Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf

Beth yw CYSYLLTU?

Prosiect lles yw CYSYLLTU ar gyfer myfyrwyr prifysgol ym Mhrifysgol Abertawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Drwy weithio gyda staff a myfyrwyr, ein nod ni yw gwella lles a chreu cymunedau cefnogol, i osod seiliau ymddygiad cadarnhaol ac iach gydol oes. Ein gweledigaeth ni yw y bydd myfyrwyr yn elwa o ymdeimlad o fod wedi'u cysylltu.

Cymorth Cymheiriaid

Mae CYSYLLTU yn wasanaeth cymorth cymheiriaid sy'n lle diogel a chyfrinachol i fyfyrwyr siarad â myfyrwyr eraill. Efallai y byddwch chi am gwrdd â rhywun â diddordebau cyffredin, hoffech chi gael syniadau ar gyfer ymgartrefu yn y brifysgol neu os ydych chi'n hiraethu am eich cartref ac yn dymuno siarad â rhywun. Rydym yn hyfforddi ac yn arfogi Cysylltwyr Myfyrwyr â'r sgiliau i weithio gyda myfyrwyr sy'n teimlo fel hyn a'u cefnogi.

Gall myfyrwyr fynd i'n gwefan i gael rhagor o wybodaeth am y prosiect a'r cymorth sydd ar gael neu gofrestru i ddod o hyd i Gysylltwyr yn y Brifysgol.

Staff

Yn ogystal, mae gan GYSYLLTU Gysylltwyr Staff yn y Brifysgol sy'n staff presennol sydd eisoes yn gweithio gyda myfyrwyr. Mae Cysylltwyr Staff yn gymwys mewn Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl. Gallwch ddod o hyd i Gysylltwyr Staff drwy chwilio am y logo CYSYLLTU ar eu llofnodion e-bost neu ddod o hyd iddynt yn ein cyfeirlyfr Cysylltwyr Staff.

Cymerwch ran

Mae gennym ni gyfleoedd i staff a myfyrwyr yn y Brifysgol i ymgymryd â hyfforddiant a bod yn 'Gysylltwyr'. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rolau hyn neu gwblhau ffurflen mynegiant o ddiddordeb yma.

Ap Feeling Good

Mae CYSYLLTU wedi gweithio mewn partneriaeth â The Foundation for Positive Mental Health i ddarparu mynediad am ddim i’r Ap Feeling Good ar gyfer pob aelod staff a myfyriwr. Mae’r ap yn eich dysgu chi sut i dawelu eich meddwl a datblygu meddylfryd cadarnhaol, gan alluogi lefel uwch o wydnwch emosiynol i ymdrin yn fwy effeithiol â heriau bywyd pob dydd .