynt, eu helpu i baratoi ar ei gyfer, dysgu ohono a phenderfynu ar eu camau nesaf. Bydd hyn yn gwella cyfleoedd myfyrwyr i sicrhau cyflogaeth gynaliadwy, hyfforddiant neu addysg bellach ar ôl iddynt gwblhau eu cwrs. Mae'n bosib y bydd cymorth ar gael gyda chostau teithio a chostau eraill fel bod profiad gwaith yn ddewis fforddiadwy.

Edrychwch ar ein tudalen fideos am uchafbwyntiau  profiadau myfyrwyr a chyflogwyr gyda GO Wales.

Adnoddau defnyddiol eraill:

Dyma rai sylwadau gan ein myfyrwyr:

"Roedd GO Wales yn ddefnyddiol iawn o ran adeiladu fy set sgiliau a'm paratoi ar gyfer y byd gwaith. Roedd fy nghynghorydd yn gymwynasgar ac yn gefnogol iawn drwy gydol fy nhaith profiad gwaith ac wrth ryngweithio gyda chyflogwyr. Yn gyffredinol, byddwn yn argymell GO Wales i fyfyrwyr eraill i alluogi iddynt ddatblygu eu set sgiliau a rhoi sylfaen well iddynt ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth yn y dyfodol."

"Diolch am y cyfle anhygoel rydych wedi'i roi i mi. Rwyf wedi dysgu cymaint yn barod ac rwy'n llawer mwy hyderus o ran sut gallaf weithio'n effeithlon fel rhan o dîm yn ogystal â sut mae fy astudiaethau Prifysgol presennol yn trosglwyddo i weithle go iawn. Mae hyn wedi bod yn anhygoel dros ben ac mae wedi fy mharatoi yn llawer mwy ar gyfer chwilio am ragor o gyfleoedd fy hun yn y dyfodol".

"Mae'r prosiect GO Wales yn wirioneddol wedi gwella fy set sgiliau a'm hyder. Roedd y broses yn eithaf syml a derbyniais gefnogaeth barhaus gan fy nghynghorydd. Teimlaf yn fwy hyderus o ran cysylltu â chyflogwyr eraill o ganlyniad i'r cysylltiadau a'r rhwydweithiau a ddatblygais wrth gymryd rhan yn y rhaglen GO Wales. Byddwn yn argymell y rhaglen hon i fyfyrwyr eraill. Gall unrhyw brofiad a gynigir eich helpu i ennill cyflogaeth yn y dyfodol."

"Roedd fy mhrofiad gyda'r rhaglen GO Wales o fudd mawr i'm CV, erbyn hyn rwy'n meddu ar y profiad gwaith perthnasol mae cyflogwyr yn chwilio amdano a theimlaf yn fwy hyderus wrth wneud cais am swydd. Trwy GO Wales cefais gyfle i ennill profiad yn y sector gwaith a oedd o ddiddordeb i mi, ac erbyn hyn mae gennyf ddealltwriaeth fwy o rolau posib i'w dilyn yn y dyfodol. Cefais ryddid i ddewis profiad gwaith o'm dewis yn y gymuned a derbyniais gefnogaeth a chyngor parhaus drwy gydol fy mhrofiad gwaith". 

Elis James, myfyriwr a gafodd leoliad peirianneg sifil gyda GO Wales:

Student on a GO Wales placement'Fel myfyriwr gydag ychydig neu ddim profiad gwaith perthnasol yn fy maes astudio, roeddwn bob amser yn teimlo fy mod o dan ychydig o anfantais yn y diwydiant peirianneg sifil yn ystod fy mlwyddyn gyntaf yn y brifysgol. Roedd GO Wales yn fan neidio i mi a helpodd i mi ennill y profiad gwaith roeddwn yn chwilio amdano. Roedd y broses gyfan yn ddiffwdan, wythnos ar ôl i mi gyfarfod â chynrychiolydd cymwynasgar roeddwn mewn cysylltiad â chwmni peirianneg strwythurol lleol a chefais gynnig pythefnos o brofiad gwaith dros y Pasg.   Mae'r profiad a enillais yn ystod y pythefnos hwnnw wedi bod yn amhrisiadwy i mi, gan fy ngalluogi i roi'r hyn a ddysgais yn y brifysgol ar waith a gwneud cysylltiadau defnyddiol yn y diwydiant; mae tynnu sylw at y profiad gwaith hwn ar fy CV hefyd wedi fy helpu i ennill fy lleoliad gwaith blwyddyn mewn diwydiant a byddaf yn cychwyn arno ym mis Awst! Byddwn yn annog unrhyw un sy'n gymwys i gymryd rhan ym menter GO Wales, mae nifer o gwmnïau’n ystyried profiad gwaith yn werthfawr iawn ac mae'n caniatáu i chi gael blas go iawn ar eich diwydiant; nid oes unrhyw beth i'w golli!'  
Elis James

European Social Fund logo

GO Wales logo