Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Gwasanaethau ar gyfer Graddedigion Prifysgol Abertawe

Hysbysfwrdd Swyddi’r Parth Cyflogaeth 

Mae ein hysbysfwrdd swyddi digidol, Y Parth Cyflogaeth, ar gael i raddedigion newydd Prifysgol Abertawe. Yno, gallwch chi gyrchu a chyflwyno cais am Swyddi i Raddedigion, interniaethau a lleoliadau gwaith unigryw. Mae’r hysbysfwrdd swyddi hefyd yn tynnu ar gyfleoedd a hysbysebwyd yn rhyngwladol. Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer cyfrif cyn-fyfyriwr gan ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost personol er mwyn cyrchu holl nodweddion yr hysbysfwrdd swyddi. 

Cwrs Datblygu Gyrfa Graddedigion

Ydych chi am gael hyfforddiant am ddim i fod yn fwy cyflogadwy ac adeiladu hyder yn y gweithle?
Mae'r Cwrs Datblygu Gyrfa i Raddedigion yn gwrs ar-lein sy'n helpu graddedigion Prifysgol Abertawe i gael swyddi buddiol sy'n gydnaws â'u dyheadau, eu sgiliau a'u rhinweddau ar gyfer gyrfaoedd.

Rydym wedi llunio cwricwlwm y cwrs hwn gyda chyflogwyr a graddedigion diweddar fel y byddwch yn deall ac yn adeiladu'r sgiliau y mae'r galw mwyaf amdanynt heddiw. Ym mhob un o'r modiwlau hyn, byddwch yn canolbwyntio ar adeiladu sgil wahanol, er enghraifft, datblygu eich hunanymwybyddiaeth, dewis gyrfa a chymhwyso ar gyfer swydd berthnasol, rhwydweithio â chyflogwyr, ysgrifennu eich CV a llythyr eglurhaol, ysgrifennu ffurflenni cais llwyddiannus a pherfformio'n dda mewn cyfweliadau, datblygu eich gwytnwch a'ch meddylfryd twf.

Caiff ein Cwrs Datblygu Gyrfa i Raddedigion ei gyflwyno'n llwyr ar-lein a gallwch ei wneud yn eich amser eich hun er mwyn bod yn gwbl hyblyg ynghyd â chyngor ar yrfaoedd gan ein hymgynghorwyr gyrfaoedd i roi help a chymhelliant i chi.

Sut mae'n gweithio?

Dim traethodau. Dim arholiadau. Yr hyn y mae angen i chi ei wneud yw cwblhau'r cwrs a rhoi cynnig ar y cwisiau ar ddiwedd pob uned. Mae hyn yn bennaf i chi ganfod pa mor dda rydych wedi deall y pwnc ac a oes angen i chi ailymweld ag ef.

Pam oedi? Cofrestrwch eich diddordeb yma a byddwn yn anfon y ddolen atoch chi.

Wrthi’n eich cefnogi fel arfer trwy gymorth gyrfaol ar-lein

Ar ôl graddio, byddwch yn dal i allu cael mynediad i ddewis helaeth o adnoddau gwybodaeth drwy ein Porth Gwybodaeth Rhyngweithiol. Dilynwch y cyfarwyddiadau i drefnu hyn cyn i chi raddio:

  • Gofynnir i fyfyrwyr presennol nodi cyfeiriad e-bost wrth gefn pan fyddant yn agor y porth - mewngofnodwch i MyUni yn gyntaf yna cliciwch yma.
  • Pan fydd myfyrwyr wedi cadw eu cyfeiriad e-bost yn "My Profile", bydd ganddynt opsiwn i wasgu "Enable Alumni Access"  unrhyw bryd, a fydd yn darparu iddynt url mewngofnodi cyn-fyfyrwyr y gallant ei gadw fel llyfrnod, a'r gallu i greu cyfrinair newydd.
  • Yna, bydd myfyrwyr yn Preview gallu mewngofnodi ar ôl gadael y Brifysgol, gan ddefnyddio'r url canlynol: https://www.abintegro.com/signin/swansea.

Apwyntiadau a Chyngor

Rydym yn darparu cyngor Gyrfaoedd a chanllaw i raddedigion Prifysgol Abertawe am hyd at ddwy flynedd ar ôl graddio. Rydym yn croesawu ymholiadau gan ein graddedigion ac yn cynnig cymorth drwy apwyntiadau wyneb yn wyneb, dros y ffôn, skype neu drwy e-bost.

 

Cyrraedd yn hwyr a cholli apwyntiadau

Mae galw uchel am apwyntiadau gydag Ymgynghorwyr Gyrfaoedd. Pan fyddwch yn trefnu apwyntiad, sicrhewch eich bod yn ei drefnu ar adeg sy'n gyfleus i chi a'ch bod yn cyrraedd yn brydlon. Os byddwch yn cyrraedd mwy na 10 munud yn hwyr am eich apwyntiad, rydym yn cadw'r hawl i beidio â chynnig yr apwyntiad i chi. Os na allwch fynd i'ch apwyntiad, mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni ar unwaith a chanslo'r apwyntiad cyn gynted â phosib, oherwydd bydd hyn yn caniatáu i fyfyriwr neu gyn-fyfyriwr arall gael apwyntiad.

Mae gennym bolisi ynghylch colli apwyntiadau sy'n berthnasol i'r holl fyfyrwyr a graddedigion. Os byddwch yn colli tri apwyntiad yn ystod y tymor, mae'n bosib y byddwn yn gwrthod cynnig apwyntiadau pellach i chi. Mae hyn er mwyn sicrhau bod yr holl fyfyrwyr a graddedigion yn gallu manteisio ar ein hapwyntiadau.

Rhaglen Cymorth i Raddedigion

Graduates on Beach

Mae gennym raglen gymorth newydd sy’n cefnogi graddedigion 2019, 2020 a 2021